Роздуми щодо існування науки кримінального права

Автор(и)

  • І. І. Митрофанов Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна https://orcid.org/0000-0002-1967-1985

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).233146

Ключові слова:

наука кримінального права, злочин, покарання, предмет кримінально-правового регулювання, поняття кримінального права, роль кримінального права

Анотація

У статті констатується, що натепер залишаються дискусійними проблеми ролі (призначення) кримінального права, структура кримінально-правових знань. І в цей час постають питання: чиї інтереси захищає кримінальне право, чи здатне воно забезпечити соціальну справедливість, зокрема й пропорційність відповідальності особи та держави за кримінально протиправні дії? Метою статті є осмислення проблем кримінально-правового знання про явища, які формують призначення кримінального права як справедливого регулятора суспільних відносин, спрямованого передусім на відновлення соціальної справедливості щодо потерпілого, підозрюваного (обвинуваченого), соціуму та держави, на пропорційність покарання особи та держави за кримінально протиправні діяння. Обговорюваними в науці є поняття «злочин» і «покарання». Унаслідок цього відбувається не прирощування знань, а збільшення його обсягу завдяки новим визначенням наявних кримінально-правових явищ. Констатується, що наука кримінального права не змогла пояснити необхідність концепту кримінального права, оскільки роль та назва цієї галузі нівельовані до рамкової термінології, яка натепер вміщує категорії злочину та покарання. Іноді навіть складається не безґрунтовна уява про те, що кримінальне право як самостійне та змістовне поняття не існує чи воно поки не з’явилося. Виник звичай надавати характеристику цього права як чогось похідного, що походить від основних і важливіших галузей права, кримінально-правовій чинності норм субсидіарного та допоміжного характеру. Учені не розглядають кримінальне право, наприклад, як право на необхідну оборону. Незважаючи на те, що право на необхідну оборону є найбільш важливим і найпершим має бути гарантоване людині, яка майже завжди залишається наодинці зі злочинцем, воно найменше презентовано в законі, розроблене на практиці та доступно суб’єктам кримінального права. Нині, наприклад, не вироблені чіткі правила необхідної оборони прав власника або свобод людини. Робиться висновок, що наука кримінального права має розвивати знання, що не лише розкриють змістове навантаження предмета цієї галузі права, а зорієнтує його на нові властивості визначення неправомірності діянь і їхніх наслідків, виключить можливість використання його засобів суб’єктами права один проти одного.

Біографія автора

І. І. Митрофанов, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри галузевих наук

Посилання

Мельничук Н.Ю. Поняття «злочин» та «покарання» у трактуванні Чезаре Беккаріа в контексті ідей Просвітництва. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія «Юридична». 2008. Вип. 3. С. 371–379.

Панов М.І. Чезаре Беккаріа і його славнозвісний трактат «Про злочини та покарання» (до 250-річчя опублікування). 2014. № 9. С. 226–244.

Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа, м. Одеса, 13 червня 2014 р.Одеса : Юрид. л-ра, 2014. 380 с.

Бочкарёв С.А. Теоретико-методологическое исследование уголовного права как системы научного знания : дис. … докт. юрид. наук: 12.00.01 ; 12.00.08. Москва, 2020, 539 с.

Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В.О. Навроцького. Київ : Юрінком-Iнтер, 2013. 712 с.

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за заг. ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Київ ; Харків : Юрінком-Інтер – Право, 2002. 416 с.

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред. В.А. Клименка, М.І. Мельника. 4-те вид., переб. та допов. Київ : Атіка, 2008. 376 с.

Кримінальне право України. Загальна частина : практикум : навчальний посібник / за заг. ред. В.К. Матвійчука. Київ : КНТ, 2006. 432 c.

Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні : монографія. Харків : Право, 2012. 272 с.

Deіgh J., Dolіnko D. The Oxford Handbook of Philosophy of Criminal Law. Oxford : Oxford University Press, 2011. 544 p.

Coleman J.L., Himma K.E., Shapiro S.J. The Philosophy of Criminal Law. The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law. 2004. Jan. URL: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/ oxfordhb/9780199270972.001.0001/oxfordhb-9780199270972 (дата звернення: 07.02.2021).

Duff A. Theorіes of Crіmіnal Law. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 Edition) / Edward N. Zalta (ed.). URL : https://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/legal-punishment/ (дата звернення: 07.02.2021).

Youngjae Lee Recidivism as Omission: A Relational Account. Texas Law Review. 2009. № 87. P. 571–622.

Moore M.S., Hurd H. Punishing the Awkward, the Stupid, the Weak, and the Selfish: The Culpability of Negligence. Criminal Law and Philosophy. 2011. № 5. P. 147–198.

Gardner J. What is Tort Law For? Part 1. The Place of Corrective Justice. Law and Philosophy. 2011. № 30. P. 1–50.

Правова доктрина України : у 5-ти т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова. Харків : Право, 2013. Т. 5. 1240 с.

Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник. Київ : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. 568 с.

Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекций : в 2-х т. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрид. лит., 2004. Т. 1. 496 c.

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / відп. ред. Є.Л. Стрельцов. 4-те вид. Харків : Одіссей, 2009. 312 с.

Митрофанов І.І. Запобіжна функція кримінального права та кримінально-правові відносини: який між ними зв’язок? Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2015. № 4. С. 131–139.

Мельник О.М. Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2004. 208 с.

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Право