Юридична відповідальність приватного нотаріуса

Автор(и)

  • Л. С. Ладіна Одеський державний університет внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0586-8768
  • М. Ю. Веселов Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна https://orcid.org/0000-0002-3963-2764

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).233117

Ключові слова:

приватний нотаріус, нотаріальна діяльність, юридична відповідальність, правопорушення, юридичні засоби

Анотація

Юридична відповідальність нотаріуса за своєю сутністю є важливим елементом правового регулювання суспільних відносин у сфері нотаріальної діяльності, що проявляється в цілеспрямованому впливі держави на поведінку нотаріусів за допомогою юридичних засобів. Метою цієї статті є формулювання поняття й окреслення характеристик основних видів юридичної відповідальності приватного нотаріуса. Під юридичною відповідальністю приватних нотаріусів пропонується розуміти сукупність передбачених законом правових примусових обмежень та зазнання суб’єктами приватної нотаріальної діяльності втрат особистого, організаційного і майнового характеру за вчинене правопорушення. Водночас підкреслюється, що юридична відповідальність нотаріуса як структурний елемент його правового статусу полягає не тільки в ужитті до нього відповідних примусових заходів за вже вчинене правопорушення (ретроспективний аспект), а й в усвідомленні ним своєї відповідальності за належне виконання обов’язків (проспективний аспект). Зазначено, що складовими частинами системи юридичної відповідальності приватного нотаріуса виступають її види, а саме: цивільно-правова (професійна), кримінальна, адміністративна та дисциплінарна. Підкреслено, що інститут юридичної відповідальності приватних нотаріусів має розглядатися не лише як гарантія законного та сумлінного виконання ними своїх обов’язків, як засіб охорони законних інтересів держави та громадян, пов’язаних із наданням нотаріальних послуг, а і як режим забезпечення прав самих приватних нотаріусів у процесуальних відносинах, які виникають щодо застосування до них державою примусових заходів. Встановлено, що юридична відповідальність приватного нотаріуса має комплексний характер, передбачає покладення на нього не лише власне юридичної відповідальності, але і відповідальності моральної за дії перед державою та суспільством. Межі юридичної відповідальності приватних нотаріусів залежать від того, до якого виду належить така відповідальність. Адміністративний характер діяльності нотаріуса та здійснення ним дій від імені держави дозволяє зробити висновок про деліктний характер відповідальності нотаріуса за порушення встановленого порядку вчинення нотаріальних дій.

Біографії авторів

Л. С. Ладіна, Одеський державний університет внутрішніх справ

приватний нотаріус, аспірантка

М. Ю. Веселов, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України

доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри державно-правових дисциплін Криворізького навчально-наукового інституту

Посилання

Грек Т.Б. Правова природа юридичної відповідальності: поняття принципи та види. Адвокат. 2010. № 10 (121). С. 41–45.

Петрицин Н.Т. До питання про сутність юридичної відповідальності. Часопис академії адвокатури України. 2012. № 1. С. 222–225.

Горовенко Т.Г. Особенности процедуры привлечения нотариуса к ответственности. Нотариат. 2016. № 4. С. 11–19.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник. Пер. з рос. Харків : Консум, 2001. 656 с.

Коваленко К.В. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність. Форум права. 2008. № 2. С. 231–236.

Білоскурська О.В. Взаємозв’язок конституційних обов’язків та конституційної відповідальності. Часопис Київського університету права. 2010. № 4. С. 86–89.

Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юристъ, 2001. 776 с.

Лубшев Ю.Ф. Нотариат в России : учебник. Москва : Профобразование, 2014. 832 с.

Шульга А.М. Юридично значуща поведінка: «негативна» і «позитивна» відповідальність. Право і безпека. 2012. № 1. С. 55–58.

Сотников С. Л. Страхование профессиональной ответственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Томск, 2010. 26 с.

Цивільне право України : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. Київ : Юрінком-Інтер, 2004. Т. 1. 480 с.

Професія нотаріуса у Квебеці : збірник текстів / упор. : Н. Мусієнко. Київ : Заповіт, 2004. 364 с.

Коротюк О.В. Кримінально-правова характеристика нотаріуса як спеціального суб’єкта злочину. Вісник Академії адвокатури України. № 2 (24). С. 114–117.

Орлеан А.М. Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характеристика торгівлі людьми : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 226 с.

Ладіна Л.С. Поняття та завдання адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності приватного нотаріуса за українським законодавством. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 2 (63). С. 72–76.

Veselov M. Administrative and legal ensure of “the best interests of the child” in the field of junior justice. Public Administration and Law Review. 2020. Issue 3. P. 49–56. DOI: 10.36690/2674-5216-2020-3-49.

Професійна етика та правила організації нотаріату. Міжнародний союз нотаріату. Нотаріальна палата України. URL: http://npu.in.ua/mizhnarodnij-notariat/profesiyna_etika_ta_pravila_ organizatsi%D0%87_notariatu# (дата звернення: 20.01.2020).

Веселов М.Ю. Інститут адміністративної відповідальності у системі ювенальної юстиції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 5. С. 49–62. DOI: doi.org/10.31617/ zt.knute.2019(106)05.

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Право