Чорноморський басейновий регіоналізм: керівне положення правової (морської) доктрини України (міжнародно-правовий вимір)

Автор(и)

  • С. С. Кузнєцов Навчальний центр фахівців морського транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-8607-6414

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).233059

Ключові слова:

регіон, регіоналізм, регіональні органи (організації), регіональні угоди, морський регіоналізм, універсальні (глобальні) міжнародні морські конвенції, Чорноморський басейновий регіоналізм

Анотація

У статті проведено аналіз та оцінку переваг, недоліків і перспектив реалізації в басейні Чорного моря Чорноморського басейнового регіоналізму як керівного положення правової (морської) доктрини України. Предметом дослідження є аналіз та оцінка переваг, недоліків і перспектив реалізації в басейні Чорного моря Чорноморського басейнового регіоналізму як керівного положення правової (морської) доктрини України. Чорноморський басейновий регіоналізм визначається як взаємодія держав, спрямована на врегулювання відносин, які виникають у сфері морської діяльності в басейні Чорного моря, з метою вирішення спільних завдань раціонального використання його природних ресурсів. Пропонується розуміти Чорноморський басейновий регіоналізм як керівне положення правової (морської) доктрини України, який (з огляду на його міжнародно-правовий вимір) може реалізовуватися для формування морської політики України в басейні Чорного моря та сприяти її ефективній реалізації. Міжнародно-правовою основою Чорноморського басейного регіоналізму визначено двосторонні та багатосторонні міжнародні угоди, сторонами яких є або можуть бути як прибережні чорноморські держави, так і держави, які не є причорноморськими, що укладаються на підставі та у межах універсальних міжнародних конвенцій, які мають глобальний характер, з метою імплементації останніх з урахуванням умов чорноморського басейну як «особливого району» морських просторів. Активізація морської діяльності держав у басейні Чорного моря викликає необхідність в подальшому удосконаленні правового регулювання відносин, які при цьому виникають, та ефективності (раціональності) її здійснення на глобальному (міжнародно-правовий вимір), регіональному (євроінтеграційний вимір) і національному (регіональний і міжрегіональний виміри в межах України) рівнях.

Біографія автора

С. С. Кузнєцов, Навчальний центр фахівців морського транспорту

кандидат політичних наук, директор

Посилання

Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці : Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0011525-18#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12.10.2018 «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці» : Указ Президента України від 12.10.2018 № 320/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320/2018#n2.

Про внесення змін до Морської доктрини України на період до 2035 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1108. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1108-2018-%D0%BF#Text.

Высоцкий А.Ф. Морской регионализм (международно-правовые) проблемы регионального сотрудничества государств. К. : Наук. думка, 1986. 196 с.

Высоцкий А.Ф. Актуальные правовые вопросы регионального сотрудничества государств бассейна Тихого океана в освоении морских ресурсов. Мировой океан : тезисы докл. IV Всесоюзн. конф. Владивосток, 1983. С. 130–133.

Высоцкий А.Ф., Цемко В.П. Черноморско-Азовский бассейн (правовые вопросы использования пространств и ресурсов). К. : Наук. думка, 1991. 252 с.

Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. Мировой океан. Международно-правовой режим. Основные проблемы. М. : Статут, 2007. 637 с.

Шемякин А.Н. Современное международное морское право и перспективы его развития. Одесса : Издат-Информ ОГМА, 2002. 316 с.

Современное международное морское право и практика его применения Украиной / рук. авт. кол. А.А. Щипцов. Киев : Наук. думка, 1995. 343 с.

Аверочкіна Т.В. Юрисдикція України в прибережних водах: адміністративно-правовий вимір. О. : Видав. дім «Гельветика», 2018. 466 с.

Серафімов В.В. Регіонализм як напрям морської політики України: оновлення правового забезпечення. Правова держава. 2020. № 39. С. 111–123.

Dupuy R.-J. The law of the sea. Current problems. New York; Leiden, 1974.

Nootka Sound Convention, 1790. URL: https://iea.uoregon.edu/treaty-text/1790-nootkasoundentxt.

Convention for Regulating the Police of the North Sea Fisheries (Overfishing Convention), 1882. URL: https://iea.uoregon.edu/treaty-text/1882-PoliceNorthSeasFisheryENtxt.

Treaty concerning the Jan Mayen Seal Fishery, 1887. URL: https://iea.uoregon.edu/ treaty-text/1887-janmayensealfisheryentxt.

Preservation And Protection Of The Fur Seals In The North Pacific Ocean, 1911. URL: https://iea.uoregon.edu/treaty-text/1911-fursealsentxt.

Agreement Regarding The Regulation Of Plaice (Pleuronectes Platessa) аnd Flounder (Pleuronectes Flesus) Fishing In The Baltic Sea, 1929. URL: https://iea.uoregon.edu/treaty-text/1929-regulationplaic eflounderbalticseaentxt.

(ХІ) Международная конференция полномочных представителей по рассмотрению морского права: ГА ООН. Резолюции 11-й сессии (1956-1957), принятые по докладам Шестого комитета. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/1105%28XI%29.

(XIII) Созыв второй конференции ООН по морскому праву: ГА ООН. Резолюции 13-й сессии (1958). С. 56–57. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/1307%28XIII%29.

(XXVIII) Сохранение исключительно для мирных целей дна морей за пределами действия существующей национальной юрисдикции, а также использование их ресурсов в интересах человечества и созыв конференции по морскому праву: ГА ООН. Резолюции 28 сессии, принятые по докладам Первого комитета. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/3067%28XXVIII%29.

Bothe В. The Geneva International Conference for the Codification of the Law of the Sea. Vestnik Drustva LRS za Zdruzene narode. 1958. P. 12–19.

Hamilton A. Report on Law of Sea Conferention. External Affairs. 1958. P. 195–202.

Dean A.H. UN Conference on the Law of the Sea. Department of State Bulletin, 30 June 1958. P. 1110–1125.

Николаев А.Н. Женевская конференция по морскому праву. Советское государство и право. 1958. № 9. С. 51–60.

Молодцов С.В. Кодификация и дальнейшее развитие международного морского права (К итогам Женевской дипломатической конференции по морскому праву). Советский ежегодник международного права. 1958. С. 327–347.

Иванащенко Л.А. Международная конференция по морскому праву. Вопросы международного морского права. М., 1965. С. 10–26.

Мовчан А.П. Третья конференция ООН по морскому праву и ее итоги. Деятельность государств в Мировом океане: международно-правовые аспекты. М., 1983. С. 7–20.

Международное морское право : справочник / Г.С. Горшков, Г.А. Глазунов, В.С. Князев и др. М. : Воениздат, 1985. 430 с.

Аверочкина Т.В. Роль Комиссии международного права в подготовке Первой конференции ООН по морскому праву (режим территориального моря). Митна справа. 2011. № 10. С. 129–136.

Серафимов В.В. Первая конференция ООН по морскому праву 1958 года: вопросы территориального моря и прилежащей зоны. Lex portus. 2016. № 1. C. 140–161.

Додин Е.В., Кузнецов С.А. Женевские конвенции по морскому праву. Библиотека журнала «Торговое мореплавание». 1998. № 5/II. 25 с.

Конституция для океанов (UNCLOS 82) : учеб.-метод. пособие / сост. Е.В. Додин, С.А. Кузнецов. Библиотека журнала «Торговое мореплавание». 1998. № 3/II. 178 с.

Морське право. Джерела: У 3 ч. Ч. І Т. 1 Кн. 1 «ІІІ Конференція ООН з морського права» / С.В. Ківалов, Є.В. Додін, С.О. Кузнецов, Т.В. Аверочкіна, Д.О. Никіша. О. : Фенікс, 2012. 570 с.

Морской регионализм рассматривается и трактуется как весьма сложное и противоречивое явление, оказывающее и позитивное, и негативное воздействие на правопорядок в Мировом океане [4, с. 5].

В основе регионализма «функционального» лежит наличие регионально-локализованного «проблемного узла», то есть проблемы или комплекса проблем (обеспечение коллективной безопасности, защита окружающей среды), решение которых в конкретных условиях возможно и целесообразно в рамках или на уровне определенного географического региона – это движение «от проблемы к региону» [4, с. 23].

Особые обстоятельства, касающиеся прибрежных рыбных промыслов : резолюция, принятая Конференцией ООН по вопросам морского права 26.04.1958 по докладу Третьего комитета. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_695#Text.

Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря. Treaty Series. № 8164. 1966. Р. 306–320. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/fisheries58.pdf.

Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію частини XI Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року : Закон України від 03.06.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/728-14#Text.

Конвенция ООН по морскому праву, 1982. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057#Text.

Конституція України, 1996. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України, встановлених чинним законодавством України. Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 № 1906- IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text.

Краткий словарь по социологии / под общ. ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина; сост. Э.М. Коржева, Н.Ф. Наумова. М. : Политиздат, 1989. 179 с.

Краткий словарь иностранных слов / под ред. И.В. Лёхина и проф. Ф.Н. Петрова. М. : Гос. изд-во иностранных словарей, 1952. 488 с.

Словарь международного права / Бацанов С.В., Ефимов Г.К., Кузнецов В.И. и др. М. : Междунар. отношения, 1986. 432 с.

Устав ООН. Глава VIII: Региональные соглашения. URL: https://www.un.org/ru/sections/un-charter/ chapter-viii/index.html.

Конвенція UNCLOS’82 використовує, але не містить визначення ані поняття «море», ані поняття «басейн». Відповідно до ст. 1 Водного кодексу України «море» – це «водний об’єкт» – природний елемент довкілля, в якому зосереджуються води; «басейн» – «річковий басейн (водозбір)» – частина земної поверхні і товщі ґрунтів, стік води з якої послідовно через пов’язані водойми і водотоки здійснюється в море, лиман або озеро (Водний кодекс України, 1995. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Высоцкий А.Ф. Черное море. Международно-правовые вопросы. К. : Наук. думка, 1979. 148 с.

Словарь иностранных слов / ред. Лехин И.В.; Локшина С.М.; Петров Ф.Н. М. : Русский язык, 1979. 620 c.

Regionalism and the New International Order / ed. by Davidson Nicol, Luis Ecyeverria, Aurelio Peccei; foreword by Kurt Waldhaim. New-York : Pergamon Press, 1981. 387. URL: https://digitallibrary.un.org/ record/25730.

Барсегов Ю.Г. Регионализм в международном морском праве. Словарь международного морского права / отв. ред. Ю.Г. Барсегов. М. : Междунар. отношения, 1985. 256 с.

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененная Протоколом 1978 года к ней. URL: http://docs.cntd.ru/document/901764502.

Правила предотвращения загрязнения нефтью. Приложение I (пересмотренное) к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78). URL: http://docs.cntd.ru/document/499014769.

Про приєднання України до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, поправок 1984, 1985, 1987, 1990 і 1992 років та Протоколу 1978 року до неї : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1993 № 771. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/771-93-%D0%BF#Text.

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден, 1973. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/896_009#Text.

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення, 1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_065#Text.

Про ратифікацію Конвенції про захист Чорного моря від забруднення : Постанова Верховної Ради України від 04.02.1994 № 3939-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3939-12#Text.

Автори цитованого підручника небезпідставно, на наш погляд, стверджують, що у UNCLOS’82 «по суті містяться рекомендації щодо тих галузей, у яких таким державам «надлежить співпрацювати» (“should cooperate”) (Международное морское право : учебник / отв. ред. Блищенко И.П. М. : Изд-во УДН, 1988. 288 с.).

Шануймо Чорне море не лише у його міжнародний день. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/ control/publish/article?art_id=245410843/31.10.2019 59. Strategic Action Plan for the Rehabilitation and Protection of the Black Sea, 1996. URL: http://www. blacksea-commission.org/_bssap1996.asp.

Меморандум про взаєморозуміння щодо контролю державою порту у Чорноморському регіоні, 2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_441#Text.

Морські адміністрації – це національні морські адміністрації, призначені імплементувати цей Меморандум (Додаток 1 до Меморандуму). Відповідно до п. 1 Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України цей центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури, є Морською адміністрацією України (Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 1095. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2017-%D0%BF#Text).

Засідання Комітету Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю державою порту у Чорноморському регіоні. 16.04.2019. URL: https://marad.gov.ua/ua/news/zasidannya-komitetu-memorandumu-pro-vzayemorozuminnya-shchodo-kontrolyu-derzhavoyu-portu-u-chornomorskomu-regioni.

Щипцов О.А. Основи державної морської політики : навч. посіб. К. : Укрінформ, 2002. 208 с.

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Право