Проблеми правового регулювання порядку продовження строку досудового розслідування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).233031

Ключові слова:

досудове розслідування, прокурор, слідчий, процесуальні строк, слідчі дії, учасники кримінального провадження

Анотація

Статтю присвячено аналізу основних положень кримінального процесуального законодавства щодо порядку продовження строку досудового розслідування. Встановлено, що досудове розслідування повинно бути проведено в строки, встановлені ст. 219 КПК України, і необґрунтоване продовження строків досудового розслідування призводить до порушення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. Досліджено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений прокурором – процесуальним керівником за клопотанням слідчого, яке прокурор зобов’язаний розглянути не пізніше трьох днів із дня його отримання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування. Зазначено, що постанова прокурора про продовження строку досудового розслідування або про його відмову не підлягає оскарженню під час досудового розслідування. Звернено увагу на те, що в окремих випадках слідчі звертаються до прокурора із клопотанням про продовження строку досудового розслідування за декілька днів до спливу такого строку, наслідком чого може бути несвоєчасне продовження прокурором зазначеного строку. Тому з метою недопущення пропуску строку слідчим виноситься постанова про зупинення досудового розслідування з різних підстав, здебільшого у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Доведено, що здебільшого за наслідками розгляду прокурором клопотання слідчого виноситься постанова про продовження такого строку, при цьому серйозним недоліком вказаного порядку продовження строку є те, що прокурором виноситься постанова про продовження строку досудового розслідування, яке на момент винесення такої постанови вважається зупиненим. Аргументовано, що чинним кримінальним процесуальним законодавством України заборонено проводити будь-які слідчі дії після зупинення досудового розслідування. Сформовано пропозиції щодо удосконалення правового регулювання порядку продовження строку досудового розслідування.

Біографія автора

В. П. Жмудінський

кандидат юридичних наук, адвокат

Посилання

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) від 30.01.2003 р., справа № 1-12/2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03#Text.

Коваленко Є.Г. Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів процесуального примусу: [монографія] / Коваленко Є. Г. , Коваленко Г. Я. К.: Юрінком Інтер, 2010. 192 с.

Грицак Х.М. Аналіз внесення змін до кримінального-процесуального законодавства: строки досудового розслідування. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3/2018. С. 148–151.

Павловський В.В. Загальні положення досудового розслідування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Київ. 2016. – 246 с.

Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України. Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2005. 624 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 4651-17.

Рогатинська Н.З. Розумність строків як одна з основних засад кримінального процесу. Держава та регіони. 2016. № 5 (53). С. 124–127.

Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За заг. ред. Ю. П. Аленіна. Х.: ТОВ «Одісей», 2009. 816 с.

Юркова Г.В. Реалізація завдань швидкого і повного розкриття злочину в досудових стадіях: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Київ. 2001. 211 с.

Маслов И.В. Правовая регламентация уголовно-процессуальных сроков (досудебное производство) : [монография]. Юрлитинформ. Москва. 2004. 160 с.

Скрябін О.М. Основні засади розумності строків у кримінальному процесуальному кодексі України. Право і суспільство. 2020. № 2, частина 3. С. 146–152.

Членов М.В. Щодо «нового» порядку обчислення та продовження строків досудового розслідування. Право і суспільство. 2018. № 6, частина 2/2018. С. 216–222.

Фомін С.Б. Строки у кримінальному судочинстві: поняття, класифікація та функціональне призначення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Харків. 2003. 221 с.

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Право