Фінансово-правова основа діяльності об’єднаних територіальних громад

Автор(и)

  • Є. Ананьєва Харківський національний університет внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1459-6629

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.4(48).232693

Ключові слова:

місцеві фінанси, фінансові ресурси, територіальні громади, фінансові відносини, публічні фінансові ресурси

Анотація

Проблеми правового регулювання місцевих фінансів розглядаються в працях юристів, економістів, соціологів, фахівців із державного управління, з різних позицій їх формування, розподілу та використання в суспільних відносинах, проте в сучасних умовах розвитку бюджетних відносин (формування бюджетів об’єднаних територіальних громад, впровадження децентралізації в управління регіонами, адміністративної реформи, орієнтації України на європейські стандарти та цінності життя) концепція правового регулювання місцевих фінансів, зокрема бюджетних відносин, потребує оновлення. У наукових публікаціях досліджуються проблеми визначення місцевих фінансів як базової основи діяльності місцевого самоврядування, що забезпечує відтворення бюджетного процесу та розвиток регіонів, їхніх складових елементів та призначення. Однак на сей час наукова дискусія щодо правового значення місцевих фінансів, їхніх складників, джерел формування та використання триває, оскільки в сучасній економіці країни значна частина фінансових ресурсів формується, розподіляється та перерозподіляється через бюджети, до яких належать і бюджети об’єднаних територіальних громад, сутність яких остаточно як правового інституту не визначена.

Розвиток місцевого самоврядування з позиції запропонованої урядом децентралізації владних повноважень передбачає за мету створення високоякісних умов проживання громадян, надання їм необхідних публічних послуг, розвиток матеріальної та соціальної бази регіону. Вказані завдання реалізується за наявності відповідного економічного розвитку території, його фінансового забезпечення, що залежить від джерел наповнення бюджетних та позабюджетних фондів та напрямів їх використання.

Біографія автора

Є. Ананьєва, Харківський національний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6

Посилання

Харківська область. Об’єднанні громади області. Сайт ХОДА. URL: http://www.oblrada.kharkov.ua/ ua/local-government/ob-iednani-terytorialni-hromady

Вензель В., Сибірянська Ю., Герасимчу І., Онищук І. Економічний та соціальний розвиток України. на 2020 рік. Оновлені макроекономічні показники. URL: //https://decentralization.gov.ua/news/12362

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. N 254к/96-ВР.

Воронова Л.К. Фінансове право України : Підручник. Київ : Прецедент; Моя книга, 2006. 448 с.

Котляревский А.С. Бюджети и местные финансы. Москва : Экономическая жизнь, 1926.

Сунцова О.О. Місцеві фінанси : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 499 с.

Бюджетний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50-51, ст. 572.

Мунько А. Місцеві фінанси: розвиток теоретичних основ. Ефективність державного управління. 2016. Вип. ½. Ч. 2. С. 84–91.

Гутаріна С.О. Місцеві фінанси: сучасний стан та перспективи розвитку. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/ bitstream/handle/123456789/35279/10-Gutarina.pdf?sequence=1

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон УкраїнИ № 280-97 ВР від 21.05.1997 р. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170

Правові проблеми місцевих фінансів України: теоретико-прикладне дослідження : монографія / за заг. ред. О.А. Музики-Стефанчук. Каменець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута». 2016. 386 с.

Кравченко В.І. Місцеві фінанси України. Київ : Т-во “Знання”, КОО, 1999. 487 с.

Правове регулювання місцевих фінансів в Україні / Солдатенко О.В., Антипов В.І., Музика-Стефанчук О.А. та ін.; за заг. ред. О.В. Солдатенко. Київ : Алерта, 2011. 244 с.

Якимчук Н.Я. Фінансова основа місцевого самоврядування: стан конституційно-правового закріплення в Україні та зарубіжних країнах. Наукові праці НУ ОЮА. 2013. Том 13. С. 293–303.

Бондарук Т.Г. Місцеві фінанси : Навч. посібник. Київ : ДП Інформ.-аналіт. агентство, 2013. 529 с.

Зайчикова В.В. Системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в європейських країнах : автореф дис. … канд. економ наук : 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Ірпінь. 2003. 22 с.

Заверуха І.Б. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2001.

Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л.К. Воронової. 2-ге вид. , переробл. і доповн. Київ : Алерта, 2011. 558 с.

Василик О.Д. Теорія фінансів : підручник. Київ : НОС. 2003. 320 с.

Чуркіна І.Є., Бобошко Л.І. Роль місцевих бюджетів у зміцненні фінансової незалежності регіонів. URL: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2014/5-6(76-77)/uazt_2014_5-6_16.pdf

Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : монографія. Київ : Інститут економічного прогнозування НАН України. 2006. 393 с.

Фомина Е.А. Территориальные финансы: реализация принципов бюджетного федерализма : учебное пособие. УФА, БАГСУ. 2006. 163 с

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Право