Принцип дискреційності кримінального переслідування

Автор(и)

  • А. Лапкін Національний юридичий університет імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0002-3240-6377

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.3(47).229488

Ключові слова:

принцип дискреційності, кримінальне переслідування, прокурор, кримінальне провадження, повноваження прокурора

Анотація

У статті розглядається принцип дискреційності кримінального переслідування та його значення для діяльності прокурора у кримінальному провадженні.
Метою статті є визначення дискреційності як принципу кримінального переслідування, окреслення його впливу на діяльність прокурора у кримінальному провадженні.
Обґрунтовано, що в основі прокурорської дискреції лежить внутрішнє переконання прокурора, яке слугує імпульсом для здійснення ним обвинувальної діяльності або відмови від неї. Тому здійснення прокурором обвинувальної діяльності, зокрема її порушення, продовження чи припинення, не може розглядатися відокремлено або всупереч його переконанню в необхідності та доцільності цієї діяльності.
Аргументовано, що дискреційність виступає однією зі складових частин засади публічності, випливає із загального права прокурора розпоряджатися публічним кримінальним переслідуванням.
Цей принцип лежить на межі реалізації засад публічності та диспозитивності, зумовлює їх взаємоузгодження та взаємодоповнення.
Розширення дискреційності повноважень прокурора зі здійснення кримінального переслідування розглянуто як один із засобів надання діяльності прокурора у кримінальному провадженні більшої гнучкості та варіативності, поєднаних із підвищенням персональної відповідальності за її результати.
Зроблено висновок, що принцип дискреційності кримінального переслідування означає надання прокурору певної свободи вибору в питаннях здійснення обвинувальної діяльності на основі його розсуду та в межах, передбачених законом, для підвищення ефективності кримінального провадження. Його можна розглядати в широкому значенні – щодо повноважень прокурора у кримінальному провадженні загалом, та у вузькому – щодо розпорядження обвинуваченням як кримінальним позовом. Отже, принцип дискреційності має поширюватися на ухвалення прокурором основних рішень щодо кримінального переслідування.

Біографія автора

А. Лапкін, Національний юридичий університет імені Ярослава Мудрого

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри судоустрою та прокурорської діяльності

Посилання

Барак А. Судейское усмотрение / пер . с англ . Москва : Норма, 1999. 376 с.

Вапнярчук В. Межі застосування судового розсуду в кримінальному провадженні. Теорія і практика правознавства : збірник наукових праць. 2014. Вип. 1 (5). C. 1–12.

Висновок № 6 (2004) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету міністрів Ради Європи про справедливий суд у розумні строки та роль судді в судових процесах з урахуванням альтернативних засобів вирішення спорів. URL: https://court.gov.ua/userfiles/visn6_2004.pdf.

Альтернативні кримінальному переслідуванню заходи : Висновок № 2 (2008) Консультативної ради європейських прокурорів, ухвалений на її 3-й Пленарній зустрічі, Страсбург, 15–17 жовтня 2008 р. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/cmo.html?_m=publications&_t=rec&id=101556.

European norms and principles concerning prosecutors (“the Rome Charter”) : Opinion № 9 (2014) of the Consultative Council of European Prosecutors (Strasbourg, 17 December 2014). URL: https:// rm.coe.int/168074738b.

Грицаєнко Л. Прокурорська діяльність в Україні в світлі сучасного світового досвіду : монографія. Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2009. 576 с.

Лапкін А. Щодо визначення змісту діяльності прокурора зі здійснення кримінального переслідування у досудовому кримінальному провадженні. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2012. № 1034. С. 243–246.

Куфтирєв П. Суддівський розсуд у теорії права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2009. 22 с.

Кахновець С. Механізм формування та межі дискреційних повноважень прокурора. Право і суспільство. 2017. №. 2. С. 168–172.

Барабаш Ю. Дискреційні повноваження вищих органів влади: правова природа та умови ефективного застосування. Університетські наукові записки. 2007. № 4 (24). С. 49–54.

Гулиева Н. Проблемы реализации принципа дискреционного уголовного преследования в российском и зарубежном уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Ростов-на-Дону, 2004. 26 с.

Терехов Е. Дискреционные полномочия прокурора в сфере уголовного судопроизводства России и Австрии : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2009. 30 с.

Гринюк В. Доцільність як засада реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні України. Актуальні проблеми політики. 2016. № 57. С. 60–70.

Луцик В., Ніколайчук Г. Процесуальний статус прокурора у кримінальному судовому провадженні ФРН. Підприємництво, господарство і право. 2016. №. 8. С. 175–179

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Право