Філософія й ґенеза судової та посадової присяги

Автор(и)

  • О. Кравчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-7844-2381
  • І. Остащук Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна https://orcid.org/0000-0002-6115-0884

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.3(47).229421

Ключові слова:

судова присяга, посадова присяга, філософія присяги, історія присяги, семіотика права

Анотація

Розглядаються основні риси філософії та ґенеза судової і посадової присяги. Присяга – конвенційний умовно-символічний акт, що базується на апелюванні до сумління людини в її свідомій інтенції виявити й дотримуватися вірності певним прийнятим цінностям, а також визначеному інституту, окресленій спільноті чи конкретному репрезентанту влади. Судова і посадова присяга мають у собі водночас релігійне й правове походження, оскільки належать до універсальних основ формування соціальних інститутів.

На окремих вибраних прикладах з історії Європи простежено глибоке закорінення сприйняття необхідності складання та дотримання присяги у процесі здійснення функціональних посадових обов’язків та реалізації верховенства права.

Є спільна риса релігійних та сучасних судових і посадових присяг – усі вони базуються на внутрішньому моральному імперативі людини, на усвідомленні власної відповідальності й людської гідності.

Сучасне прийняття деяких присяг із торканням певного предмета (Біблії, розп’яття, конституції, кодексу, прапора) має праісторичні корені, що свідчить про передування знакових жестів і рухів словесним текстам у первісних ритуалах.

Обов’язок суворого відтворення формули під час принесення певної судової чи посадової присяги має під собою давньоримське підґрунтя, адже в Римі присягати (iurare) означало проголошувати формулу “іus iurandum” («присягу», буквально – «формулу, яка повинна бути сформульованою»).

У середні віки судові й посадові присяги вже використовують згадування елементів, притаманних сучасній європейській традиції, зокрема, справедливість і безсторонність. Присяга судових юристів (суддів, прокурорів, адвокатів) належить до обов’язкових елементів початку здійснення судочинства та постає як помітний своїм церемоніальним характером акт, що публічно засвідчує готовність особи до виконання доручених їй важливих обов’язків. У сучасній Україні посадову присягу складають як судді, так й інші посадові особи на початку своєї професійної діяльності.

Біографії авторів

О. Кравчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор юридичних наук, доцент, суддя Вищого антикорупційного суду,професор кафедри господарського та адміністративного права факультету соціології і права

І. Остащук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор філософських наук, професор, професор богослов’я та релігієзнавства

Посилання

Nowak P. Język sali sądowej: asertywność. 2012. URL: https://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-13/ dobre-praktyki-13/jezyk-sali-sadowej-asertywnosc.html.

Мечковская Н.Б. Язык и религия : пособие для студентов гуманитарных вузов. Москва : Агентство «ФАИР», 1998.

Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. 1983. Выпуск 10 (*klepačь – *konь) / Под ред. О.Н. Трубачева. Москва : Наука.

Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов: I. Хоз-во, семья, общество. II. Власть, право, религия / Пер. с фр. Общ. ред. и вступ. ст. Ю.С. Степанова; коммент. Ю.С. Степанова, Н.Н. Казанского. Москва : Прогресс : Универс. 1995.

Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. 9-е изд., стереотип. Москва : Рус. яз.–Медиа. 2005.

Grün A., OSB. Sakramenty / tłumaczenie z niem. G. Sowinski. Kraków : Wydawnictwo Znak. 2008.

Гартман М.Т. Генезис єврейської правової системи : дис. … к. ю. н., спеціальність : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Ужгород. 2016.

Kutrzeba S. Dawne Polskie Prawo Sądowe w zarysie (I. Prawo Karne. II. Postępek sądowy). Wydanie drugie. Lwów-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo zakładu Nar. imienia Ossolinskich. 1927. URL: https://obc.opole.pl/Content/12286/PDF/314421.pdf.

Codex Iuris Canonici, 1984. Poznań : Pallotinum.

Тимашов С.О. Присяга церковная. Католическая энциклопедия. Том III. М-П. Москва : Издательство Францисканцев. 1780–1782. 2007.

Leksykon liturgii. Opracowanie Ks. Bogusław Nadolski TChr. Poznań : Pallotinum. 2006.ВІСНИК НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 3 (47) 2020 79

De Conclavi seu de electione Romani Pontificis. URL: https://ikomutoprzeszkadzalo.pl/de-conclavi/.

Jan Paweł II. Konstytucja apostolska “Universi Dominici Gregis”. 1996. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/ WP/jan_pawel_ii/konstytucje/universi_dominici_22021996.html

The Vatican: history and treasures. / Text by C. Rendina. English translation by D. Peressini. Magnus. 1995.

Vicchi R. The Major Basilicas of Rome. Rome : Scala. 2006. P. 56–58.

Польская С.А. Дары, инсигнии и мощи Людовика IX Святого в сокровищнице аббатства СенДени (по материалам описей). Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология. 2014. № 2. С. 91–96. http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2014/02/2014-02-17.pdf.

Цатурова С.К. Людовик IX Святой. Православная Энциклопедия. Том XLII, 2020. С. 79–89. URL: http://m.pravenc.ru/text/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20 IX%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9.html.

Цатурова С.К. Священная миссия короля-судии, ее вершители и их статус во Франции XIV–XV вв. Священное тело короля: Ритуалы и мифология власти. Ин-т всеобщ. истории РАН; МГУ. Москва : Наука, 2006. С. 78–95.

Меленберг А. Людовик IX. Католическая энциклопедия. Том II. И–Л. Москва : Издательство Францисканцев. 1786–1788. 2005.

Цатурова С.К. Людовик IX Святой – отец правосудия. Средние века. 2013. Вып. 74 (3/4). С. 344–362.

Moniuszko A. Iuramentum corporale praestitit. Przyczynek do badań nad przysięgą dowodową w koronnym procesie ziemskim u schyłku XVI stulecia. Соціум. Альманах соціальної історії. 2010. Випуск 9. С. 361–372. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/104303/16-Moniuszko. pdf?sequence=1.

Leeuw G. van der. Słowo święte i uświęcające. Antropologia słowa: zagadnienia i wybór tekstów / wstęp i redakcja G. Godlewski]. Warszawa : W-wo UW. 2003. S. 325–332.

Traditions of the courts, Courts and Tribunal Judiciary. URL: https://www.judiciary.uk/about-thejudiciary/the-justice-system/court-traditions/.

р., квітня 7. Краків. Номінація королем Сиґізмундом І Яна Хомантовського львівським земським суддею 2009. Історія державної служби в Україні. У п’яти томах. Том 3. Документи і матеріали. V ст. до н. е. 1774 р. Київ : Ніка-Центр. С. 131–132.

р., травня 6. Львів. Присяга львівського ґродського судді Петра Коритка. 2009. Історія державної служби в Україні. У п’яти томах. Том 3. Документи і матеріали. V ст. до н. е. 1774 р. Київ : Ніка-Центр. С. 171–172.

р., грудня 8. Перемишль. Присяга земського перемишльського писаря Мартина Островського. Історія державної служби в Україні. У п’яти томах. Том 3. Документи і матеріали. V ст. до н. е. 1774 р. Київ : Ніка-Центр. С. 182.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Право