Зустрічний позов у публічно-правових спорах

Автор(и)

  • Г. Шерстюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9562-3531

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.2(46).226891

Ключові слова:

публічно-правові спори, особливості зустрічного позову в адміністративному судочинстві, реалізація права на зустрічний позов суб’єктом владних повноважень

Анотація

У статті досліджений інститут зустрічного позову в адміністративному судочинстві, який є довгоочікуваною зміною для ефективного розгляду справ у рамках адміністративного процесу та для реалізації дієвого захисту прав фізичних і юридичних осіб у рамках адміністративного судочинства. Акцентовано увагу на особливості складання, подачі та розгляду зустрічного позову, що є запорукою успішного захисту й відновлення порушених прав та інтересів сторони відповідача в публічно-правових спорах.

Також проводиться аналіз доцільності подачі зустрічного позову в адміністративному процесі, ураховуючи специфіку сторін і правовідносин. Таке ставлення з боку правників до інституту зустрічного позову в адміністративному судочинстві викликано специфічністю самого адміністративного процесуального права, відмінною рисою якого є презумпція винуватості суб’єкту владних повноважень. Базуючись на дотриманні цього принципу, сформовані основні ознаки зустрічного позову в публічноправових спорах, починаючи від правомочності суб’єктів для подачі таких позовних заяв у відкритих судових провадженнях і завершуючи винесенням і виконанням судового рішення за результатами розгляду такої позовної заяви.

Отже, під час наукового дослідження в процесі написання статті автором опрацьовані не тільки праці відомих правників, а й судові рішення, що підтверджують активне використання новітнього інституту зустрічного позову в публічно-правових спорах, а також використаний власний досвід зі складання, подачі та безпосередньої участі в розгляді адміністративних справ, де об’єднані основні й зустрічні позовні вимоги. Отже, розкриті особливості реалізації прав фізичних і юридичних осіб на подачу й розгляд зустрічного позову в публічно-правових спорах, які є численними порівняно з іншими категоріями спорів, господарськими, цивільними тощо.

Біографія автора

Г. Шерстюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук, викладач кафедри господарського і адміністративного права факультету соціології і права

Посилання

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV (нова редакція 15.12.2017) / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005. № 35–36, 37. Ст. 446.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон від 03.10.2017 № 2147-VIII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2017. № 48. Ст. 436.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005. № 35–36, 37. Ст. 446.

Мельник Р.С., Барікова А.А. Науково-практичний коментар до статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України (станом на 25.04.2018 р.). URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/ KK008231?bl=.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 13–14, 15–16, 17. Ст. 112.

Ченкова Н.Я. Багатозначність презумпції вини суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві. Форум права. 2013. № 3. С. 730. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.

Пуданс-Шушлебіна К.Ю. Проблеми реалізації права відповідача на захист від адміністративного позову. Держава і право : збірник наукових праць. 2008. № 2 (40). С. 245.

Авер’янов В.Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. Київ : Факт, 2003. С. 260.

Закаленко О.В. Засоби захисту відповідача від позову: адміністративно-процесуальний аспект. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 68. С. 499. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apdp_2012_68_79.

Цивільне процесуальне право України : підручник / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик та ін. ; за заг. ред. С.С. Бичкової. Київ : Атіка, 2009. С. 236.

Попов Р.В. Предмет зустрічного адміністративного позову. Публічне право. 2016. № 2. С. 335. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2016_2_47.

Мельник Р.С., Барікова А.А. Науково-практичний коментар до статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України (станом на 25.04.2018 р.). URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/ KK008231?bl=.

Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные проблемы. Санкт-Петербург : Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. С. 449.

Бичкова С. С. Зустрічний позов як цивільна процесуальна форма захисту інтересів відповідача. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 10. С. 43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2010_10_9.

Рішення у справі «ТОВ «ФРІДА» проти України» (Заява № 24003/07)): Рішення, Справа від 08.12.2016 / Європейський суд з прав людини. Офіційний вісник України. 2018. № 81. С. 57. Ст. 2707.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Право