Реалізація змагальності сторін під час судового розгляду в кримінальному провадженні україни

Автор(и)

  • Н. Сиза Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0001-5850-4023
  • І. Сизий Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0001-5850-4023

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.2(46).226882

Ключові слова:

змагальність сторін, судовий розгляд, кримінальне провадження, вступні промови сторін, суд присяжних

Анотація

У статті розкрито сутність змагальності сторін та особливості її реалізації під час судового розгляду в кримінальному провадженні України. Розглянуто теоретичні погляди вчених, які визначають сутність змагальності й роль суду в кримінальному провадженні. Через призму реалізації змагальності сторін проаналізовані норми Кримінального процесуального кодексу України (КПК), які визначають загальний порядок судового розгляду, а також процесуальну форму окремих судових дій. Розглянуті зміни до КПК щодо надання можливості виступів зі вступними промовами на початку судового розгляду як стороні обвинувачення, так і стороні захисту, що спрямовані на забезпечення рівності прав сторін і розширення дії засади змагальності сторін у цій стадії. З’ясовано проблеми забезпечення реалізації змагальності сторін з урахуванням судової практики Верховного Суду та Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). З аналізу практики ЄСПЛ випливає, що забезпечення права на справедливий суд у кримінальному провадженні передбачає, що судовий розгляд, включаючи процедурні елементи, має бути змагальним, у цьому процесі має бути забезпечений принцип рівності сторін обвинувачення та захисту.

Звернута увага на особливості реалізації змагальності сторін у спеціальному судовому провадженні, провадженні в суді присяжних і кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Установлено, що Верховним Судом участь прокурора під час судового розгляду кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення визнається гарантією забезпечення засад рівності й змагальності, а також захисту прав і законних інтересів потерпілого. Така участь є обов’язковою, крім випадку, коли прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, а потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді.

Біографії авторів

Н. Сиза, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права

І. Сизий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Студент магістратури Інституту права

Посилання

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Тальберг Д.Г. Русское уголовное судопроизводство. Пособіе къ лекціямъ ординарного профессора Императорскаго Университета Св. Владиміра, доктора уголовнаго права Д.Г. Тальберга. Томъ первый. Киевъ : Т-во печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киев. отд-ние, 1889. 318 с., Х с.

Случевский В. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство – судопроизводство. 4-е изд. Санкт-Петербург, 1913. 670 с.

Шевчук М.І. Ініціатива суду та її межі у з’ясуванні обставин кримінального провадження під час судового розгляду : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Львів, 2015. 21 с.

Шепітько І.І. Судовий розгляд (судове слідство) в системі судового провадження у першій інстанції : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Львів, 2018. 20 с.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Салов проти України» (заява № 65518/01) від 6 вересня 2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_428#Text.

Максимишин Н.М. Судовий допит: процесуальне і криміналістичне дослідження : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Львів, 2016. 20 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / за ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. Київ, 2012. 1224 с.

Костюченко О. Роль суду та сторін у проведенні судового допиту обвинуваченого, свідків і потерпілих за чинним КПК України. Право України. 2013. № 11. С. 127–135.

Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства : монографія. Київ : Прецедент, 2011. 303 с.

Гринюк В.О. Функція обвинувачення в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та практичні проблеми реалізації : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2017. 36 с.

Солодков А.А. Теоретичні основи та практика здійснення провадження в суді присяжних в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2015. 20 с.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 12 вересня 2018 р., справа № 523/6472/14-к, провадження № 13-32кс18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76947335.

Ухвала Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 1 жовтня 2019 р., справа № 366/3067/16-к, провадження № 51-4379км18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85075670.

Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 31 жовтня 2019 р., справа № 366/3067/16-к, провадження № 13-77кс19. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85415060.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 26 червня 2019 р., справа № 404/6160/16-к, провадження № 13-22кс19. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82885531.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Право