Шляхи вдосконалення виконання покарання у вигляді штрафу та рецидив кримінальних правопорушень

Автор(и)

  • Б. Телефанко Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4682-3622

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.1(45).226500

Ключові слова:

засуджений, штраф, виконання покарання, рецидив, служба пробації, ухилення від сплати штрафу, вирок суду

Анотація

У статті аналізуються кримінально-правові проблеми виконання покарання у вигляді штрафу, причини ухилення засуджених від сплати штрафу, роль у цьому уповноваженого органу служби пробації. Автор розглядає співвідношення між несплатою штрафу та рецидивом кримінальних правопорушень, а також пропонує зміни й доповнення в кримінально-виконавчому законодавстві. Однією з особливостей покарання у вигляді штрафу порівняно з деякими іншими видами покарання є те, що він може виступати як покарання, яке може бути замінене іншим, так і як покарання, яким може бути замінене інше покарання. Штраф є досить ефективним засобом впливу на осіб, які вчинили певні кримінальні правопорушення, насамперед корупційні та проти власності. Також штраф зарахований до найбільш м’якого виду покарання щодо інших видів у системі покарань. У зарубіжних державах штраф належить до найбільш розповсюджених видів покарання. Поширеність штрафу в законодавстві й судовій практиці, способи обчислення, розміри, підстави й умови застосування не були незмінними та визначалися в кінцевому підсумку соціально-економічними, політичними, кримінологічними й правовими чинниками конкретних історичних періодів. Для України це особливо значимо як напрям державної кримінальної політики.

У зв’язку з несплатою засудженими штрафу й заміною судами штрафу іншими покараннями, як це передбачено Кримінальним кодексом України, попри задекларовану мету гуманізації покарань, збільшиться кількість рецидивістів, і ще це може спровокувати збільшення кількості випадків направлення засуджених в установи виконання покарань. Для застосування тільки добровільної сплати штрафу, як це передбачено законодавством України, у держави та суспільства має бути високий рівень довіри до законів та органів державної влади й упевненість у тому, що жодне протиправне діяння не залишиться безкарним. Тому в статті пропонуються зміни до чинного законодавства з виконання покарання у вигляді штрафу. Але штраф не можна розглядати як засіб відкупу від покарання або засіб розорення винного. Оскільки політичний напрям нашої держави спрямований на євроінтеграцію, відповідно, під це має підлаштовуватися й наше законодавство. Зараз іде тенденція гуманнішого ставлення в усіх сферах діяльності, зокрема й виконання кримінальних покарань.

Біографія автора

Б. Телефанко, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права

Посилання

Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В.О. Навроцького. Київ : Юрінком Інтер, 2013. 712 с.

Денисова Т.А., Філей Ю.В. Кримінально-правові санкції та їх застосування за злочини проти власності : монографія. Київ : Центр уч. літ., 2008. 176 с.

Южанин В.Е., Армашова А.М. Проблемы рецидива преступлений и ответственности за него по уголовному праву России. Москва : Юрлитинформ, 2007. 192 с.

Грищук В.К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини : монографія. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. 736 с.

Попрас В.О. Штраф як вид покарання за кримінальним правом України : монографія. Харків : Право, 2009. 224 с.

Уголовный кодекс Испании / под ред. и с предисловием докт. юрид. наук, проф. Н.Ф. Кузнецовой и докт. юрид. наук, проф. Ф.М. Решетникова. Москва : Зерцало, 1998. 218 с.

Кримінальний кодекс Республіки Польщі від 6 червня 1997 р. URL: http://pravo.sejm.gov.pl/ key=kodeks%20karny (дата звернення: 24.10.2020).

Судова статистика. Звітність. Звіт про склад засуджених. Форма № 7, затверджена Наказом Державної судової адміністрації України від 23.06.2018 № 325. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_ statystyka/ (дата звернення: 24.10.2020).

Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text (дата звернення: 29.09.2020).

Типове положення про уповноважений орган з питань пробації : Наказ Міністерства юстиції України від 18.08.2017 № 2649/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1030-17#Text (дата звернення: 29.09.2020).

Сборник стандартов и норм ООН в области уголовного правосудия. Нью-Йорк, 1997.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 29.09.2020).

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 29.09.2020)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Право