Впровадження російського станового судочинства на території україни (кінець XVIII – початок ХІХ ст.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.1(45).226488

Ключові слова:

суд, станові суди, земський суд, повітовий суд, совісні суди, Гетьманщина

Анотація

У статті розкриваються особливості імплементації російської системи судочинства на території Гетьманщини в другій половині XVIII – першій половині ХІХ ст. Вказується, що інкорпораційна політика Російської імперії передбачала повне включення українських земель до складу імперії, як в адміністративному, так і в правовому аспектах. Починаючи з ліквідації інституту гетьманства, полково-сотенного устрою, представники імперської влади намагалися викоренити з побуту всі правові атрибути козацтва, які були для населення традиційними й відрізнялися від класичних російських. Одним із таких атрибутів державності була система судоустрою та судочинства. Визначивши специфіку та характерні риси традиційно-української системи судочинства, що реалізовувалася в Гетьманщині з середини XVII ст. (судові реформи П. Орлика, К. Розумовського), автор встановив особливості запровадження російської станової системи судочинства. Після ліквідації полковосотенного устрою та запровадження поділу на губернії на території України починають створювати земські (губернські) та повітові суди, які мали широке коло повноважень, ділилися на департаменти кримінальних і цивільних справ. Земські суди були судом вищої інстанції та основним апеляційним органом, але вирішували виключно справи, що стосувалися дворянського стану. Формальна виборність суддів і їх підпорядкування імператору було компромісом, який задовольняв як владу, так і гарантував лояльність дворянства. Повітові суди перебували під контролем дворянства, що нівелювало прозорість прийнятих рішень. Найнижчою судовою ланкою були сільські суди, які вирішували більшість господарських і адміністративних питань, пов’язаних із найменш захищеними прошарками суспільства.
Певним позитивом можна вважати практику діяльності «тритейських» та «совісних» судів, завданням яких було вирішення суперечок на досудовій стадії. Вони мінімізували і дебюрократизували систему судочинства, формуючи дієву альтернативу повітовим судам. Договірні принципи в судівництві, за умови існування близько 10 тис. нормативно-правових актів, частина з яких була закономірно не відома суддям, а інколи суперечила один одному, стали запорукою стабільності судової влади в дореформений період.

Біографія автора

О. Биркович, Ужгородський національний університет

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права

Посилання

Бондаренко Г.Д. Полковий Суд у системі загальних козацьких судів Війська Запорізького в другій половині ХVІІ-ХVШ ст. Актуальні проблеми держави і права. 2009. С. 167–170.

Гейда О.С., Демченко Т.П. Рецензія на книгу: Шандра В. Совісні суди в Україні (остання чверть ХVIII – середина ХІХ ст.). Український історичний журнал. 2012. № 5. С. 202–207.

Горобець В. «Волимо царя східного…». Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава. Київ : Критика, 2007. 464 с.

Горобець В. Малоросійська колегія і реформа державного устрою України 1722–1727 рр. : автореф. дис. … канд. істор. наук : 07.00.02 «Всесвітня історія». Київ, 1993. 23 с.

Дегтярьов С.І. Українське судочинство наприкінці ХVII – ХVІІІ ст. та впливи на нього російських судових практик. Гілея: науковий вісник. 2016. Вип. 104. С. 11–18.

Ільїн О.В. Судова система на українських землях у складі Російської імперії в 1781–1796 рр. Право і Безпека. 2016. № 1. С. 24–28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2016_1_6

Лонская С.В. Мировая юстиция в России : монография. Калининград : КГУ, 2000. 215 с.

Путро А.И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине ХVIII в. (Некоторые вопросы социально-экономического и общественно–политического развития). Киев : Выща шк. Головное изд–во, 1988. 142 с.

Сотникова М.Г. Судебная система России во второй половине XVIII в. Инновационная наука. 2018. № 5–2. С. 67–69. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ sudebnaya-sistema-rossii-vo-vtoroy-polovine-xviii-v

Стецюк Б.Р. Процесуальне право в Україні: тисяча років історії (Х ст. – 20-ті рр. ХХ ст.). Харків : Диса плюс, 2013. 560 с.

Тараненко М.Г., Тараненко М.М. Правовідносини, судоустрій, злочини та покарання на Запорозькій Січі. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2017. № 3–4. С. 117–122. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VKPI_soc_2017_3-4_23

Томсинов В.А. Судебная система Российской империи в XVIII – первой половине XIX в. (по материалам законодательных актов). Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2016. № 3. Статья первая. С. 3–24. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnaya-sistema-rossiyskoyimperii-v-xviii-pervoy-polovine-xix-v-po-materialam-zakonodatelnyh-aktov-statya-pervaya

Цечоев В.К. История органов и учреждений юстиции России : учебник для магистров. Москва : Издательство Юрайт, 2013. 456 с.

Шандра В. Совісні суди в Україні (остання чверть ХVIII – середина XIX ст.). Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. 266 с.

Шевчук А. Російське бачення судової системи на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ ст. Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, 9–10 листоп. 2012 р. : зб. наук. пр. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка / редкол.: П.Ю. Саух та ін. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. С. 132–135.

Шевчук А.В. Судова влада в Російській імперії першої половини ХІХ ст.: історіографічний огляд. Волинські історичні записки. № 4. С. 69–81. URL: http://eprints.zu.edu.ua/4795/

Шевчук А. Судове врегулювання поземельних відносин у Правобережній Україні (1797–1840 рр.). Український історичний журнал, 2020. № (4). С. 29–45.

Яковлів А. Українсько-московські договори XVII – XVIII ст. Варшава, 1934. 52 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-14

Номер

Розділ

Право