ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ, ЗМІСТУ ТА ФОРМ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • А. І. Шпомер Чернігівський національний технологічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199760

Ключові слова:

суб’єкти господарювання, державна допомога, державна підтримка, форми державної допомоги, мета державної допомоги, що є допустимою, що може бути визнана допустимою.

Анотація

Ураховуючи членство України у Світовій організації торгівлі та набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, держава взяла на себе зобов’язання імплементувати та дотримуватися європейських правил стосовно державної допомоги у сфері господарювання. Реалізація реформування системи державної допомоги дозволить наблизитися до стандартів Європейського Союзу через зменшення витрат із бюджету, захист конкурентного середовища, раціональне використання державних ресурсів, а також здійснити реструктуризацію і технічне переоснащення державних підприємств і структурну модернізацію національної економіки.

Дослідження правових аспектів державної підтримки суб’єктів господарювання здійснювалось багатьма науковцями. Однак, не зважаючи на це, феномен «державної підтримки» до цього часу належить до не досліджених повною мірі проблем як загальної теорії права, так і галузевих юридичних наук.

Мета статті – на теоретичному рівні дослідити правові проблеми визначення, змісту та форм державної допомоги суб’єктам господарювання та запропонувати напрями вдосконалення законодавства в цій сфері регулювання.

Встановлено, що правила надання державної допомоги суб’єктам господарювання, що належить до системи державної підтримки будь-якої економічної діяльності, мають дотримуватися Україною не тільки в рамках виконання чинної договірної бази відносин з Європейським Союзом, а і як сучасний економічний спосіб допомоги й інструмент регулювання відносин у сфері господарської діяльності. З’ясовано, що в юридичній літературі триває дискусія науковців про сутність і зміст таких правових категорій, як «державна підтримка» та «державна допомога». У законодавстві про державну допомогу суб’єктам господарювання законодавець визначає поняття державної допомоги суб’єктам господарювання через термін підтримки, фактично ототожнюючи ці два поняття.

Запропоновано визначення державної допомоги, а також у Законі «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» передбачити перелік сфер діяльності, де може поширюватися державна допомога. Обґрунтовано необхідність визначити в Законі умови, за яких державна підтримка визнається державною допомогою, та розтлумачити зміст таких уживаних термінів, як «державна допомога, що є допустимою», «державна допомога, що може бути визнана допустимою».

Біографія автора

А. І. Шпомер, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу

Посилання

Лебьодкін К.С. Господарсько-правова політика щодо державної підтримки суб’єктів господарювання. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2013. No 2 (13). С. 182–191.

Лічак Д.В. Господарсько-правове забезпечення непрямої державної підтримки суб’єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Одеса, 2011. 21 с.

Лічак Д.В. Проблеми визначення поняття «державна підтримка суб’єктів господарювання». Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 50. С. 403–411.

Петруненко Я.В. Поняття державної підтримки суб’єктів господарювання як засобу забезпечення ефективного використання бюджетних коштів. Підприємництво, господарство і право. 2018. No 6. С. 110–115.

Шевчук А.В. Щодо поняття та основних змістовних елементів державної підтримки малого бізнесу. Young Scientist. 2017. No 9 (49). С. 54–59.

Правовые основы государственной поддержки бизнеса : монография / отв. ред. Г.Л. Знаменский ; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. Донецк : Юго-Восток, 2011. 170 с.

Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012/sp:full (дата звернення: 05.12.2019)

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/984_011 (дата звернення: 05.12.2019).

Про державну допомогу суб’єктам господарювання : Закон України від 1 липня 2014 р. No 1555-VII / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2014. No 62. Ст. 1704. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1555-18 ( дата звернення: 05.12.2019).

Роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 5 жовтня 2017 р. No 35-рр/дд / Антимонопольний комітет України. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/ doccatalog/document?id=137546&schema=main (дата звернення: 05.12.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-04

Номер

Розділ

Право