ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УКРАЇНОЮ

Автор(и)

  • В. І. Уберман Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Ukraine
  • Л. А. Васьковець Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199752

Ключові слова:

імплементація законодавства ЄС, водне законодавство України, якість вод, охорона вод від забруднення, забруднюючи речовини, нормативне регулювання скидання забруднюючих речовин

Анотація

У статті досліджено європейський еколого-правовий інститут регулювання скидання забруднюючих речовин із точкових джерел у поверхневі води та проблеми його імплементації в українське водне законодавство. Визначено, що в сучасних українських умовах головним європейським інструментом дотримання стандартів якості довкілля щодо пріоритетних для Європейського Союзу забруднюючих речовин є зони змішування зворотної води, за характеристиками яких мають встановлюватися нормативні (граничні) обмеження на скидання забруднюючих речовин: граничні значення виділення водокористувачами. Використання зон змішування як природного регулятора скидання пріоритетних забруднюючих речовин для визначення граничних значень скидів забезпечує дотримання вимог головних екологічних директив Європейського Союзу. Нині зони змішування як правовий регулятор скидання забруднюючих речовин в екологічному та водному законодавстві України de jure не використовуються.  Зони змішування використовуються в Україні de facto як інженерне поняття гідравліки водних об’єктів у методичних засобах для встановлення граничних значень виділення речовин із метою дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій речовин у воді поза зонами змішування. Визначено, що українські граничні значення концентрацій принципово відрізняються від європейських стандартів якості довкілля за своїм цільовим призначенням, формою та змістом. Для першочергової імплементації європейського регулювання скидання забруднюючих речовин в українське водне законодавство треба здійснити в останньому законодавче поділення забруднюючих речовин за їхнім значенням для охорони вод; визначити та включити у Водний кодекс України та підзаконні акти європейське поняття стандарту якості довкілля як критеріальної бази регулювання скидання забруднюючих речовин; запровадити списковий підхід до предмета регулювання скидання забруднюючих речовин, виходячи з ризику шкідливого впливу забруднюючої речовини; кодифікувати вимоги щодо охорони вод від забруднення з різних актів у складі Водного кодексу України. Шляхом порівняння правових джерел європейського й українського регулювання скидання забруднюючих речовин за 14-ма головними ознаками визначено наявність значних відмінностей між європейськими й українськими еколого-правовими вимогами до зон змішування під час скидання забруднюючих речовин та необхідність їх усунення у процесі імплементації.

Біографії авторів

В. І. Уберман, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник

Л. А. Васьковець, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища

Посилання

Рекомендації для українських органів державного управління щодо наближення до права ЄС. Київ, 2018. 104 с. URL: https://eu-ua.org/sites/default/ files/inline/files/legal_approximation_guidelines_ ukr_new.pdf (дата звернення: 14.01.2020).

Уберман В.І., Васьковець Л.А. Еколого-правові особливості імплементації Україною законодав- ства ЄС про регулювання скидання забруднюючих речовин. New challenges of legal science in Ukraine and EU countries : International scientific and practical conference, Miskolc, Hungary, April 19–20, 2019. Miskolc : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. 464 p.

Данилюк Л.Р. Басейновий принцип управління водними ресурсами: поняття, зміст і стан впровадження в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. Вип. 51. Т. 1. С. 151–154. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.51/part_1/34.pdf (дата звернення: 14.01.2020).

Соколова А.К. Правові аспекти державного управління в галузі охорони вод і відтворення водних ресурсів. Проблеми законності. 2015. Вип. 128. С. 154–164. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pz_2015_128_22 (дата звернення: 14.01.2020).

Локтєва-Маклашова Н.В. Правові аспекти впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 1 (1). С. 142–144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvkhdu_jur_2017_1(1)__37 (дата звернення: 14.01.2020).

Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики : Директива 2000/60/ ЄС Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_962 (дата звернення: 14.01.2020).

Концепція реалізації державної політики у сфері промислового забруднення : проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України. URL: https://menr.gov.ua/projects/140/ (дата звернення: 14.01.2020).

Кобецька Н.Р. Інтегрований екологічний дозвіл: вимоги законодавства Європейського Союзу, практика реалізації в Польщі, перспективи для України. Науковий вісник Ужгородського націо- нального університету. Серія «Право». 2018. No 51 (1). С. 155–163. URL: http://www.visnyk-juris. uzhnu.uz.ua/file/No.51/part_1/35.pdf (дата звернення: 14.01.2020).

Директива 2008/105/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 р. про стандарти якості довкілля в галузі водної політики. URL: http://old.minjust.gov.ua/45875 (дата звернення: 14.01.2020).

Compilation of EPA Mixing Zone Documents. URL: https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-10/documents/compilation-epa-mixingzone-documents.pdf (дата звернення: 14.01.2020).

Сближение с экологическим законодательством Европейского Союза в странах Восточной Европы, Кавказского региона и Средней Азии : путеводитель. Люксембург : Бюро офиц. публ. Европейских Сообществ, 2003. 124 с. URL: https://ec.europa.eu/environment/archives/enlarg/ pdf/convergence_guide_ru.pdf (дата звернення: 14.01.2020).

Водний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 1995. No 24. Ст. 189. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр (дата звернення: 14.01.2020).

Уберман В.І., Васьковець Л.А. Поетапне наближення українського еколого-правового інституту якості вод та її регулювання до законодавства Європейського Союзу. Legislation of EU countries: history, shortcomings and prospects for the development : Collective monograph. Frankfurt (Oder) : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. 360 p.

Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затв. наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 6 лютого 2017 р. No 45, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 р. за No 235/30103. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0235-17?lang=ru (дата звернення: 14.01.2020).

Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. No 1100 (у редакції постанови КМ No 1091 (1091–2017-п) від 13 грудня 2017 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-96-п (дата звернення: 14.01.2020).

Розроблення наукових пропозицій щодо визначення та встановлення зон змішування скидів забруднюючих речовин у масиви поверхневих вод України відповідно до водного законодавства ЄС : звіт про НДР за темою No 27 / 1.2 (пром.), Харків. УКРНДІЕП ; кер. В.І. Уберман. No ДР 0119U102781. Харків, 2019. 243 с.

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. No 465. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-99-п (дата звернення: 14.01.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-04

Номер

Розділ

Право