DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199743

ПОНЯТТЯ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

А. Ю. Олійник, І. В. Кеда

Анотація


У статті розглянуто поняття гарантій реалізації конституційної свободи фізичної особи на підприємницьку діяльність в Україні. Проаналізовано праці авторів: К. Волинки, Л. Воєводіна, П. Глущенка, М. Гуренко, С. Лисенкова, І. Магновського, О. Негодченка, В. Погорілка, П. Рабіновича, В. Сіренко, О. Скакун, В. Федоренко й ін.

Аналіз різних позицій авторів щодо гарантій прав і свобод людини та громадянина дає змогу дійти висновку, що існують їх характеристики: а) загального розуміння (С. Лисенков); б) місця і ролі в українській теоретико-правовій думці (І. Магновський); в) витоків колективістської концепції (М. Гуренко); г) захисту (О. Негодченко); ґ) ролі в механізмі реалізації прав і свобод (Л. Воєводін). Їх розглядають як: а) правові (В. Погорілко); б) юридичні (П. Глущенко); в) загальні та спеціальні (П. Рабінович, В. Сіренко, О. Скакун); г) загальні та правові (юридичні) (К. Волинка) тощо.

Можна стверджувати, що всі автори не заперечують того факту, що гарантії конституційних прав і свобод – це умови і засоби забезпечення їх реалізації. Дається визначення гарантій реалізації конституційної свободи фізичної особи на підприємницьку діяльність в Україні як закріплені нормами Конституції України, що мають найвищу юридичну силу і деталізовані в законодавстві України, загальносоціальні та юридичні умови і засоби, що створюють сприятливу обстановку для здійснення названої конституційної свободи, охороняють, захищають, відновлюють її та сприяють відшкодуванню моральних і матеріальних збитків на національному і міжнародному рівнях.

Погоджуючись із наведеними критеріями класифікації гарантій конституційних прав і свобод людини і громадянина, ми пропонуємо виділити критерії такої класифікації залежно від групи прав та групи свобод, тобто виділення окремо гарантій конституційних свобод. Така пропозиція ґрунтується на наявності особливостей гарантій конституційних свобод людини і громадянина в Україні.


Ключові слова


конституційна свобода фізичної особи на підприємницьку діяльність; гарантії реалізації конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні; умови і засоби забезпечення названої конституційної свободи

Повний текст:

PDF

Посилання


Воєводін Л. Гарантії у механізмі реалізації прав і свобод. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10-ти т. / відп. ред. : Ю. Римаренко та ін. Київ : Видавничій дім «Ін Юре», 2005. Т. ІІ : Права людини у контексті поліцейської діяльності. С. 77–78.

Лисенков С., Таранов А. Гарантії прав і свобод людини і громадянина. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10-ти т. / відп. ред. : Ю. Римаренко та ін. Київ : Видавничій дім «Ін Юре», 2005. Т. ІІ : Права людини у контексті поліцейської діяльності. С. 73.

Магновський І. Гарантії прав і свобод людини в українській теоретико-правовій думці. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10-ти т. / відп. ред. : Ю. Римаренко та ін. Київ : Видавничій дім «Ін Юре», 2005. Т. ІІ : Права людини у контексті поліцейської діяльності. С. 70–72.

Гуренко М. Гарантії прав і свобод людини і громадянина. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10-ти т. / відп. ред. : Ю. Римаренко та ін. Київ : Видавничій дім «Ін Юре», 2005. Т. ІІ : Права людини у контексті поліцейської діяльності. С. 73–75.

Негодченко О. Гарантії захисту прав і свобод людини. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10-ти т. / відп. ред. : Ю. Римаренко та ін. Київ : Видавничій дім «Ін Юре», 2005. Т. ІІ : Права людини у контексті поліцейської діяльності. С. 66–68.

Погорілко В. Гарантії правові Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10-ти т. / відп. ред. : Ю. Римаренко та ін. Київ : Видавничій дім «Ін Юре», 2005. Т. ІІ : Права людини у контексті поліцейської діяльності. С. 76.

Погорілко В., Федоренко В. Конституційне право України : підручник / за заг. ред. В. Погорілко. Київ : Наукова дума ; Прецедент, 2007. 344 с.

Глущенко П. Гарантії юридичні. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10-ти т. / відп. ред. : Ю. Римаренко та ін. Київ : Видавничій дім «Ін Юре», 2005. Т. ІІ : Права людини у контексті поліцейської діяльності. С. 78.

Рабінович П., Хавронюк М. Права людини і громадянина : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2004. 464 с.

Совгиря О., Шукліна Н. Конституційне право України : навчальний посібник. Київ : Юрінком-Інтер, 2008. 632 с.

Олійник А. Конституційні свободи людини і громадянина та їх забезпечення в Україні : монографія. Київ ; Дніпро : КНУТД ; ДДУВС, 2018. 371 с.

Колодій А. Принципи права України : монографія. Київ : Юрінком-Інтер, 1998. 208 с.