ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВУЮЧОГО ЯК КЕРУЮЧОГО В СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и)

  • Т. О. Ламбуцька Національна академія внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199698

Ключові слова:

повноваження головуючого, судове провадження, суд першої інстанції, Кримінальний процесуальний кодекс України, Європейський суд з прав людини.

Анотація

Статтю присвячено розгляду повноважень головуючого судді як керуючого в судовому провадженні першої інстанції крізь призму кримінального процесуального законодавства. Здійснено науково-правовий аналіз чинних нормативно-правових актів та науково-теоретичних джерел із даного питання. Установлено, що ні законодавство, ні правова доктрина не наводить визначення термінопоняття «повноваження головуючого в судовому провадженні першої інстанції».

За результатами вивчення доктринальних і нормативних джерел сформовано авторське трактування повноважень головуючого в судовому провадженні першої інстанції, під яким пропонується розуміти закріплені у кримінальному процесуальному законодавстві правомочності головуючого, що забезпечують реалізацію визначеного предметом відання головуючого обсягу його функцій, цілей та завдань у кримінальному провадженні в районному, районному в місті, міському чи міськрайонному суді, яке включає підготовче судове провадження, судовий розгляд, ухвалення та проголошення судового рішення.

Встановлено надмірну розпорошеність повноважень головуючого в тексті Кримінального процесуального кодексу України, виявлено недостатність їх переліку. Наголошується на необхідності систематизації та розширення переліку повноважень головуючого в судовому провадженні першої інстанції. Зокрема, запропоновано систематизувати повноваження головуючого в судовому провадженні першої інстанції, визначивши їх у Кримінальному процесуальному кодексі окремою статтею.

Запропоновано надати головуючому комплекс контролюючих повноважень стосовно активної позиції захисту та передбачити у складі процесуального статусу головуючого у кримінальному провадженні відповідальність головуючого за пасивного адвоката. Доцільність таких нововведень проілюстровано на прикладах практики Європейського суду з прав людини.

Біографія автора

Т. О. Ламбуцька, Національна академія внутрішніх справ

аспірантка кафедри кримінального процесу

Посилання

Барак Аарон. Судейское усмотрение. Пер. с англ. Москва : Норма, 1999. 376 с.

Бартащук Л. Роль суду (судді) у забезпеченні права людини на повагу гідності під час розгляду кримінальної справ. Закон и жизнь. 2011. No 3. С. 50–56.

Вапнярчук В. Сутність активної та ініціативної діяльності суду у кримінальному провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. No 25. С. 236–239.

Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. Шемшученка. Київ : ТОВ «Вид-во «Юридична думка»», 2007. 992 с.

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 18.10.2019).

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. No 4651–VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2768 (дата звернення: 18.10.2019).

Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / відп. ред.: С. Ківалов, С. Міщенко, В. Захарченко. Xарків : Одіссей, 2013. 1104 с.

Новий тлумачний словник української мови : у 4-х т. Т. 3 : Обе – Роб / уклад. : В. Яременко, О. Сліпушко. Київ : Аконіт, 1998. 928 с.

Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення старшими судовими розпорядниками та судовими розпорядниками проведення судового засідання, їх взаємодії з правоохоронними органами : наказ ДСАУ від 18 жовтня 2004 р. No 182/04. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1391-04 (дата звернення: 04.11.2019).

Справа «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/974_683 (дата звернення: 18.10.2019).

Справа «Чутура проти Хорватії» від 10 січня 2019 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/engpress?i=003-6293527-8211183 (дата звернення: 18.10.2019).

Справа «Яременко проти України» від 12 червня 2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/974_405.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-04

Номер

Розділ

Право