АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОХОРОНУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • О. М. Коротун Науково-дослідний інститут публічного права, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199697

Ключові слова:

статус, адміністративне право, суб’єкти, публічна адміністрація, охорона, інтелектуальна власність

Анотація

У статті акцентується увага на тому, що сучасні тенденції розвитку демократичних засад, трансформаційні процеси політичного, економічного та суспільного розвитку зумовлюють необхідність реформування системи державного управління. Усе це позначається на закріпленні за публічною адміністрацією цілей і завдань, форм та методів діяльності, призводить до зміни прав та обов’язків, функцій, механізму правового регулювання, застосування адміністративно-правових норм, що неминуче пов’язане з адміністративно-правовим статусом публічної адміністрації.
На підставі аналізу доктринальних думок та чинних нормативно-правових актів автором досліджено правовий аналіз категорії «адміністративно-правовий статус публічної адміністрації», який в юридичній літературі характеризують через такі юридичні інститути: публічні суб’єктивні права та юридичні обов’язки; правосуб’єктність; суб’єкти й об’єкти управління; адміністративно- правові гарантії; державний примус тощо. Акцентується увага, що у системі юридичних норм, які визначають адміністративно-правовий статус суб’єкта публічної адміністрації, провідну роль відіграють норми адміністративного права.
Констатується, що функція адміністративного права набуває свого прояву у впливі на суспільні відносини шляхом встановлення правового регулятора, де регулятивна та охоронна функції адміністративного права поряд з іншими функціями управлінської діяльності посідають ключове місце в діяльності публічної адміністрації, що забезпечує охорону прав суб’єктів інтелектуальної власності. Акцентується, що в адміністративно-правовому статусі суб’єктів публічної адміністрації регулятивна та охоронна функції адміністративного права поряд із визначеними повноваженнями є визначальними в забезпеченні охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності.

Біографія автора

О. М. Коротун, Науково-дослідний інститут публічного права

кандидат юридичних наук, докторант

Посилання

Музичук О.М. Уточнення сутності категорії «правовий статус» суб’єкта адміністративно-правових відносин та його елементного складу. Форум права. 2008. No 1. С. 316–321.

Циганов О. Адміністративно-правовий статус суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері правоохорони. Підприємництво, господарство і право. 2017. No 8. С. 130–134.

Новосьолов В.И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1976. 217 c.

Куліш А. Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України. Вид-во Сумського державного університету. Суми, 2007. 220 с.

Галунько В., Курило В., Короєд С. Адміністративне право України. Херсон : Грінь Д. С. 2015. Т. 1: Загальне адміністративне право. 272 с.

Совгиря О.В. Структура конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України: теоретико-методологічні аспекти. Вісник Вищої Ради Юстиції. Київ, 2012. No 4 (12). С. 105–112.

Деякі питання документування управлінської діяльності : постанова Кабінету Міністрів України No 55 від 17.01.2018 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/ru/55-2018-п (дата звернення: 20.10.2019).

Советский энциклопедический словарь: ок. 80000 слов / И.В. Абашидзе и др. ; гл. ред. А.М. Прохоров. Москва : Сов. энциклопедия, 1990. 1632 с.

Кузнецова Н.С. Концептуальні засади інституту юридичної особи в новому цивільному законодавстві. Матеріали VIII регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державоутворення і захисту прав людини в Україні». Львів, 2002. С. 215–216.

Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право : навчальний посібник ; за заг. ред. Р.С. Мельника. Київ : Ваіте, 2014. 376 с.

Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку : колективна монографія / за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. C. 205–217.

Мандичев Д.В. Поняття адміністративно-правового статусу органу виконавчої влади. Право і суспільство. 2010. No 5. С. 117–121.

Адміністративне право України : підручник ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Вид. 2, зі змін. і доп. Київ : Істина, 2012. 528 с.

Бондаренко В.А. Призначення та особливості структури адміністративно-правових норм. Науковий вісник. 2011. No 4. С. 146–154.

Чомахашвілі О.Ш. адміністративно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ірпінь, 2008. 21 с.

Шишка Р.Б. Механізм правового регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності. URL: http://aphd.ua/publication-168 (дата звернення: 20.10.2019).

Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації : монографія / за заг. ред. О.М. Бандурки. Харків : Вид-во НУВС, 2002. 312 с.

Курс адміністративного права : підруч. / В.К. Колпаков та ін. 2-ге вид. перероб. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2013. 872 с.

Адміністративне право України : підруч. / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Київ : Істина, 2010. 480 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-04

Номер

Розділ

Право