ВПЛИВ УРБАНІЗАЦІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ГЕНДЕРНИХ РОЛЕЙ

Автор(и)

  • Т. В. Коломієць Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • О. І. Василець Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.4(44).199339

Ключові слова:

урбанізація, гендер, соціальні ролі, продуктивна та репродуктивна діяльність, трансформації, приписи та стереотипи

Анотація

Стаття присвячена встановленню та розгляду корелятивних зв’язків між способами життя людей у великому місті та змінами у моделях їх узвичаєної поведінки.

Досліджується вплив урбанізації як системного явища на виконання особою її різноманітних обов’язків у соціальному просторі, особливо тих, що є традиційно засадничими та укоріненими у родинних стосунках.

Розкривається евристичний потенціал гендерно-орієнтованого підходу у представленні процесів перерозподілу людських ресурсів, що відбувається суголосно урбанізаційному розвитку як складової частини формування модерну. Авторки підкреслюють суперечливий та багатогранний характер урбанізації і пропонують вивчення того, як це позначається на трансформаціях ціннісних настанов у житті особистості, виконанні нею гендерних ролей у єдності їх продуктивного та репродуктивного вимірів.

Показано, що формат мегаполісів підсилює антагонізм позицій щодо дітонародження та професійної самореалізації у сучасних українських жінок та чоловіків, доводиться необхідність діяти, орієнтуючись на індивідуальні особливості особи, а не на гендерні стереотипи та приписи.

Наводяться приклади однобічного використання побутових преференцій міського способу життя у репродуктивних видах діяльності з точки зору розподілу останньої за гендерними ознаками. Оскільки питання трансформації гендерних ролей під впливом урбаністичних тенденцій є актуалізацією динамічності і відкритості модернізаційних процесів, то для їх вирішення необхідно вивчення як позитивних, так і негативних наслідків у розгортанні цих тенденцій, а також статусно-рольових вимірів у життєдіяльності особи.

Запропоновані контексти вивчення соцієтальних трансформацій через діалектику інноваційного та традиційного способів життєдіяльності, побутового, приватного, родинного та публічно-виробничого аспектів їх здійснення та розгортання.

Біографії авторів

Т. В. Коломієць, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат філософських наук, доцентка кафедри соціології
Національного технічного університету України

О. І. Василець, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

старший викладач кафедри соціології
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Кутуєв П.В. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології : Монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. 516 с. С.12. URL: http://www.sociology.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/ Kutuev.pdf.

Вирт Луис. Урбанизм как способ жизни. Избранные работы по социологии. Пер. с англ. В.Г. Николаева. Москва, 2005. С. 93–118.

United Nations Department of Economic and social affairs. 2018 Revision of World Urbanization Prospects.URL: https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbaniza- tion-prospects.html.

Informatsiine ahentstvo 1NEWS Urbanizatsiia v sviti nabyraie shaleni tempy Urbanization in the world is gaining momentum. Available at: https://1news.com.ua/svit/urbanizatsiya-v-sviti-nabiraye-shale- ni-tempi.html.

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Пер с англ. П.М. Кудюкина под общей ред. Б. Ю. Кагарлицкого. Санкт-Петербург : Университетская книга, 2001. 416 с

Central Intelligence Agency. The World Factbook. Available at: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/fields/2212.html.

Martine, G. Eustaquio Alves J. and Cavenaghi S. Urbanization and Fertility Decline: Cashing in on Structural Change. International Institute for Environment and Development, 2013. URL: www.jstor.org/ stable/resrep01293.

Florida R. Cities and the Creative Class. Routledge, 2005

Вирт Л. Урбанизм как образ жизни. Избранные работы по социологии. Москва : ИНИОН РАН. 2005. С. 93–118.

Герасименко Г. Гендерна рівність та відповідь на домашнє насильство в приватному секторі: заклик до дії. Як великий, середній та малий бізнес виграє від політики рівності та запобігання домашньому насильству URL: https://idss.org.ua/arhiv/public_1.pdf.

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р. No 2866-IV, стаття 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15.

Кутуєв П. Чолій С. Мобілізація на пострадянському просторі: між імперативами модернізації та загрозами де модернізації. Ідеологія і політика. 2018. No 2 (10). С. 7. URL: https://ideopol.org/ wpcontent/uploads/2019/01/______2.%201.%20%202018.%20UKR%20Intro.pdf.

Стрельникова О. Турбота як робота: материнство у фокусі соціології. Київ : Критика, 2017. 288 с. С.14.

Коломієць Т.В. Подолання гендерної асиметрії як механізм регулювання соціальних конфліктів українського суспільства. Соціологія. Політологія. Право. Вип. 3. 2019. С. 76

Дутчак О. Капіталізм, репродуктивна праця і феміністична економіка Гендер в деталях. 21 серпня 2019. URL: https://genderindetail.org.ua/season-topic/feminist_utopia/kapitalizm-reproduktivna- pratsya-i-feministichna-ekonomika-1341155.html.

Малиш Л.О. Залучення жінок та чоловіків до хатньої праці в Україні та інших європейських країнах: досвід крос-культурного дослідження. Грані. 2018. 21 (1). С. 37–45.

Фуко М. Другие пространства. Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью. Москва : Праксис, 2006. Ч. 3. С. 191–204.

Кутуєв П. Чолій С. Мобілізація на пострадянському просторі: між імперативами модернізації та загрозами де модернізації. Ідеологія і політика. 2018. No 2 (10). С. 6. URL: https://ideopol.org/ wpcontent/uploads/2019/01/______2.%201.%20%202018.%20UKR%20Intro.pdf

Мазур Т., Король Є. Еволюція змісту термінів «метрополізація», «метрополія», «метрополійний ареал», «метрополійний простір» в контексті урбанізаційних процесів XX – початку XXI століть Проблеми української термінології. Вісник Національного університету «Львівська політех- ніка». 2010. No 675. С. 28–33.

Ігнатенко І. Батьки, матері та їхні діти у традиційному українському суспільстві. Гендер в деталях. 2018. 23 травня. URL: https://genderindetail.org.ua/season-topic/mater-batkiv/batki-materi-ta-ihni-diti-u-traditsiynomu-ukrainskomu-suspilstvi-134505.html.

Аксьонова С.Ю., Василець О.І. Репродуктивна поведінка у сучасному урбанізованому суспільстві. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2019. No 26. С. 56.

Veevers. J. E. Childless by choice. Toronto : Butterworths, 1980. 220 р.

Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. Київ : ТОВ «Основа-Принт», 2009. 248 с. С. 142–143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-04

Номер

Розділ

Соціологія