ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДДІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ

Автор(и)

  • К. О. Іноземцева Сумський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198480

Ключові слова:

кадрове забезпечення, правосуддя, оцінювання якості роботи суддів, професійна придатність судді, кваліфікаційне оцінювання судді

Анотація

У статті визначено, що в загальному вигляді систему кадрового забезпечення судової гілки влади умовно можна поділити на три ключові складники: кадрове забезпечення безпосередньо суддів; кадрове забезпечення апарату суду; кадрове забезпечення осіб, які здійснюють добір суддів на посаду. Серед виділених напрямів провідним є кадрове забезпечення безпосередньо суддів, оскільки саме судді є носіями судової влади й безпосередньо здійснюють правосуддя. Абсолютною новелою адміністрування в судовій системі, управлінським елементом роботи з кадрами є механізм оцінювання якості роботи суддів, який безпосередньо впливає на стан забезпечення якісного правосуддя в державі. У зв’язку з проведеною реформою правосуддя й судочинства в Україні, одним із напрямів якої проголошено оцінювання якості роботи судді як важливого складника кар’єрного просування судді та якісного правосуддя, а також порушено проблеми професійної придатності суддів, важливу роль відіграють критерії оцінювання якості роботи суддів, які в подальшому стануть критеріями відбору кандидатів на посаду суддів. Таке оцінювання має проводитися на національному (загальнодержавному) рівні, в окремих ланках судової системи, на рівні окремого суду й інди- відуально стосовно конкретного судді. Зазначені обставини свідчать про обраний вектор кадрового забезпечення судового корпусу в Україні. На кожному з зазначених рівнів має бути своя методологія та критерії оцінювання. У статті мова йде про оцінювання якості роботи конкретного судді, за основу взято такі критерії, як компетентність (професійна, особиста, соціальна); професійна етика; доброчесність. Високий рівень професіоналізму суддів, їхня професійна придатність є запорукою якісного правосуддя в державі. Робота з кадрами, їх якісний відбір, професійний розвиток є одним із найефективніших засобів підвищення результатів функціонування судової гілки влади як інституту держави, який покликаний забезпечити охорону прав і свобод, законних інтересів людини та громадянина.

Біографія автора

К. О. Іноземцева, Сумський державний університет

аспірант кафедри адміністративного, господарського права
та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права

Посилання

Dr. Pim Albers Performance indicators and evaluation for judges and courts. URL: https://rm.coe.int/ performance-indicators-and-evaluation-for-judges-and-courts-dr-pim-alb/16807907b0.

Dragana Boljević Upgrading the effectiveness (efficacy and quality) and independence of judges through evaluation of their performance. Evaluation of judicial performance. December 2005 – October 2007. 62 р. URL: https://www.medelnet.eu/images/stories/docs/Evaulation%20of%20Judicial%20 Performance-07%20eng.pdf.

Бігун В. Філософсько-правове осмислення правосуддя (щодо розмежування понять «судочинство» і «правосуддя». Вісник Львівського університету ім. І. Франка. 2009. Вип. 48. С. 21–27.

Буроменський М., Сердюк О. Оцінювання якості діяльності суду: світовий досвід та українські ініціативи. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів. 2012. No 4. С. 45–49.

Григор’єва Н.О. Оцінка якості персоналу в системі ефективного управління. URL: http://intkonf.org/grigoreva-no-otsinka-yakosti-personalu-v-sistemi-efektivnogo-upravlinnya/.

Жуков С.В. Адміністративно-правовий механізм забезпечення доброчесності суддів. Порівняльно-аналітичне право. 2018. No 4. С. 256–257.

Застосування системи оцінювання роботи суду : методичний посібник / розроблено та рекомендовано експертами проекту USAID. Київ, 2016. 182 с.

Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2003. 296 с.

Лагнюк О.М. До питання кадрового забезпечення судів загальної юрисдикції в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014. No 10-2. С. 126–128.

Леко Б. Юридична етика : навчальний посібник. Чернівці, 2008. 280 с.

Логвиненко М.І. Вплив та повноваження інших гілок влади на кадрове забезпечення судів: теоретичний аспект поділу влади. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2013. No 6-3. С. 137–139.

Логвиненко М.І., Дігтяр А.О. Дискреційні повноваження суддів, як корупційний ризик у судовій владі. Судова апеляція. 2015. No 3. С. 43–49.

Марцинкевич А.М. Концептуальний підхід до розробки методики професійно-психологічного відбору кандидатів на посади суддів в Україні. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv.PDF/ Nzlubp_2012_9_19.pdf.

Про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення : Положення, затверджене Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 03.11.2016 за No 143/зп-16 (у редакції Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13.02.2018 No 20/зп-18). URL: https://vkksu.gov.ua/ua/ ociniuwannia-suddiw/dokumienti/.

Про Стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 роки : Указ Президента України від 01.02.2012 No 45/2012. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/45/2012.

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 р. : Указ Президента України від 20.05.2015 No 276/2015. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/276/2015.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 No 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016. No 31. Ст. 545.

Сердюк О.В. Європейські стандарти як чинник формування національних моделей оцінювання якості діяльності суду. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. No 6. С. 232–235.

Скоромороха Л. Конституційно-моральні критерії прогнозування професійної придатності для роботи на посаді судді. Право України. 2014. No 10. С. 175–185.

Степанова Е.И. Особенности интеллектуального развития взрослых. Советская педагогика. 1978. No 5. С. 89–94.

Ульяновська О.В. До питання про сутність якісного кадрового забезпечення судів. Митна справа. 2014. No 1. С. 8–13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Право