ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ, ЯКІ ОПІКУЮТЬСЯ СФЕРОЮ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Г. С. Іванова Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198478

Ключові слова:

інформаційно-правові технології, агропромисловий комплекс України (АПК України), дозвільні процедури в АПК

Анотація

У статті висвітлюються питання, пов’язані з інформаційно-правовими технологіями (ІПТ), які насамперед покликані супроводжувати й регламентувати діяльність агросфери, а отже, питання підвищення конкурентоспроможності, створення сприятливих умов для інвестицій і збільшення обсягів виробництва прямо пов’язані зі сталим і налагодженим розвитком технологічної сфери АПК України як цілісної системи й органів, що здійснюють публічне адміністрування агросферою в Україні.

Нормативне забезпеченням інформаційно-правових технологій відіграє важливу роль у регламентації основних напрямів діяльності суб’єктів АПК, стає важливим предметом дослідження на рівні доктрини, у цьому аспекті автором сформульовано визначення інформаційно-правових технологій в АПК як розроблених і підтриманих юридичними нормами методів і способів збирання, зберігання, обробки, пошуку, розповсюдження, обліку та перевірки достовірності інформації, яка використовується з метою забезпечення інтересів споживачів – суб’єктів аграрної економіки.

Крім того, в роботі увагу приділено дозвільним процедурам із застосуванням визначених технологій, проаналізовано європейський досвід; надано авторське бачення дозвільного провадження й розвитку ІПТ в агропромисловому комплексі України; унесено конкретні рекомендації щодо впровадження новел технологічного плану, а саме: зміни в матеріально-фінансове забезпечення АПК України за прикладом досвіду зарубіжних країн, законодавчо врегульоване введення кластерної системи інформатизації, запровадження в національному законодавстві нормативної бази, що буде регламентувати отримання дозволів на зайняття певними видами господарської діяльності в електронному режимі з використанням інформаційно-правових технологій, оскільки дозвільна система має функціонувати на засадах стимулювання й заохочення державою суб’єктів господарювання до зайняття відповідною діяльністю, що входить у межі дозвільного провадження.

Біографія автора

Г. С. Іванова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, докторант кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

Посилання

Амелин Р.В. Информационные технологии : учебное пособие. Саратов, 2006. 80 с. URL: http://nto.immpu.sgu.ru/sites/default/files/3/__93751.pdf (дата звернення: 15.08.2019).

Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика : учебное пособие для вузов. Екатеринбург, 2000. 350 с. URL: https://www.twirpx.com/file/2799866/ (дата звернення: 15.08.2019).

Півняк Г.Г., Бусигін Б.С., Дівізінюк М.М. Тлумачний словник з інформатики. Дніпропетровськ : Нац. гірнич. ун-т, 2010. 600 с.

Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). Москва : ИКАР, 2009. 448 с.

Бахвалов С.В. Законодательная технология : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Нижний Новгород, 2006. 30 с. URL: https://www.dissercat.com/content/zakonodatelnaya-tekhnologiya-nekotorye-problemy-teorii-i-metodologii (дата звернення: 17.08.2019).

Манько Д.Г. Технології формалізації права. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2013. No 5. С. 18–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_ jur_2013_5_6 (дата звернення: 17.08.2019).

Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України : Закон України від 05.10.2006 No 229-V. Відомості Верховної Ради України. 2006. No 47. Ст. 464.

Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції : Закон України від 10.07.2018 No 2496-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. No 36. Ст. 275.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» : Постанова Верховної Ради України; Рекомендації від 31.03.2016 No 1073-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. No 17. Ст. 191.

Analytical Perspectives. Budget of the U. S. Government. Fiscal Year 2011. Wash. 2010. 322 p. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/BUDGET-2011-PER/pdf/BUDGET-2011-PER.pdf (дата звернення: 18.08.2019).

Про Державний бюджет України на 2019 рік : Закон України від 23.11.2018 No 2629-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. No 50. Ст. 400.

Про Державний бюджет України на 2018 рік : Закон України від 07.12.2017 No 2246-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. No 3–4. Ст. 26.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) : Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 No 107. Урядовий кур’єр. 2018. No 41.

Competitiveness clusters (pôles de compétitivité), which bring together innovation stakeholders across France, include a large proportion of young companies. URL: https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/ directions_services/etudes-et-statistiques/4p-DGE/2017-03-4pages-67-Competitiveness-clusters.pdf (дата звернення: 19.08.2019).

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності : Закон України від 06.09.2005 No 2806-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. No 48. Ст. 483.

Сагайдак Ю.В. Дозвільна система у сфері господарської діяльності: актуальні питання. Актуальна юриспруденція : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 4 квіт. 2016 р. URL: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=section&id=32&Itemid=183&lang=ru (дата звернення: 19.08.2019).

Пріоритети підвищення ефективності транскордонного співробітництва та зміцнення конкурентоспроможності підприємництва західних регіонів України / Т.Г. Васильців, В.В. Борщевський, М.І. Флейчук та ін. Львів : ЛФ НІСД, 2010. 168 с.

Баженова А.А. Адміністративно-правове регулювання ліцензування господарської діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль, 2018. 218 с.

Легеза Ю.О. Дозвільно-ліцензійне провадження у сфері використання природних ресурсів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. No 25. С. 35–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2017_25_11 (дата звернення: 21.08.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Право