ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. С. Доценко Національна академія внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198477

Ключові слова:

Верховна Рада України, суб’єкт, адміністративно-правовий статус, протидія організованій злочинності

Анотація

У статті подано аналіз адміністративно-правового статусу Верховної Ради України як суб’єкта протидії організованій злочинності в Україні. Визначено, що за участі Верховної Ради України продовжується реформування правоохоронної системи, але на цьому шляху є певні проблеми політичного, управлінського, правового й іншого характеру. Основними з таких проблем указується відсутність політичної волі, стратегії, ефективної правової бази та визначення адміністративно-правового механізму забезпечення протидії організованій злочинності.

Верховну Раду України обґрунтовано визначено як одного із суб’єктів протидії організованій злочинності, з огляду на те що вона є органом законодавчої влади загальної компетенції, виробляє й забезпечує реалізацію політики протидії організованій злочинності, регулює суспільні відносини в цьому напрямі, приймає кадрові рішення, визначає порядок фінансового та матеріально-технічного забезпечення протидії організованій злочинності, порядок взаємодії між суб’єктами такої протидії, здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень тощо.

Зазначено, що Верховна Рада України здійснює свої повноваження щодо протидії організованій злочинності переважно за участі профільного Комітету Верховної Ради України. Проаналізовано його компетенцію й повноваження.

Визначено застарілі та нечинні положення Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

Зроблено висновок, що у Верховної Ради України досить розгалужені повноваження щодо визначення політики, стратегії й адміністративно-правового механізму забезпечення протидії організованій злочинності в Україні. Водночас Верховною Радою України неповною мірою вживаються заходи щодо такої протидії, в результаті чого законодавчі акти містять суперечливі, застарілі й недієві норми.

Біографія автора

О. С. Доценко, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування

Посилання

Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ : Укр. енцикл., 1998–2004. Т. 5 : П-С. 736 с.

Бандурка О.О. Державна податкова служба в Україні: система, правовий статус, модернізація : монографія. Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2004. 234 с.

Коротких А. Поняття та структура правового статусу адміністративного суду як суб’єкта адміні- стративної юрисдикції. Митна справа. 2013. No 5 (89). С. 134–139.

Литвиненко В.І. Концепція адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в Україні : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07 / Міжрегіон. акад. управ. перс. Київ, 2015. 471 с.

Виконавча влада і адміністративне право / В.Б. Авер’янов та ін. ; під заг. ред. В.Б. Авер’янова. Київ : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. 668 с.

Конституція України від 28.06.1996. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80 (дата звернення: 20.08.2019).

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 No 3341-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. No 35. Ст. 358.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ : Закон України від 12.02.2015 No 193-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. No 21. Ст. 134.

Про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України : Указ Президента України від 08.02.2005 No 208. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208/2005 (дата звернення: 10.08.2019).

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України : Указ Президента України від 15.12.2006 No 1084. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1084/2006 (дата звернення: 10.08.2019).

Конституційний Суд України : Рішення від 07.04.2004 No 9-рп. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-04 (дата звернення: 15.08. 2019).

Стан розгляду законопроектів, які знаходяться на опрацюванні в Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. URL: http://crimecor.rada.gov.ua/uploads/documents/30738. pdf (дата звернення: 17.08. 2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Право