ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЇ «СУБСИДІАРНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ» Й «СУБСИДІАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

Автор(и)

  • М. М. Гудима-Підвербецька Навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198179

Ключові слова:

субсидіарні (додаткові) зобов’язання, субсидіарна (додаткова) відповідальність, субсидіарний (додатковий) боржник, цивільно-правова відповідальність, санкція, примус

Анотація

Наукова публікація присвячена проблемі співвідношення субсидіарного зобов’язання із субсидіарною відповідальністю, що сьогодні залишається невирішеною ні чинним цивільним законодавством, яке, даючи загальну характеристику субсидіарної відповідальності, уникає такої щодо субсидіарного зобов’язання, а всі без винятку випадки покладення майнового обов’язку в разі порушення зобов’язання основним боржником на додаткового боржника в субсидіарному порядку іменує субсидіарною відповідальністю, ні цивілістичною доктриною, де думки науковців подекуди є кардинально протилежними. Відзначається, що так як реалізація цивільно-правової відповідальності здійснюється в захисному цивільному правовідношенні відносного характеру, що є власне зобов’язанням, то проводити протиставлення зобов’язання та відповідальності не варто, поза тим це все ж не дає права зводити субсидіарні зобов’язання до відносин щодо реалізації цивільно-правової відповідальності, адже, проаналізувавши зміст поняття «субсидіарна відповідальність», що вкладений законодавцем і вітчизняними цивілістами крізь призму виокремлених специфічних ознак цивільно-правової відповідальності, можемо констатувати, що стає очевидним необґрунтоване розширення меж категорії цивільно-правової відповідальності в аспекті вживання терміна «відповідальність». Наголошується на необхідності корегування використовуваної законодавцем термінології з поправкою на вироблену цивілістичною наукою концепцію цивільної-правової відповідальності та з урахуванням сенсу, що вкладений в аналізовані поняття в законі. Резюмується, що субсидіарну відповідальність можна розглядати лише як один із різновидів субсидіарних зобов’язань, що далеко його не вичерпує; ґрунтується на сукупності умов цивільно-правової відповідальності, серед яких – правопорушення суб- сидіарного боржника, заподіяна шкода, причинний зв’язок між ними й вина порушника, та володіє сутнісними характеристиками цивільно-правової відповідальності.

Біографія автора

М. М. Гудима-Підвербецька, Навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидатка юридичних наук, доцентка, докторантка кафедри цивільного права

Посилання

Гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. Москва : БЕК, 2000. Том II. Полутом І. 704 с.

Майданик Р.А. Місце зобов’язань в праві України. Підприємництво, господарство і право. 2006. No 4. С. 3–7.

Петрицин Н.Т. До питання про сутність юридичної відповідальності. Часопис Академії адвокатури України. 2012. No 14. С. 377–401.

Матвеев П.А. Правовая природа юридической ответственности в семейном праве. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики : в 3 ч. Тамбов : Грамота, 2011. No 6 (12). Ч. III. C. 121–125.

Цивільне право України : у 2 т. : підручник / за заг. ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. Харків : ТОВ «Одіссей», 2010. Т. 1. 832 с.

Кархалев Д.Н. Соотношение мер защиты и мер ответственности в гражданском праве России : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Екатеринбург, 2003. 212 с.

Кравченко М.В. Договірна відповідальність у цивільному праві. Вісник Запорізького національного університету. 2014. No 3. С. 99–106.

Шишка Р.Б. Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов’язання. Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії. Серія «Право». 2013. Вип. 2. С. 206–216.

Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. Москва : ИКД «Зерцало-М», 2002. 288 с.

Гражданское право : учебник : в 2 ч. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Москва : ПРОСПЕКТ, 1998. Ч. І. 632 с.

Машков А. Погляд на юридичну відповідальність, як різновид правовідносин, та його значення для формування сучасної юридичної теорії відповідальності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки». 2010. Вип. 84. С. 98–100.

Вишневский А.Ф. Юридическая ответственность: некоторые аспекты теоретического осмысления в правовой науке. URL: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/6827.

Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность: (Очерк теории). Москва : Юрид. лит., 1976. 215 с.

Лейст О.Э. Санкции в советском праве. Москва : Госюриздат, 1962. 239 с.

Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. Москва : Юрид. лит., 1971. 240 с.

Иоффе О.С. Вина и ответственность по советскому праву. Советское государство и право. 1972. No 9. С. 34–43.

Алексеев С.С. Проблемы теории права : курс лекций : в 2 т. . Свердловск, 1972. Т. 1 : Основные вопросы общей теории социалистического права. 394 с.

Сулейменов М.К. Ответственность за нарушение сроков исполнения договорных обязательств. Алма-Ата, 1971. 179 с.

Ткаченко А.А. Основные подходы к пониманию юридической ответственности за правонарушение. Вектор науки ТГУ. 2010. No 3 (13). С. 280–281.

Микитин В.І. Теоретичні аспекти цивільно-правової відповідальності та підстави її виникнення. URL: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/58-resursybiblioteky/ pratsi-vykladachiv-tneu/m/1782-2013-03-05-14-49-16.

Ківалова Т.С. Зобов’язання відшкодування шкоди за цивільним законодавством України: теоретичні проблеми : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03. Одеса. 2008. 44 с.

Евдокименко Е.О. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Новосибирск. 2015. 134 с.

Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2005. 209 с.

Проблеми правової відповідальності : монографія / за ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. Xарків : Право, 2014. 348 с.

Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. Харків : Право, 2014. Т. 1. 656 с.

Цивільний і Господарський кодекси: 2004–2014 рр. : монографія / за заг. ред. І.В. Спасибо- Фатєєвої. Харків : Право, 2014. 204 с.

Сельська В.В. Поняття й ознаки субсидіарної юридичної відповідальності. Право і суспільство. 2016. No 3 (1). С. 34–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Право