DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198126

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОГО СЬОГОДЕННЯ

В. О. Ананьїн, О. О. Пучков, О. В. Уваркіна

Анотація


У статті аналізується низка проблем удосконалення системи підготовки майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах, зокрема кадрів у сфері захисту інформації, для вирішення політичних завдань держави щодо захисту її інтересів і безпеки. Серед актуальних проблем військової освіти зазначено три проблеми: проблему впровадження компетентнісного підходу на базі сучасних технологій навчання за стандартами NATO; проблему формування національно-патріотичної свідомості; проблему кадрового забезпечення навчально-виховного процесу сучасними високопрофесійними науково-педагогічними кадрами. Актуалізація зазначених проблем пов’язана з новими підходами та вимогами до підготовки воєнних спеціалістів у сфері захисту інформації на основі передового досвіду країн-членів Північно-атлантичного альянсу й найкращого досвіду військових освітніх систем провідних країн світу. Визначено, що особливістю підготовки у сфері захисту інформації є не тільки володіння сучасними інформаційними технологіями, а й обов’язкова іншомовна компетентність. Складниками формування національно-патріотичної свідомості курсантів є підвищення мотивації майбутніх офіцерів до патріотичних вчинків і дій на благо народу й держави; вірність військовій присязі, громадянська самосвідомість і повага до української культури та спадщини. Сформульовано вимоги до науково-педагогічних кадрів, які залучені до підготовки воєнних спеціалістів у сфері захисту інформації. Виявлено, що проблема політичної компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів стає все більш актуальною для сучасної військової освіти.  Також серед необхідних компетентностей сучасних науково-педагогічних працівників виділяються висока інформаційна культура, володіння психолого-педагогічними технологіями організації навчального-вихов- ного процесу, педагогічна майстерність, розвинена інтелектуально-креативна готовність до швидкої адаптації, фізична підготовка та мотивація до постійного підвищення кваліфікації.


Ключові слова


військова освіта; підготовка воєнних спеціалістів у сфері захисту інформації; компетентнісний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Полторак С.Т. Перспективні напрямки розвитку державного управління системою вищої військової освіти України. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія «Державне управління». 2017. Вип. 2. С. 309–315. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VNUCZUDU_2017_2_40 (дата звернення: 09.09.2019).

Єфімова О.М. Формування іншомовної комунікативної компетентності курсантів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ : Національний педа- гогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2014. 23 с.

Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти. Законодавство України : інформ.-пошук. система. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-18 (дата звернення: 09.09.2019).

Барановський В.Ф. Національно-патріотичне виховання військової інтелігенції у вищих навчальних закладах України. Військова освіта. 2013. No 1. С. 34–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vios_2013_1_6 (дата звернення: 11.09.2019).

Пантюхов Б.О. Актуалізація досвіду патріотичного виховання курсантів військових закладів вищої освіти в сучасних умовах. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного універ- ситету імені Павла Тичини. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2018. Вип. 2. С. 197–210.

Лепська Н. Політична компетентність як детермінанта соціального програмування розвитку суспільства. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Київ, 2011. Вип. 22. С. 40–51. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/26824 (дата звернення: 12.09.2019).