ОСВІТА ДОРОСЛИХ: СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ

Автор(и)

  • Т. С. Марусяк Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).195690

Ключові слова:

освіта, неперервна освіта, освіта дорослих, мотивація навчання, соціологія освіти

Анотація

Основною метою статті є вивчення особливостей соціологічного підходу до неперервної освіти, окреслення можливостей та аспектів вивчення освіти дорослих із погляду соціології. Навчання й освіта дорослих – це практика навчання та просвіти дорослих, що здійснюється після завершення офіційної (або формальної) освіти й виходу людини на ринок праці. Аналізуючи освіту дорослих як об’єкт дослідження соціології, варто виділяти певні складники, що потребують теоретичної інтерпретації. На нашу думку, такими можуть бути суб’єкт освіти, мотиви й мета одержання такої освіти, форми й типи освіти дорослих, бар’єри, що можуть перешкоджати успішній реалізації, та функції такої освіти на особистісному й соціальному рівнях. Усіх суб’єктів запропоновано розділити за критеріями, що визначатимуть їхні навчальні потреби: демографічні, географічні, професійні та освітні, матеріальне становище й соціальний статус.

Визначено поняття й основні форми освіти дорослих. Окреслено основні зовнішні та внутрішні спонуки одержання такої освіти. До основних внутрішніх мотивів одержання освіти дорослими варто зарахувати бажання отримати нові знання, вміння та навики; розширити коло соціальних контактів і зв’язків; внутрішній саморозвиток і самовдосконалення; одержання нової професії; зміну соціального статусу; підвищення самооцінки чи оцінки з боку членів референтної групи чи авторитетів; бажання збільшення прибутку/заробітної плати; бажання швидко адаптуватися до змін у суспільстві; ресоціалізацію (одержання нових знань і навиків після перебування в місцях позбавлення волі тощо). З’ясування мотивів, що є рушійною силою одержання освіти дорослих, може стати об’єктом емпіричного соціологічного дослідження поряд із виявленням соціальних запитів та очікувань у цій сфері.

Біографія автора

Т. С. Марусяк, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат соціологічних наук, асистент кафедри соціології

Посилання

Аніщенко О. Тренди освіти дорослих: реалії та перспективи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія «Педагогіка» : збірник наукових праць / за ред. І.П. Аносова. Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. No 2 (15). С. 155–160.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 No 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19 (дата звернення: 20.08.2019).

Кишенко О.Я. Посткласична освіта як складова розвитку демократичного. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць. 2010. No 11. URL: http:// www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/aktprob.11.116.pdf (дата звернення: 10.08.2019).

Козловська Г.В. Безперервна освіта в Європі та Україні: Соціологічний аналіз. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія «Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління». 2008. No 7. С. 13–20.

Королева Е.Г. Социальный контекст в изучении проблем образования. Человек и образование. 2009. No 3 (20). С. 81–85.

Круглова Е.Л. Образование взрослых: взгляд социолога. Дискуссия : журнал научных публикаций. 2015. No 7 (59). С. 97–101.

Лазоренко О.О., Колишко Р.А. Аналітичний звіт дослідження у сфері неформальної освіти дорос лих у пілотних областях в Україні: Полтавська та Львівська область. Київ, 2010. 84 с.

Лук’янова Л.Б. Особливості мотивації навчання дорослого. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія «Педагогічні науки». 2013. Вип. 1.40. С. 52–55.

Мониторинг непрерывного образования: инструмент правления и социологические аспекты / авт. коллектив : С.А. Беляков и др. ; науч. рук. А.Е. Карпухина ; Центр мониторинга человеческих ресурсов, Акад. нар. хозяйства при Правительстве РФ, Нац. фонд подгот. кадров. Серия «Мониторинг. Образование. Кадры». Москва : МАКС Пресс, 2006. 339 с.

Огієнко О.І. Генезис дефініції «освіта дорослих» у зарубіжних дослідженнях. Проблеми сучасної педагогічної освіти. 2008. Вип. 19. Ч. 2. С. 113–120.

Скорик Т.В. Cоціально-педагогічний ефект університету третього віку. Молодий вчений. 2015. No 2 (6). С. 470–473.

Якою має бути політика навчання дорослих в Україні? Аналітичний документ підготовлено під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС за сприяння Європейського Союзу і Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проекту «Громадська синергія». URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Navchannya_ doroslyh_v_Ukrayini.pdf (дата звернення: 10.08.2019).

Merriam S., Brockett, R. The Profession and Practice of Adult Education: AIntroduction. San Francisco: Jossey-Bass, 1997. 400 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Соціологія