DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).195641

ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНОЇ АСИМЕТРІЇ ЯК МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Т. В. Коломієць

Анотація


У статті акцентується на тому, що конфліктна модель розвитку суспільства розглядає поняття «конфлікт» як системоутворюючий фактор, який виступає необхідним і безумовним чинником життєдіяльності соціуму. Сучасні соціальні трансформації суттєво змінили як домінуючі форми нерівності, так і породжувані ними конфлікти. Це спричинило відмову від ідеї первинності та монополії дослідження класової боротьби як центральної теми соціальних конфліктів і дало змогу артикулювати проблеми конфліктності в локальних, культурних, етнічних, расових, гендерних контекстах. Стаття присвячена дослідженням сучасних соціальних конфліктів, пов’язаних із дією нерівності, що обмежує повноту самореалізації і повноправної громадянської участі людей соціальними, культурними, економічними та політичними засобами, ускладнює реалізацію життєвих шансів. Доведено, що одним із проявів такої нерівності є гендерна асиметрія як непропорційна репрезентативність соціальних і культурних ролей обох статей на інституційному та особистісно-інтеракційному рівнях. Процес конструювання та відтво- рення гендерної асиметрії розглядається за допомогою теорії патріархату С. Волбі. Дія патріархату як системи соціальних структур і практик, за допомогою яких чоловіки домінують, пригноблюють і експлуатують жінок, досліджується у двох формах: публічній і приватній. Для пояснення логіки формування гендерної асиметрії використовуються концепти гендерних лінз (андроцентризму, гендерної поляризації, біологічного есенціалізму), символічного насилля. Проаналізовано один з індикаторів прояву гендерної асиметрії − Індекс глобального гендерного розвитку. Розглянуто політичні квоти як компенсацію структурних бар’єрів, з якими стикаються жінки у виборчому процесі, та інструмент переходу від концепції «рівності можливостей» до концепції «рівності результату». Запропоновано шляхи подолання гендерної асиметрії на особистісно-інтеракційному та інституційному рівнях. Визначено основні механізми регулювання соціальних конфліктів українського соціуму, спричинених дією гендерної асиметрії.


Ключові слова


гендерна асиметрія; гендерна нерівність; соціальний конфлікт; патріархат; гендерні лінзи

Повний текст:

PDF

Посилання


Гендерна асиметрія. Словник гендерних термінів / Укладач З.В. Шевченко. URL: http://a-z-gender.net/ua/genderna-asimetriya.html

Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. / Пер. с англ. Москва : РОССПЭН, 2004. 336 с.

Бурдьє П., Вакан Л. Мова, гендер і символічне насильство. Рефлексивна соціологія. Київ : Медуза, 2015. С. 112−153.

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы / пер. с нем. Москва : РОССПЭН, 2002. 288 с.

Козер Л. Функции социального конфликта / пер. с англ. Москва : «Идея-Пресс», 2000. 82 с.

Коломієць Т.В. Гендерна асиметрія як джерело соціальних конфліктів (український контекст). Великі війни, великі трансформації, 1918−2018 роки: конфлікти та мир у ХХ та ХХІ сторіччях : матеріали ІХ міжнародної наук.-практ. конф. Київ, 2018. С. 196−198.

Кутуєв П. Модерн(и): історії, теорії та практики. Соціологічна інтерпретація : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. 544 с.

Bem S. Defending the lenses of gender. Psyhological Inquiry. 1994. Vol. 5. No 1. P. 97−101.

Gender quotas database. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). URL: https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/quotas

Global Gender Gap Report 2018. URL: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/results-and-analysis/

Walby S. Theorizing Patriarchy. 1991. Basil Blackwell Ltd 108 Cowley Road, Oxford, OX4 lJF, UK.

Wieviorka M. Social conflict. Sociopedia.isa. 2010. DOI: 10.1177/205684601054