DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).194980

ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ЯК НОВОЇ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕВІАЦІЇ: НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ КРАЇН ПЕРИФЕРІЇ

О. І. Василець, О. М. Казьмірова

Анотація


У статті розкривається актуальність та важливість вивчення девіантної поведінки, її нових видів та характеристик зокрема. Обґрунтовується думка, що українське суспільство як периферійний соціум має особливі ризики з появою нових форм господарювання та їх суперечливою утрудненою інтеграцією в соціально-культурні контексти сучасності.
Автори спираються на креативний потенціал міждисциплінарного підходу в дослідженні поведінки особистості в соціумі. Особлива увага приділена вивченню того, як конфліктність ціннісних при писів викликає неузгодженість поведінкових норм, а отже, аномію, яка спричинює дисфункціональ- ність кредитної поведінки.
Формується кредитна залежність як новий для України вид адикції. Автори пропонують досліджувати девіантну поведінку з позицій аналізу колективної дії в конкретних обставинах соціального співжиття. Адитивна поведінка визначається через некритичне безвідповідальне відтворення звич- них способів життєдіяльності в обставинах нових викликів. Показано, як потреба в задоволенні потреб, переважно статутного споживання, в умовах агресивної реклами призводить до пошуку найлегших засобів їх реалізації. Розкривається формування небезпечного тренду – відсутності стратегічного планування власної життєдіяльності для уникнення розвитку кредитної залежності.
Автори наголошують на необхідності розробки упереджувальних стратегій щодо поширення такого виду девіацій. У статті доводиться існування взаємозумовленості у зв’язку між споживанням як продуктивним відтворенням і споживацтвом, як перетвореною формою адаптаційної активності, що викликає кредитну залежність. Підкреслюється значущість соціально-психологічних та соціокультурних характе- ристик економічної поведінки особи в конкретних історико-політичних контекстах суспільного буття.


Ключові слова


кредитна залежність; аномія; девіантна поведінка; споживання споживацтво; адикція; периферія

Повний текст:

PDF

Посилання


Derluguian G.M., Goldfrank W.I. Introduction: Repetition, Variation, and Transmutation as Scenarios for the Twenty-first Century. Questioning Geopolitics: Political Projects in a Changing World – System / Ed. By G.M. Derluguian, S.L.Greer. Westpoint; L. : Greenwood Press, 2000. P. 11.

Клейберг Ю.А. Девиантология: Хрестоматия. Санкт-Петербург : Речь, 2007. 144 c.

Коваль С.Л. Мотиви та потенційні ризики кредитної поведінки домогосподарств. Ефективна економіка: електрон. наук. фахове видання. 2016. No 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=5185 (дата звернення: 15.11.2019).

Diversity and Social Solidarity: Emile Durkheim The Problem With Modern Society Organic Solidarity and Social Pathology. URL: https://archive.org/details/ClassicalSociologicalTheorySeeingTheSocialWo rldAllanKennethD.DouglasUploadedByUn (дата звернення: 10.11.2019)

Беккер Г. Аутсайдеры: исследования по социологии девиантности / Перевод с англ. Н.Г. Фархатдинова; под ред. А.М. Корбута. Москва : Элементарные формы, 2018. 272 с.

Кутуєв П.В. Трансформації модерну: інституції ідеї, ідеології : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. 516 с.

Мазуренко В.П. Країни, що розвиваються. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. Київ : Знання України, 2004. Т. 1. 760 с.

Малюк А. Украина: пути с переферии. Спільне. URL: https://commons.com.ua/uk/ukraina-puti-speriferii/ (дата звернення: 15.11.2019)

Злобіна О.Г. Український модерн в теоретичних координатах Ю. Габермаса. Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. 2016. Випуск 1.2 (29-30). С. 9−14.

Украина и либертарианство: не там Атлант расправляет плечи. URL: https://www.liga.net/politics/ opinion/ukraina-i-libertarianstvo-ne-tam-atlant-raspravlyaet-plechi (дата звернення: 15.11.2019).

Слуга народа официально сменила идеологию: почему и что теперь. URL: https://glavred.info/ politics/10120235-sluga-naroda-oficialno-smenila-ideologiyu-pochemu-i-chto-teper.html (дата звернення: 15.11.2019).

Лютко Н.В. Інформаційне суспільство та ціннісні орієнтації особистості. Наукові праці. Політологія. 2012. С. 98−101.

George Elton Mayo Human Problems of an Industrial Civilization. New York, 1933. P. 153.

Мертон Р. Социальная структура и аномия. Социология преступности (Современные буржуазные теории) / Пер. с фр. Е.А. Самарской; ред. перевода М.Н. Грецкий. Москва : Издательство «Прогресс», 1966. С. 299−313.

Кредитна пастка. Чим небезпечні позики на телевізори і смартфони. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/12/645191/ (дата звернення: 15.11.2019)

Звіт про фінансову стабільність. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=96887766 (дата звернення: 15.11.2019)

Елин С., Иванова В. Арсенал должника и взыскателя. Альпина Паблишер. 2018. С. 368

Закредитованість населення України: 2016−2017. Аналітичний звіт. URL: https://nabu.ua/images/tinymce/file/IFC_GfK_Over_ind_ukr%20(1).pdf

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. Москва : Культурная революция, Республика, 2006. 269 с. (Мыслители 20 века).

Гэлбрейт Дж.К. Экономика невинного обмана. Москва : Европа, 2009. 88 с.

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер с англ. П.М. Кудюкина; под общей ред. Б.Ю. Кагарлицкого. Санкт-Петербург : Университетская книга, 2001. 416 с.

Василець О. Формування нової ідентичності – запорука цілісності розвитку українського суспільства. Журнал Україна – Цивілізація. 2017. Том 6. С. 61−72.