ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ЯК НОВОЇ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕВІАЦІЇ: НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ КРАЇН ПЕРИФЕРІЇ

Автор(и)

  • О. І. Василець Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • О. М. Казьмірова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).194980

Ключові слова:

кредитна залежність, аномія, девіантна поведінка, споживання споживацтво, адикція, периферія

Анотація

У статті розкривається актуальність та важливість вивчення девіантної поведінки, її нових видів та характеристик зокрема. Обґрунтовується думка, що українське суспільство як периферійний соціум має особливі ризики з появою нових форм господарювання та їх суперечливою утрудненою інтеграцією в соціально-культурні контексти сучасності.
Автори спираються на креативний потенціал міждисциплінарного підходу в дослідженні поведінки особистості в соціумі. Особлива увага приділена вивченню того, як конфліктність ціннісних при писів викликає неузгодженість поведінкових норм, а отже, аномію, яка спричинює дисфункціональ- ність кредитної поведінки.
Формується кредитна залежність як новий для України вид адикції. Автори пропонують досліджувати девіантну поведінку з позицій аналізу колективної дії в конкретних обставинах соціального співжиття. Адитивна поведінка визначається через некритичне безвідповідальне відтворення звич- них способів життєдіяльності в обставинах нових викликів. Показано, як потреба в задоволенні потреб, переважно статутного споживання, в умовах агресивної реклами призводить до пошуку найлегших засобів їх реалізації. Розкривається формування небезпечного тренду – відсутності стратегічного планування власної життєдіяльності для уникнення розвитку кредитної залежності.
Автори наголошують на необхідності розробки упереджувальних стратегій щодо поширення такого виду девіацій. У статті доводиться існування взаємозумовленості у зв’язку між споживанням як продуктивним відтворенням і споживацтвом, як перетвореною формою адаптаційної активності, що викликає кредитну залежність. Підкреслюється значущість соціально-психологічних та соціокультурних характе- ристик економічної поведінки особи в конкретних історико-політичних контекстах суспільного буття.

Біографії авторів

О. І. Василець, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

старший викладач кафедри соціології

О. М. Казьмірова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

викладач кафедри соціології

Посилання

Derluguian G.M., Goldfrank W.I. Introduction: Repetition, Variation, and Transmutation as Scenarios for the Twenty-first Century. Questioning Geopolitics: Political Projects in a Changing World – System / Ed. By G.M. Derluguian, S.L.Greer. Westpoint; L. : Greenwood Press, 2000. P. 11.

Клейберг Ю.А. Девиантология: Хрестоматия. Санкт-Петербург : Речь, 2007. 144 c.

Коваль С.Л. Мотиви та потенційні ризики кредитної поведінки домогосподарств. Ефективна економіка: електрон. наук. фахове видання. 2016. No 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=5185 (дата звернення: 15.11.2019).

Diversity and Social Solidarity: Emile Durkheim The Problem With Modern Society Organic Solidarity and Social Pathology. URL: https://archive.org/details/ClassicalSociologicalTheorySeeingTheSocialWo rldAllanKennethD.DouglasUploadedByUn (дата звернення: 10.11.2019)

Беккер Г. Аутсайдеры: исследования по социологии девиантности / Перевод с англ. Н.Г. Фархатдинова; под ред. А.М. Корбута. Москва : Элементарные формы, 2018. 272 с.

Кутуєв П.В. Трансформації модерну: інституції ідеї, ідеології : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. 516 с.

Мазуренко В.П. Країни, що розвиваються. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. Київ : Знання України, 2004. Т. 1. 760 с.

Малюк А. Украина: пути с переферии. Спільне. URL: https://commons.com.ua/uk/ukraina-puti-speriferii/ (дата звернення: 15.11.2019)

Злобіна О.Г. Український модерн в теоретичних координатах Ю. Габермаса. Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. 2016. Випуск 1.2 (29-30). С. 9−14.

Украина и либертарианство: не там Атлант расправляет плечи. URL: https://www.liga.net/politics/ opinion/ukraina-i-libertarianstvo-ne-tam-atlant-raspravlyaet-plechi (дата звернення: 15.11.2019).

Слуга народа официально сменила идеологию: почему и что теперь. URL: https://glavred.info/ politics/10120235-sluga-naroda-oficialno-smenila-ideologiyu-pochemu-i-chto-teper.html (дата звернення: 15.11.2019).

Лютко Н.В. Інформаційне суспільство та ціннісні орієнтації особистості. Наукові праці. Політологія. 2012. С. 98−101.

George Elton Mayo Human Problems of an Industrial Civilization. New York, 1933. P. 153.

Мертон Р. Социальная структура и аномия. Социология преступности (Современные буржуазные теории) / Пер. с фр. Е.А. Самарской; ред. перевода М.Н. Грецкий. Москва : Издательство «Прогресс», 1966. С. 299−313.

Кредитна пастка. Чим небезпечні позики на телевізори і смартфони. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/12/645191/ (дата звернення: 15.11.2019)

Звіт про фінансову стабільність. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=96887766 (дата звернення: 15.11.2019)

Елин С., Иванова В. Арсенал должника и взыскателя. Альпина Паблишер. 2018. С. 368

Закредитованість населення України: 2016−2017. Аналітичний звіт. URL: https://nabu.ua/images/tinymce/file/IFC_GfK_Over_ind_ukr%20(1).pdf

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. Москва : Культурная революция, Республика, 2006. 269 с. (Мыслители 20 века).

Гэлбрейт Дж.К. Экономика невинного обмана. Москва : Европа, 2009. 88 с.

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер с англ. П.М. Кудюкина; под общей ред. Б.Ю. Кагарлицкого. Санкт-Петербург : Университетская книга, 2001. 416 с.

Василець О. Формування нової ідентичності – запорука цілісності розвитку українського суспільства. Журнал Україна – Цивілізація. 2017. Том 6. С. 61−72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Соціологія