ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИТЕРІЇВ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

  • О. О. Піфко ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.2(42).194957

Ключові слова:

професійні спілки, статус професійних спілок, діяльність професійних спілок, свобода професійних спілок, репрезентативність, соціальний діалог

Анотація

Стаття присвячена порівняльному дослідженню правового регулювання репрезентативності професійних спілок в Україні та окремих країнах Європейського Союзу. Аналізуються особливості законодавчого закріплення критеріїв репрезентативності професійних спілок в Україні, Польщі, Латвії, Болгарії, Словаччині та Словенії. Зазначається, що критерії репрезентативності професійних спілок, які містяться в законодавстві України, не суперечать положенням міжнародних нормативноправових актів. Також констатується, що в окремих країнах Європейського Союзу встановлюються більш жорсткі законодавчі вимоги до таких критеріїв, ніж в Україні.

Біографія автора

О. О. Піфко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Про соціальний діалог в Україні : Закон України від 23 грудня 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2862-17.

Про затвердження Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців : Наказ Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 р. No 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/en/v0073299-11.

Щотова Ю.М. Правовий механізм реалізації функцій профспілок як суб’єктів трудового права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук : спец. 12.00.05 «трудове право; право соціального забезпечення». Київ, 2013. 35 с.

Конвенція Міжнародної організації праці Про свободу асоціації та захист права на організацію від 9 липня 1948 р. No 87. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_125.

Конвенція Міжнародної організації праці Про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів від 1 липня 1949 р. No 98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/993_004.

Щотова Ю.М. Правовий механізм реалізації функцій профспілок як суб’єктів трудового права : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2013. 418 с.

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статей 5, 6, 7, 8, 9, 10 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» ВІД 27 грудня 2011 р. No 67-у/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v067u710-11

Приміч Д.В. Критерії репрезентативності для сторін колективних переговорів з укладення колективних договорів, угод. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2014. No 8. С. 202–205.

Чанишева Г.І. Основні принципи соціального діалогу у сфері праці. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. No 1. С. 100–106.

Тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм : Конвенція Міжнародної організації праці від 21 червня 1976 р. No 144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/993_175.

Даниліна Ю.С. Особливості визначення критеріїв репрезентативності для суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців в Україні. Ученые записки Таврического национального универ- ситета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». 2013. Т. 26. No 2–1. Ч. 1. С. 359–365.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001240.

Zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) z 9. februára 2007. URL: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-103.

Arodbiedrību likums pieņemts 2014.gada 6.martā. URL: https://likumi.lv/doc.php?id=265207.

Кодекс на труда в сила от 01.01.1987 г. URL: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1594373121.

Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin). URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/ pregledPredpisa?id=ZAKO262.

Административнопроцесуален кодекс в сила от 12.07.2006 г. URL: https://lex.bg/bg/laws/ ldoc/2135521015.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/ isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. URL: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsSe rvlet?id=WDU19970780483.

Goździewicz G. Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy. Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Goździewicza. Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2000. S. 35–86.

Hajn Z. Status prawny organizacji pracodawców. Warszawa : Beck, 1999. 278 s.

Samek-Skwara K. Zakładowa organizacja związkowa jako strona zakładowego układu zbiorowego pracy. Roczniki Administracji i Prawa. 20123. No. 13. S. 299–319.

Unterschütz J. Reprezentatywność związków zawodowych a zasada równego traktowania partnerów społecznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 2015. No 2. S. 247–255.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2001 r. sygn. akt K. 22/2001. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011251378.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes nolikums pieņemts 1998. gada 30. oktobrī. URL: https://likumi.lv/doc.php?id=50778.

Mickeviča N., Rācenājs K. Arodbiedrību likums ar komentāriem. Rīga, 2015. URL: http://at.gov.lv/files/uploads/files/7_Resursi/Rokasgramatas/Arodbiedribu%20likums%20ar%20 komentariem%20_internetam.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Право