Податкові відносини як об’єкт правового регулювання: узагальнення методологічних основ та новації подальшого розвитку

Автор(и)

  • І. О. Філіпович Університет державної фіскальної служби України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.1(41).194756

Ключові слова:

податковий платіж, податкові правовідносини, правове регулювання

Анотація

Стаття присвячена питанню визначення податкових правовідносин як об’єкта правового регулювання. Автор розкриває їх правову природу з огляду на загальні знання з теорії права про правовідносини, деталізуючи особливості, зумовлені галузевою приналежністю. У роботі вказано, що сучасні податкові правовідносини відбивають стан економічного розвитку та соціально-історичні особливості української держави, мають відповідати умовам ринкової економіки та євроінтеграційному вектору. У цьому контексті пропонується податкові правовідносини розуміти як особливий різновид суспільних відносин, що виникає з метою забезпечення законних публічних та приватних інтересів їх учасників через регламентоване нормою права коло суб’єктивних прав та обов’язків у сфері оподаткування. До системи ознак податкових правовідносин належать такі: вони є суспільними відносинами; виникають, припиняються або змінюються на основі принципів та норм права, а також у зв’язку з юридичним фактом (фактом реальної дійсності); суб’єкти правовідносин пов’язані між собою правами та обов’язками щодо сплати податків, зборів; мають майновий, публічний характер, чітку визначеність.

Біографія автора

І. О. Філіпович, Університет державної фіскальної служби України

аспірант Навчально-наукового інституту права

Посилання

Влияние налогов на становление цивилизации / Ч. Адаме ; пер. с англ. А.А. Столярова и А.А. Резвова. Москва ; Челябинск : Социум, Мысль. 2018. 639 с.

Скакун О.Ф. Теория государства и права : учебник. Харків : Консум; Ун-т внурт. дел, 2000. 704 с.

Джафарова О.В. Поняття та сутність дозвільних правовідносин: питання сьогодення. Порівняльно-аналітичне право. 2013. No 3-1. С. 208−211.

Налоговое право. Учебное пособие / Под общ. ред. С.Г. Пепеляева. Москва : ФБК-Пресс, 2000. 601 с.

Кучерявенко М.П. Податкові процедури: правова природа і класифікація : монографія. Київ : Алерта; КНТ; ЦУЛ. 2009. 460 с.

Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс : підручник. Київ : Юрінком Інтер. 2010. 808 с.

Фінансове право : підручник / за заг. ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник та ін. Харків : Екограф, 2015. 500 с.

Цыпкин С.Д. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР. Москва : Госюриздат, 1955. 76 с.

Теремецький В.І. Сутність та ознаки податкових правовідносин в аспекті сучасного податкового права. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. No 1. С. 115−126.

Белых В.С., Винницкий Д.В. Налоговое право России. Москва : Норма. 2004. 320 с.

Казаков В.В. Проблемы понятия и содержания налоговых правоотношений в теории налогового права. Труды академии управления МВД России. 2009. No 4. С. 3−7.

Касьяненко Л.М. Фінансово-правовий процес : монографія. Ірпінь : Національний університет ДПС України. 2010. 505 с.

Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. Чернівці : ЧДУ. 1997. 244 с.

Парыгина В.А. Налоговые правоотношения. Бизнес в законе. 2007. No 2. С. 18−26.

Чайка В. Диспозитивність у податковому праві. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2016. No 4 (20). С. 107−110.

Литвинов С.В. Особливості визначення податкових правовідносин в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. No 5-6. С. 205−209.

Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. Т. 2: Харьков : Легас. 2004. 599 с.

Ковальчук А.Т. Финансовое право – «ревматизм» старой эпохи или комплексный регулятор публичных отношений? Государство и право. 2010. No 1. С. 35−44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Право