«Система законодавства» та «Система нормативно-правових актів»: до питання визначення та співвідношення понять

Автор(и)

  • В. І. Риндюк ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.1(41).194754

Ключові слова:

система законодавства, законодавство, система нормативно-правових актів, закон, нормативно-правовий акт

Анотація

У статті розглядається проблема визначення та співвідношення таких понять, як «система законодавства» («законодавство») та «система нормативно-правових актів». Зазначається, що з огляду на таку ознаку зазначених понять, як збірність, перспективним напрямом подальших наукових пошуків для уточнення змісту цих понять є вивчення їх складників, а саме понять закону та нормативно-правового акта.

Біографія автора

В. І. Риндюк, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії права,

Посилання

Теорiя держави i права : пiдручник / О.В. Петришин, С.П. Погребняк, В.С. Смородинський та iн.; за ред. О.В. Петришина. Харків : Право, 2015. 368 с.

Загальна теорія права : Підручник / за заг. ред. М.І. Козюбри. Київ : Ваіте, 2015. 392 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ – Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Караман С.О. Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ та ін.; за ред. С.О. Карамана. Київ : Літера ЛТД, 2011. 560 с.

Скакун О.Ф. Теорія права і держави : Підручник. 2-ге видання. Київ: Алерта; ЦУЛ, 2011. 520 с.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Савенка М.Д. у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України(справа про тлумачення терміна «законодавство»). Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України. URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/391 (дата звернення: 01.02.2019).

Бобровник С.В. Богініч О.Л. Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. Київ : Наукова думка, 1994. 121 с.

Элементарные начала общей теории права : учебное пособие / И.В. Гойман-Калинский, Г.И. Иванец, В.И. Червонюк; под общ. ред. В.И. Червонюк. Москва : КолосС, 2003. 544 с.

Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 688 с.

Хомюк Н.С. Співвідношення поняття системи джерел права із суміжними поняттями. Порівняльно-аналітичне право. 2014. No 4. С. 36−38.

Проект Закону про нормативно-правові акти No 7409 від 01.12.2010 р. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=39123 (дата звернення: 01.02.2019).

Андрусів Л. Теоретико-правові засади системи нормативно-правових актів. Підприємництво, господарство і право. 2017. No 4. С. 128−131.

Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. 2-ге вид, переробл. і доповн. Київ : Вид-во «Юридична думка», 2012. 1020 с.

Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави та права : підручник. Київ : Кондор, 2006. 477 с.

Марченко М.Н. Теория государства и права : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ТК Велби, изд-во Проспект, 2004. 640 с.

Шалютин Б.С. Закон и закон (юр.). Государство и право. 2007. No 4. С. 79−83. URL:http://www.yurclub.ru/docs/other/article150.html (дата звернення: 01.02.2019).

Ющик А.И. Диалектика права. Кн. 1: Общее учение о праве (Критический анализ общеправовых понятий). Ч. ІІ. Киев : Ред. журн. «Право Украины»; Ін Юре, 2013. 768 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Право