Право людини на звернення за захистом своїх прав і свобод до ЄСПЛ

Автор(и)

  • О. О. Барабаш Національний університет «Львівська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.1(41).194747

Ключові слова:

права людини, право на захист, верховенство права, міжнародні стандарти, європейські стандарти, ЄСПЛ, Конституція України, Конвенція, національне законодавство, національна самобутність

Анотація

У статті досліджено право людини на звернення за захистом своїх прав і свобод до ЄСПЛ. Наголошено, що для України проблема оптимальної організації й ефективної діяльності органів державної влади в забезпеченні прав людини лежить у площині забезпечення верховенства права. Утвердження і захист прав та свобод людини є головною функцією української держави. Зазначено, що вагомим підтвердженням значущості інституту прав людини як об’єкта захисту міжнародними інституціями є те, що в чинній Конституції України містяться норми, які фіксують, з одного боку, невід’ємність та непорушність цих прав, а з іншого – встановлюють категоричну заборону на прийняття законів та інших нормативно-правових актів, які обмежували б права і свободи людини або звужували їхній зміст. Сформульовано висновок, що звернення до Європейського суду з прав людини розглядається як додаткова гарантія забезпечення прав і свобод людини та громадянина на міжнародному рівні.

Біографія автора

О. О. Барабаш, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права

Посилання

Проблеми сучасної конституціоналістики : навчальний посібник / Н.В. Аніщук, М.В. Афанасьєва, Н.М. Бакаянова та ін.; за заг. ред. А.Р. Крусян та А.А. Єзерова. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 523 с.

Подорожна Т.С. Інтеграція положень права ЄС в правопорядок України: модернізація окремих інститутів права. Публічне право. 2015. No 1. С. 35–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_1_6/.

Пастухова Л.В. Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації Конвенції про захист прав і основних свобод людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. Київ, 2003. 21 с.

Липачова Л.М. Реалізація конституційного права людини та громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2002. 20 с.

Капустинський В.А. Вплив діяльності Європейського суду з прав людини на формування національних правозахисних систем і дотримання державами стандартів захисту прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. Київ, 2002. 20 с.

Головатий С.П. Верховенство права: у 3 кн. Кн. 2: Від доктрини – до принципу. Київ : Фенікс, 2006.

Верховенство права : доповідь Європейської комісії «За демократію через право» (переклад С. Головатого). Право України. 2011. No 10. С. 168–184.

Соловйов О.В. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду в Україні (загальнотеоретичні аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2011. 16 с.

Головатий С. Про людські прав: лекції. Київ : Дух і Літера, 2016. 760 с.

Кочура О.О. Європейський суд з прав людини в конституційно-правовому механізмі захисту прав і свобод громадян України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2015. 20 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : міжнар. док. від 04.11.1950: зі змін. і допов. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/995_004.pdf (дата звернення 14.01.2019).

Про виконання та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 р. No 3477-IV. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (дата звернення: 14.01.2019).

Рабінович П. Ефективність впливу Конвенції про захист прав та основних свобод людини на держави-члени Ради Європи. Право України. 2000. No 11. С. 34–36.

Богачова Л.Л. Юридичні гарантії прав і свобод людини і громадянина в європейському та національному праві. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2011. No 22. С. 56–70.

Караман І.В., Козіна В.В. Європейський суд з прав людини, Європейська конвенція з прав людини та індивідуальні заяви: перше знайомство. 2-ге вид., переробл. та допов. Київ : ВАІТЕ, 2015. 136 с.

Войтенко Ю. Практика Європейського суду з прав людини як орієнтир для української системи захисту прав людини. Судебно-юридическая газета. 2018. 30 липея. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/122480-praktika-yevropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini-yak-oriyentir-dlya- ukrayinskoyi-sistemi-zakhistu-prav-lyudini (дата звернення: 14.01.2019).

Подорожна Т. С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 536 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Право