ЗЛОЧИННІСТЬ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ: ОДНОФАКТОРНА МОДЕЛЬ НА ОСНОВІ РІВНЯНЬ РЕГРЕСІЇ

Автор(и)

  • В. О. Хаврук Національний транспортний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).194404

Ключові слова:

зв’язок, злочинність, індекс кореляції, коефіцієнт детермінації, коефіцієнт злочинності, критерій Фішера, населення, похибка, однофакторна модель, регресія, рівняння, тенденція

Анотація

У статті аналізується стан злочинності в областях України та в м. Києві за 2015–2017 рр. з використанням статистичних даних, розрахованих коефіцієнтів злочинності та злочинної активності населення.
Представлена методика отримання однофакторної моделі, яка описує залежність злочинності від чисельності населення в західних областях України, в середовищі Microsoft Excel.
З’ясовано, що найбільш «якісною» однофакторною моделлю є поліноміальне рівняння регресії 4-го та (або) 5-го степенів. Застосування моделі є необхідним у практичній діяльності правоохоронних органів, оскільки вона виявляє залежність кількості зареєстрованих злочинів від чисельності населення.

Біографія автора

В. О. Хаврук, Національний транспортний університет

асистент кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу

Посилання

Корецький С.М. Кримінологічна характеристика девіантної поведінки неповнолітніх: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2003. 189 с.

Утаров К.А. Математические методы в криминологии: дис ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2004. 165 с.

Потапов Д.К., Евстафьева В.В. Математическое моделирование преступности в Санкт-Петербурге эконометрическими методами. Россия в ВТО: проблемы, задачи, перспективы: сборник науч. статей, вып. 13; под общей редакцией проф. В.В. Тумалева. Санкт-Петербург: НОУ ВПО «Институт бизнеса и права», 2012. С. 110–113.

Криминология: учеб. / А.И. Гуров и др.; под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Волтерс Клувер, 2004. 640 с.

Сайти головних управлінь Державної служби статистики України (дата звернення: 22.10.2018).

Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. Київ: МАУП, 2002. 295 с.

Криминология: учеб. / Ю.М. Антонян и др.; под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма, 2009. 800 с.

Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика: учеб. пособ. 2-е изд., испр. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 472 с.

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.Л. Эконометрика. Начальный курс: учеб. 6-е изд., перераб. и доп. Москва: Дело, 2004. 576 с.

Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Финансы и статистика, 2007. 576 с.

Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: учеб. для студ. вузов / под ред. М.Р. Ефимовой. 2-е изд., испр. и доп. («Высшее образование»). Москва: Инфра-М, 2008. 412 с.

Практикум по эконометрике: учеб. пособ. / И.И. Елисеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. Москва: Финансы и статистика, 2002. 192 с.

Осипов А.Л., Рапоцевич Е.А. Основы математического моделирования социально-экономических процессов: учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2014. 154 с.

Мардиа К., Земроч К. Таблицы F-распределений и распределений, связанных с ними; пер. с англ. М.С. Никулина. Москва: Наука, 1984. 255 с.

Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 816 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Право