КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Автор(и)

  • Н. М. Кушлакова Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Україна
  • Р. Д. Сидоркіна Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).194378

Ключові слова:

компетенція, правоохоронні органи, контролюючі функції, нормативно-правові акти, посадові особи

Анотація

У статті представлені результати аналізу визначення категорії компетенції правоохоронних органів, акцентується увага на чіткому визначені їх у нормативно-правових актах. Всебічно обґрунтовано важливість вивчення матеріальних та процесуальних аспектів означеної категорії під час підготовки майбутніх юристів.

Біографії авторів

Н. М. Кушлакова, Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

професор кафедри соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки

Р. Д. Сидоркіна, Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

доцент кафедри соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки

Посилання

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року.

Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П. Виконавча влада і адміністративне право. К., 2002. 668 с.

Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: підручник для вищих навч. закладів. К., 2001. 336 с.

Заброда Д.Г. Адміністративна відповідальність за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією: навчальний посібник. Дніпропетровськ, 2003. 100 с.

Заброда Д.Г. Взаємодія суб’єктів боротьби з корупцією (адміністративно-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07; Національна академія внутрішніх справ України. К., 2005. 240 с.

Комзюк А.Т. Місце органів прокуратури України в сучасній системі гілок влади. Форум права. 2013. No 2. С. 230–234. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Шоптенко С.С. Система правоохоронних органів України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Випуск 3. С. 150–155.

Кочубей А.В. Гуманітарна підготовка майбутніх юристів у процесі формування професійної комунікації. «Молодий вчений». 2017. No 5.1 (45.1). С. 58–61.

Рижиков В.С. Зміст та складові професійної підготовки майбутніх юристів. Наукові праці МАУП. 2015. Вип. 44 (1). С. 15–19.

Рибачук А.В. Застосування педагогічних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх юристів: автореф. дис ... канд. пед. наук. Вінниця, 2010. 20 с.

Сітовська Л.В. Сучасний погляд на підготовку майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі в педагогічній теорії. Педагогічні науки. 2014. Випуск 120. С. 127–137.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради. 1996. No 30. Ст. 141.

Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М., 2017. 280 с.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. К., 1970–1980. Т. 4. С. 250.

Словарь иностранных слов / под ред. И.В. Лехина, Ф.Н. Петрова. М., 1955. Изд. 5. С. 449.

Юридична енциклопедія: в 6 т./ редколегія: Ю.С. Шемчушенко (відп. ред.) та ін. К:, 2004. Т. 6. 672 с.

Державне управління в Україні: навчальний посібник / за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В.Б. Авер’янова. К., 1998. 152 с.

Лебідь Н.В. Повноваження державних інспекцій, як складова їх компетенції. Міліція України. 2004. No 5. С. 5–8.

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 року. Відомості Верховної Ради. 2015. No 40–41. Ст. 379.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Право