ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КОНТРОЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Автор(и)

  • Л. М. Касьяненко Університету державної фіскальної служби України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).194362

Ключові слова:

фінансові ресурси, фінансовий контроль, фінансова діяльність, процесуальна форма, контрольний процес

Анотація

У статті аналізується сутність фінансового контролю, процесуальна форма діяльності органів фінансового контролю, розкривається специфіка контрольного процесу. Акцентується увага, що саме правова форма визначає правове положення суб’єктів контрольних відносин, завдання, принципи організації контролю.

Біографія автора

Л. М. Касьяненко, Університету державної фіскальної служби України

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права

Посилання

Юридична енциклопедія / ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (голова редколегії) та ін. К.: Вид. «Українська енциклопедія імені П.В. Бажана», 2001. Т. 3. 792 с.

Царьова Л.К. Організаційно-правові основи фінансового контролю в Україні: навчально-методичний посібник. Одеса: Юрид. літ., 1999. 80 с.

Белуха Н.Т. Теория финансово-хозяйственного контроля: учебник. К.: Выща шк., 1990. 279 с.

Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: учебник. М.: ИД ФБК – Пресс, 2002. 320 с.

Воронова Л.К., Кучерявенко М.П. Финансовое право: учеб. пособие для студентов юрид. вузов и ф-тов. Харьков: Легас, 2003. 360 с.

Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс: підручник. Київ: Юринком Інтер, 2010. 808 с.

Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право: навчальний посібник: 4-е ид., допов. та переробл. Київ: Ін Юре, 2018. 348 с.

Фінансове право: навч. посіб. / Л.К. Воронова, П.Ю. Пришва, Н.Я. Якимчук та ін.; за заг. ред. Н.Ю. Пришви. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. 376 с.

Іванський А.Й. Фінансове право: підручник. Київ: Київський міжнародний університет, 2014. 685 с.

Савченко Л.А. Правові основи фінансового контролю: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 504 с.

Новицький А.М., Коляда Т.А., Касьяненко Л.М. Легалізація коштів, з яких не сплачено податки: науково-практичне видання. Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2007. 170 с.

Лисенко В.В. Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції: (теорія та практика): монографія. Київ: Логос, 2004. 324 с.

Білоус В.Т. Правове регулювання взаємодії контролюючих і правоохоронних органів у сфері контролю за фінансово-господарською діяльністю. Організаційно-правове забезпечення контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення та перспективи розвитку: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. 588 с.

Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. М.: Юрид. лит., 1987. 176 с.

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. No 2453. Офіційний вісник України. 2010. No 59. Ст. 2047.

Про затвeрджeння Порядку призупинення бюджетних асигнувань: затв. наказом М-ва фiнансiв України від 15.05.2002 р. No 319 (у ред. наказу від 02.08.2018 р. No 665). URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0467-02

Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами: постанова Каб. Міністрів України від 19.01.2011 р. No 21 (у ред. від 17.12.2016 р.). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/21-2011-п

Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів: Постанова Каб. Міністрів України від 17.03.2011 р. No 255. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/255-2011-п

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Право