ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • О. О. Гудзь Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).194356

Ключові слова:

договір, домовленість, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальний ризик, правове регулювання

Анотація

У статті досліджуються погляди цивілістів на визначення поняття «договір». На основі цього пропонується авторська дефініція цього терміна з акцентом на його специфіці у сфері соціального забезпечення населення.

Крім цього, визначається правова природа договорів у сфері соціального забезпечення задопомогою висвітлення їх характерних ознак.

Біографія автора

О. О. Гудзь, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Посилання

Меденцев П.А. Поняття договору як концептуальна основа договірного права країн романо-германської правової сім’ї. Актуальні проблеми держави і права. 2008. Вип. 42. С. 152−158.

Савиньи Ф.К. Обязательственное право / Предисл. В.Ф. Попондопуло; Пер. с нем. В. Фукса, Н. Мандро. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 576 с.

Олюха В.Г. Цивільно-правовий договір: поняття, функції і система: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». К., 2003. 26 с.

Бродовський С.О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Х., 2005. 23 с.

Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и современные тенденции. М.: Статут, 2006. 204 с.

Чувакова Г.М. Юридичний факт i фактичний стан. Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. Одеса: Юрид. л-ра, 2001. No 11. C. 54−57.

Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін. / За ред. П.Д. Пилипенка. К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. 496 с.

Бухалов А.В. Договор как источник частного права [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. СПб., 2011. 24 с.

Мілаш С.В. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов [Текст]: [монографія]. Харків: ФОП Вапнярчук, 2007. 440 с.

Синчук С.М. Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти, зміст, об’єкти: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 422 с.

Мясин А.А. Нормативный договор как источник права [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Саратов, 2003. 219 c.

Рагуліна К.А. Нормативний договір як особлива форма існування правових норм. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2015. No 29. С. 179−190.

Кечекьян С.Ф. О понятии источника права [Текст]. Учен. зап. МГУ. Вып. 116. Кн. 2. М., 1946. 134 с.

Вопленко Н.Н. Источники и формы права [Текст]: учеб. пособие. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2004. 102 с.

Нормативно-правовий договір як джерело права. URL: https://pidruchniki.com/70641/pravo/normativno-pravoviy_dogovir_dzherelo_prava

Демин А.В. Общие вопросы теории административного договора [Текст]. Красноярск, 1998. 93 с.

Лазарев В.В. Применение советского права. К.: Издательство Казанского Университета, 1972. 200 с.

Мухін В.В. Індивідуальний правовий акт: поняття та місце в системі права. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Т. 1. 2018. С. 34−36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Право