АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У ПРОЦЕСІ ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. В. Брюхно Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).194250

Ключові слова:

принципи, принципи адміністративних процедур, суб’єкт владних повноважень, суб’єкт публічної адміністрації, законодавство у сфері громадянства, припинення громадянства, адміністративна процедура

Анотація

Стаття присвячена аналізу принципів адміністративних процедур, якими має керуватися суб’єкт владних повноважень у процесі прийняття рішень щодо припинення громадянства України особою. Автором проаналізовано поняття принципів, різні підходи вчених-адміністративістів до класифікації принципів адміністративних процедур, а також сучасний стан законодавства України на рівні європейських стандартів. На підставі проведеного дослідження запропоновано шляхи вдосконалення національного законодавства в аспекті адміністративно-правового регулювання і наближення його до норм міжнародного права.

Біографія автора

О. В. Брюхно, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант кафедри господарського та адміністративного права

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1950. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_004 (дата звернення: 20.09.2018).

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1948. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 01.10.2018).

Хартія основних прав Європейського Союзу від 07.12.2000 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2000. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524 (дата звернення: 03.10.2018).

Договір про Європейський Союз від 07.02.1992 р. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1992. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029 (дата звернення: 11.10.2018).

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. No 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80(дата звернення: 12.10.2018).

Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 р. No 2235-ІІІ / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 (дата звернення: 18.10.2018).

Резолюція про захист особи відносно актів адміністративних органів від 28.09.1977 р. URL: http://uchebana5.ru/cont/2458299-p78.html (дата звернення: 18.10.2018).

Адміністративно-процедурний кодекс України: проект від 03.12.2012 р. No 11472 / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2012. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=44893 (дата звернення: 18.10.2018).

Лотюк О.С Принципи громадянства України відповідно до Конституції України. Юр. журнал. Право України. 1998. No 7. С. 9–11. URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/all/ (дата звернення: 01.11.2018).

Шемшученко Ю.С. Юридична енциклопедія: в 6 т.; редкол.: Ю.С. Шемшученко Ю.С. (голова редкол.) та ін. К.: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1998–2004. Т. 5: П–С. 2003. С. 736. URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/all/ (дата звернення: 01.11.2018).

Авер’янов В.Б. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т.; редкол. В.Б. Авер’янов (голова). К.: Юрид. думка, 2007. Т. 1. Загальна частина. 592 с. URL: https://www.twirpx.com/file/1448841/ (дата звернення: 01.11.2018).

Хазанов С.Д. Административные процедуры: определение и систематизация. Российский юридический журнал. 2003. No 1. С. 58–63. URL: https://studfiles.net/preview/6189335/ (дата звернення: 02.11.2018).

Агафонов С.А. Понятие административной процедуры и концепции законодательного регулирования административных процедур в зарубежных государствах. Право и жизнь. 2006. No 101 (11). С. 264–268.

Талапина Э.В., Тихомиров Ю.А. Административные процедуры и право. Журнал российского права. 2002. No 4. С.3–13. URL: http://www.library.narfu.ru/rus/Pages/jirbis.aspx?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LWLIB_PRINT&P21DBN=LWLIB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_pri nt&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%AE%2E%20%D0%90%2E (дата звернення: 02.11.2018).

Фролов Ю.М. Класифікація принципів адміністративних процедур. Форум права. 2013. No 4. С. 423–429. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21 ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_ S21STR=FP_index.htm_2013_4_72 (дата звернення: 02.11.2018).

Тимощук В.П. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України; автор-упорядник В.П. Тимощук. К.: Факт, 2003. 496 с. URL: https://www. slideshare.net/CentrePravo/ss-59875911 (дата звернення: 02.11.2018).

Гончарук С.Т. Основи адміністративного права України: навч. посібник. К.: Аванпост-Прим, 2004. 200 с. URL: https://www.twirpx.com/file/475214/ (дата звернення: 02.11.2018).

Соловйова О.М. Принципи адміністративної процедури. Вісник Харківськ. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2011. No 988. Вип. No 10. С. 149–155. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/ bitstream/123456789/1770/1/Solovjova_1.pdf (дата звернення: 02.11.2018).

Зюзін В.А. Адміністративні процедури: теорія, практика і проблеми законодавчого регулювання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 12. URL: http://law.edu.ru/book/book. asp?bookID=1294438 (дата звернення: 03.11.2018).

Люхтергандт О. Проект Адміністративного процедурного кодексу України та сучасне адміністративне процедурне право. Юридичний журнал. 2002. No 5. С. 25.

Лагода О.С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування: автореф. дис. ... на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Ірпінь, 2007. 21 с. URL: https://www.twirpx.com/file/866296/ (дата звернення: 05.11.2018).

Южаков В.Н. Руководство «Администрация и Вы – принципы административного права в области отношений между административными органами и частными лицами» (часть первая). Администрация и частные лица – европейский и российский опыт поиска взаимопонимания; под общ. ред. В.Н. Южакова. М.: Статут, 2006. 208 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-10

Номер

Розділ

Право