АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • М. С. Моісєєв Сумський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).193811

Ключові слова:

Державне бюро розслідувань, правоохоронний орган, правове регулювання, адміністративно-правове регулювання

Анотація

Статтю присвячено визначенню специфіки адміністративно-правового регулювання статусу та діяльності Державного бюро розслідувань України як правоохоронного органу держави. Визначено основні джерела адміністративно-правового регулювання статусу та діяльності Державного бюро розслідувань України та детально розглянуто норми деяких із них.

Біографія автора

М. С. Моісєєв, Сумський державний університет

здобувач кафедри адміністративного, господарського
права та фінансово-економічної безпеки

Посилання

Большой юридический словарь; под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крупских. Москва: Инфра-М, 1999. 529 с.

Кривицький Ю.В. Механізм правового регулювання в сучасній теорії права. Часопис Київського університету права. 2009. No 4. С. 74–79.

Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. 520 с.

Тацишин І.Б. Адміністративно-правове забезпечення інформаційних відносин в галузі реклами: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. Львів, 2009. 198 с.

Шопіна І.М. Адміністративно-правове регулювання управління органами внутрішніх справ України: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2012. 514 с.

Даценко О.М. Адміністративно-правове регулювання нафтогазового комплексу: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2015. 217 с.

Головін А.П. Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції громадської безпеки: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2004. 176 с.

Нікітенко О.І. Основні акти регулювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення внутрішньої безпеки держави. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 32. Т. 3. С. 56–59.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. No 30. Ст. 141.

Косович В. До визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практична необхідність і теоретична можливість уточнення. Право України. 2012. No 9. С. 274–280.

Загальна теорія держави й права: підручник / [М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.]; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. Xарків: Право, 2009. 584 с.

Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. Відомості Верховної Ради України. 2016. No 6. Ст. 65.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. No 11. Ст. 50.

Конвенція ООН проти корупції: міжнародний документ від 31.10.2003 р. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_c16.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Москва. 1995. 375 с.

Дмитрик О.О. Співвідношення закону і підзаконних нормативно-правових актів при регулюванні фінансових відносин. Проблеми законності: зб. наук. пр. Харків. 2014. Вип. 125. С. 152–159.

Про утворення Державного бюро розслідувань: постанова Кабінету міністрів України No 127 від 29.02.2016 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show127-2016-п.

Про затвердження типового порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань: постанова Кабінету міністрів України No 1069 від 20.12.2017 р. URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/1069-2017-п.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-01

Номер

Розділ

Право