СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВА. ЧАСОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • П. Д. Гуйван Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).193803

Ключові слова:

цінність правової норми, ефективність правозастосування.

Анотація

Статтю присвячено питанням ефективності правозастосування як критерію цінності правової норми. Приділено увагу проблематиці визначеності реалізації норм права у часовому аспекті. Установлено, що своєчасне судочинство забезпечує ефективність права, тоді як невиправдане затягування процесу зводить нанівець навіть застосування самої справедливої норми права. Проаналізовано доктринальні та практичні підходи до гарантій ефективності юридичних актів.

Біографія автора

П. Д. Гуйван, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, докторант

Посилання

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Київ Атіка, 1999. 236 с.

Завальнюк В.В. Антропологічне осягнення правової реальності: юриспруденція на перетині епох: [моногр.]. О.: Юрид. л-ра, 2012. 208 с.

Матвеева Ю.І. Соціальна ефективність правових норм. Наукові записки. Т. 53. Юридичні науки. С. 31–35.

Рабінович П. М. Ефективність права. Юридична енциклопедія: у 6 т. / за ред. Ю. С. Шемшученка [та ін.]. Київ: Укр. енцикл, 1999. Т. 2. С. 369–370.

Гриценко Г.Д. Право как социокультурное явление (философско-антропологическая концепция): дис. ... докт. философ. наук. Ставрополь, 2003. 377 с.

Осинська О.В. Обмеження прав і свобод людини: теоретико-прикладні аспекти: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2010. 227 с.

Завальнюк В.В. Ефективність права: антропологічний та євро інтеграційний аспекти. LEX PORTUS. 2017. No 1(3). С. 39–49.

Гегель Г.В. Основи філософії права, або Природне право і державознавство; пер. з нім. Р. Осадчука та М. Кушніра. Київ: Юніверс, 2000. 336 с.

Федосова В.А. Эффективность действия норм советского государственного права. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1984. 156 с.

Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): [монографія]. Харків: Право, 2008. 240 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: [підручник]/ [пер.з рос.]. Харків: Консум, 2001. 656 с.

Оніщенко Н.М. Монізм у праві в контексті сучасного праворозуміння. Дер- жава і право. Випуск 47. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. С. 3–7.

Никитинский В. И., Кудрявцев В.Н., Лившиц Р.З. Эффективность норм трудового права. Москва: Юрид. лит., 1971. 280 с.

Кудрявцев В.Н., Никитинский В.И., Самощенко И.С, Глазырин В.В. Эффективность правовых норм, Mосква, Юрид. лит. 1980. 280 с.

Жинкин С.А. Эффективность права: антропологическое и ценностное измерение: дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.01. Краснодар, 2009. 384 с.

Жинкин А.В. Некоторые проблемы видов эффективности норм права. Журнал российского права. 2004. No 2. C. 30-33.

Лейст О. Э. Сущность права: Проблемы теории и философии права. Москва: ИКД «Зерцало-М»., 2002. 288 c.

Сырых В.М. Логические основания общей теории государства и права. Москва: Юрид. Дом «Юстицинформ», 2004. Т. 2. 265 с.

Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Ленинград: Издательство ленинградского университета, 1973. 115 с.

Рішення ЄСПЛ від 19 квітня 1993 року у справі «Краска проти Швейцарії» (Kraska v. Switzerland), заява No 13942/88. URL: http://echr.ketse.com/doc/13942.88-en-19930419/

Рішення ЄСПЛ від 12 лютого 2004 року у справі «Перез проти Франції» (Perez v. France), заява No 47287/99 URL: http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/echrsource/Perez%20v.%20France%20 [12%20Feb%202004]%20[EN].pdf

Трегубов Е.Л. Право на справедливий суд в практиці європейського суду з прав людини. Форум права. 2010. No 1. С. 358-363.

Рішення ЄСПЛ від 15 листопада 2007 року у справі «Бендерський проти України», заява No22750/02, URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_313

Рішення ЄСПЛ від 17 листопада 2007 року у справі «Терра Вонінген Б.В. проти Нідерландів» (Terra Woningen B.V. v. the Netherlands), заява No URL: http://swarb.co.uk/terra-woningen-bv-v-the-netherlands-echr-17-dec-1996/

Справа No 553/1254/16-ц . Архів Ленінського районного суду м. Полтави за 2016 рік.

Рішення ЄСПЛ від 20 лютого 1991 року у справі «Вернілло проти Франції» (Vernillo v France), заява No 11889/85. URL: http://echr.ketse.com/doc/11889.85-en-19910220/

Рішення ЄСПЛ від 3 квітня 2008 року у справі «Пономарьов проти України», заява No 3236/03. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_434

Постанова Верховного Суду України від 1 липня 2015 року у справі No 6-178цс15. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46301621.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ» від 01.04.94.No3. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-94

Fuller L. The Morality of Law [Текст].Yale University Press, 1969. 262 р. 31. Рішення ЄСПЛ від 28 березня 2006 року у справі «Мельник проти України», заява No 23436/03, URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_037

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-01

Номер

Розділ

Право