НОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА – НЕПРОПОРЦІЙНЕ ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВИ У БІЗНЕС

Автор(и)

  • О. О. Кравчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.2(38).152941

Ключові слова:

контроль за додержанням трудового законодавства, неоформлені працівники, фінансова відповідальність, інспекційні відвідування, Держпраці

Анотація

Здійснено критичний аналіз відповідальності за порушення трудового законодавства, передбаченої статтею 265 Кодексу законів про працю України. Аналізуються правові норми, практика контролю та судова практика. Зроблено висновки про те, що в ряді випадків штрафи за порушення трудового законодавства порушують принципи пропорційності та правової визначеності. Розроблені пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання в цій сфері.

Біографія автора

О. О. Кравчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

головний редактор, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри господарського та адміністративного права

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загально- обов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці. Закон України від 28.12.2014 No 77-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. No 11. Ст. 75. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/77-19

Бахуринська О.О. Розмежування складів порушення вимог законодавства про охорону праці та службової недбалості. Адвокат. 2013. No 4. С. 20–25.

Безпалько І.Р. Підвищення відповідальності за порушення законодавства про працю як запорука процесу легалізації заробітної плати в Україні: Наукові записки Української академії друкарства. Серія «Економічні науки». 2015. No 2. С. 32–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzec_2015_2_6.

Вечурко С.В. Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони праці. Віче. 2013. No 6. С. 10–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_6_4.

Воропаєва Н.Г. Державний та громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Форум права. 2013. No 3. С. 99–105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. htm_2013_3_19.

Остапенко Л.О. Суб’єкти адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства України про працю та про охорону праці. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2013. Вип. 10. С. 231–235. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2013_10_55.

Середа О.Г. Щодо системи органів нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2013. No 28. С. 524–533.

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Закон України від 08.07.2010 No 2464-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. No 2-3. Ст. 11. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

Лист Міністерства соціальної політики України від 08.08.2016 р. N 1102/13/84-16 щодо порядку повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття праців- ника на роботу. URL: https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social- policy/8534-1102.html.

Ухвала Вищого адміністративного суду України від 08.06.2017 у справі No820/1382/16 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/67035609.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 No 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самовря- дування в Україні». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/295-2017-п.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Закон України від 05.04.2007 No 877-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. No 29. Ст. 389. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-16.

Конвенція Міжнародної організації праці No 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_036.

Конвенція Міжнародної організації праці No 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_114

Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 13.12.2017 у справі No 697/2073/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71073757.

Постанова Верховного Суду від 22.03.2018 у справі No 697/2073/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/72965403#.

Постанова Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 16.03.2017 р. у справі No 809/182/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65487126.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. No 413 «Про порядок повідомлення Дер- жавній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/413-2015-п.

Лист Державної фіскальної служби України від 25.09.2015 No 20344/6/99-99-17-03-03-15. URL: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/64139.html.

Ухвала Вищого адміністративного суду України від 29.06.2017 у справі No 816/1717/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/67618828.

Постанова Верховного Суду від 12.04.2018 у справі No 816/2325/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/73355617.

Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 05.04.2018 року у справі No 804/3591/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73762921.

Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 25.04.2018, у справі No 804/6951/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73937486.

Ухвала ВАСУ від 02.03.2017 у справі No 813/1659/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/65488980.

Постанова Верховного Суду від 26.04.2018 у справі No 823/708/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/73700563.

Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 05.04.2018 у справі No 804/3591/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73762921

Науково-методичний посібник для суддів «Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя». С. 144. URL: https://www.osce.org/uk/ukraine/232716?download=true.

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 19.04.2018 у справі No 876/1918/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73595556.

Право власності: Європейський досвід та Українські реалії. Вісник Верховного Суду України. 2015. No 12. С. 4.

Кодекс адміністративного судочинства України. Відомості Верховної Ради України. 2005. No 35–36, No 37. Ст. 446. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.

Кодекс адміністративного судочинства України (редакція, що діяла до грудня 2017 р.). Відомо- сті Верховної Ради України. 2005. No 35-36, No 37. Ст. 446. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2747-15/ed20170803.

Постанова Львівського окружного адміністративного суду від 03.11.2016 у справі No 813/3267/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/62471595.

Постанова Полтавського окружного адміністративного суду від 07.11.2017 у справі No 816/1758/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/70165788.

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 16.01.2018 у справі No 816/1758/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71629894.

Постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27.11.2017 у справі No 804/213/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73506431.

Рішення ЄСПЛ по справі «Мамідакіс проти Греції» («Mamidakis c. Grèce»). URL: http://fcc.law.auth.gr/ attachments/article/516/AFFAIRE%20MAMIDAKIS%20c.%20GRECE.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-04

Номер

Розділ

Право