СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Автор(и)

  • К. Б. Починок Національний університет державної фіскальної служби України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.1(37).152867

Ключові слова:

галузь права, господарське законодавство, господарське право, господарські правовідносини, право

Анотація

У статті досліджується правова природа господарського права як галузі права, як галузі законодавства, як науки й навчальної дисципліни на основі аналізу відомих вчених-господарників з наведеної тематики. З’ясовано, що господарське право як галузь права розглядають як несамостійну, самостійну та комплексну галузь права. Під час дослідження господарського права як галузі законодавства було встановлено, що воно є категорією господарського права, яка охоплює основні закони та нормативно-правові акти, які мають відношення до здійснення господарської діяльності та регулюють правовідносини у цій сфері. Господарське право як науку було розглянуто через предмет та завдання. Господарське право розглядають як навчальну дисципліну, яку умовно поділяють на загальну та особливу частини. На основі виконаного аналізу наукових підходів стосовно визначення правової природи місця господарського права в системі права України було сформовано визначення господарського права.

Біографія автора

К. Б. Починок, Національний університет державної фіскальної служби України

кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права та процесу

Посилання

Знаменський Г. Господарське право України: сучасний стан та перспективи. Юридична Україна. 2015. No 10–12. С. 91–97.

Алексеев С.С., Архипов С.И. Теория государства и права. М.: Норма, 2005. 496 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. Т. 1.: А-Г / редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: Укр. енцикл. 1998. 672 с.

Вінник О.М. Господарське право: курс лекц. К.: Атіка, 2004. 624 с.

Мілаш В.С. Господарське право: навч. посіб. для підгот. до іспитів. 4-те вид., змін. Харків: Право, 2017. 328 с.

Жук Л.А Господарське право: навч. посіб. / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець. К.: Кондор, 2003. 400 с.

Лебеденко В.І. Господарське законодавство: комплексний сегментарний інститут господарського права. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2013. No 6–2. Том 2. С. 24–27.

Мамутов В.К. Развитие хозяйственного законодательства и хозяйственной правовой мысли в суверенной Украине: научный доклад. Институт экономико-правовых исследований НАН Украины. Донецк, 2004. 40 с.

Щербина В.С. Господарське право: підручник. 6-те вид., перероб. і допов. К.: Юрінком Інтер, 2013. 640 с.

Задихайло Д.В., Пашков В.М., Бойчук Р.П. Господарське право: підручник / за заг. ред. Д.В. Задихайла, В.М. Пашкова. Х.: Право, 2012. 696 с.

Проблеми господарського права і методика його викладання: зб. наук пр. / ред. кол.: Мамутов В.К. (відп. ред.) та ін. НАН України. Ін-т економіко правових досліджень. Донецьк: ТОВ «Юго- Восток, ЛТД», 2006. С. 408–410.

Швидка Т.І., Кузміна М.М. Господарське право (в схемах та таблицях): навч. посіб. для студентів та аспірантів юридичних та економічних спеціальностей. Харків: Юрайт, 2017. 114 с.

Шелухін М.Л. Господарське право: навчальний посібник у схемах і таблицях. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 616 с.

Несинова С.В., Воронко В.С. Чебикіна Т.С. Господарське право України: навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. К.: Центр учбової літератури, 2012. 564 с.

Бобкова А.Г., Моісєєв Ю.О., Павлюченко Ю.М. Господарське право: практикум / за заг. ред. А.Г. Бобкової. Харків: Право, 2018. 592 с.

Світличний О.П. Господарське законодавство України як навчальна дисципліна: сучасний стан і перспективи підвищення якості викладання у навчальних закладах Національного університету біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2013. Вип. 182. Ч. 2. С. 156–161.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-04

Номер

Розділ

Право