ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ У ТЕОРІЇ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ

Автор(и)

  • О. І. Попівняк Національний університет державної фіскальної служби України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.1(37).152864

Ключові слова:

митна безпека, суб’єкти забезпечення, митна сфера, митні інтереси, державна митна справа

Анотація

У статті проведено аналіз та узагальнено теоретичні підходи до визначення поняття митної безпеки, деяких її складових частин та особливостей. Розкрито місце, роль та мету митної безпеки. Розглянуто роль суб’єктів забезпечення митної безпеки. Запропоновано визначати митну безпеку з позицій особливого правового порядку діяльності уповноважених суб’єктів щодо забезпечення виконання учасниками митних відносин загальнообов’язкових правил у сфері державної митної справи. Доведено необхідність виявлення зовнішніх та внутрішніх загроз митній безпеці.

Біографія автора

О. І. Попівняк, Національний університет державної фіскальної служби України

аспірант

Посилання

Митний кодекс України від 13.03.2012 р. Відомості Верховної Ради України. 2012. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page.

Union Customs Code 09.10.2013 p. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CE LEX:32013R0952&rid=1.

Про основи національної безпеки України: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 39. Cт. 351. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

Пашко П.В., Пісной П.Я. Митна безпека України. Вісник НАДУ при Президентові України. 2006. No 2. С. 138–143. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/479/1/435_IR.pdf.

Пашко П.В. Умови та чинники забезпечення митної безпеки. Митна справа. 2010. No 1 (67). С. 5–16. URL: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=13994&chapter=1.

Пашко П.В. Системоутворювальні чинники митної безпеки. Стратегічна панорама. 2007. No 2. C. 44–49. URL: http://www.niss.gov.ua/panorama/p2007-2.pdf.

Пашко П.В., Бережнюк І.Г. Митна політика та митна безпека України. Державний науково-до- слідний інститут митної справи. Серія «Митна справа в Україні». Хмельницький. 2013. 338 с. URL: elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4862/1/Mytna_polityka.pdf.

Бицька Л.О. Основні тенденції розвитку та стан митної політики як складової економічної безпеки України. Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: збірник тез доповідей та матеріалів учасників круглого столу студентського Науково-практичного гуртка митної справи кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка (4 квітня 2017 р. Львів: ФУФБ), 2017. 145 с. С. 20–24. URL: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/Zbirnyk_Mytn.4.04.2017.pdf.

Брачук А.О. Особливості забезпечення митної безпеки та митних процесів в умовах спрощення митних процедур. Lex Portus. No 1 (3). 2017. C. 156–167. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/ handle/11300/7798/Brachuk%20LP1-2017.pdf?sequence=1.

Врублевська Л.О. Митна безпека як важлива складова економічної безпеки держави. Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: збірник тез доповідей та матеріалів учасників круглого столу студентського Науково-практичного гуртка митної справи кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка (4 квітня 2017 р. Львів: ФУФБ), 2017. 145 с. С. 33–38. URL: http://financial.lnu.edu.ua/ wp-content/uploads/2017/02/Zbirnyk_Mytn.4.04.2017.pdf.

Гавловська Н.І., Осадчук О.В., Рудніченко Є.М. Вплив митних органів на економічну безпеку держави. Митна безпека. 2011. No 1–2. С. 52–56. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/ bitstream/123456789/2043/1/7.pdf.

Калініченко А.І. Митна безпека як складова національної безпеки України. Право та інновації. 2015. No 2. C. 14–18. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe ?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT= ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=apir_2015_2_4.

Левко М.М. Системний підхід до визначення ролі та місця митної безпеки у забезпеченні економічної безпеки держави. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.2. C. 95–103. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/sistemniy-pidhid-do-viznachennya-roli-ta-mistsya-mitnoyi-bezpeki-u- zabezpechenni-ekonomichnoyi-bezpeki-derzhavi.pdf

Недобєга О.О., Кулєшина М.І. Митна безпека як складова економічної безпеки України. URL : https://www.researchgate.net/publication/301494496_Mitna_bezpeka_ak_skladova_ekonomicnoi_ bezpeki_Ukraini_Customs_Security_as_a_Component_of_Economic_Security_of_Ukraine.

Новікова К.І. Глобалізаційні виклики митній безпеці держави. Вісник Запорізького національного університету. 2012. No 4 (16). С. 174–180. URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/eco-4- 2012/174-180.pdf.

Новосад І.В. Митна безпека як важлива складова економічної безпеки держави. Світ фінансів. 2015. No 2. С. 145–155. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/3758/1/%D0%9D%D0%BE %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%D0%86..pdf.

Новосад І. Роль митної безпеки в захисті національних інтересів держави. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2014. No 14. С. 20–25. URL: http://fmv-visnyk.pp.ua/wp-content/uploads/2016/2014-14/6.pdf.

Пудрик Д.В. Поняття «митна безпека» в сучасній юридичній науці. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2016. No 24. URL: http://vestnik-pravo.mgu. od.ua/archive/juspradenc24/29.pdf.

Рaзумeй М. Зoвнiшньoтoргoвeльнa безпека держави: упрaвлiнcький аспект. Дeржaвнe упрaвлiння та місцеве caмoврядувaння: зб. нaук. прaць. 2010. No 2 (5). C. 18–26. URL: http://www.dridu.dp.ua/ vidavnictvo/2010/2010_02(5)/10rmmdua.pdf.

Рішення Конституційного Суду України No 18-рп/2004 від 01.12.2004 року. URL: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/v018p710-04.

Пашко П.В. Митна безпека: моногр. О.: АТ «Пласке», 2009. 628 с.

Пашко П.В. Передумови та принципи побудови системи управління забезпечення митної без- пеки України. Регіональна економіка. 2009. No 2. С. 182–191. URL: http://ird.gov.ua/pe/re200902/ re200902_182_PashkoPV.pdf.

Войцещук А.Д., Вірковська А.А. Митні аспекти захисту національних економічних інтересів країни. Економічний аналіз. 2016. Том No 24. No 1. C. 106–113. URL: https://www.econa.org.ua/index. php/econa/article/view/1162.

Осадча Н.В. Процес забезпечення митного інтересу. Управління економікою: теорія та практика. 2012. С. 128–150. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-obespecheniya-tamozhennogo- interesa.pdf.

Комаров О.В. Забезпечення митної безпеки на основі адміністрування ризиків як пріоритетний напрям гарантування державної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток. Дніпровський державний аграрно-економічний університет. 2012. No 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=496.

Положення про Державну фіскальну службу України: постанова Кабінету Міністрів України No 236 від 21.05.2014 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF.

Положення про Міністерство фінансів України: постанова Кабінету Міністрів України No 375 від 20.08.2014 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-04

Номер

Розділ

Право