ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВЧИНЕННЯ ПРОСТУПКІВ ПРОТИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ

Автор(и)

  • С. А. Коміссаров ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.1(37).152861

Ключові слова:

адміністративне провадження, адміністративний процес, вчинення проступків, провадження, публічний порядок

Анотація

У статті досліджено концептуальні підходи адміністративного провадження, проаналізовано основні наукові розвідки у досліджуваній сфері, розкрито сучасні концептуальні підходи та особливості застосування в чинному законодавстві України норм щодо проступків проти публічного порядку, піднято ряд проблемних питань розвитку доктрини адміністративного права та процесу.

Біографія автора

С. А. Коміссаров, ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства
Сєверодонецького інституту

Посилання

Програма розвитку України «Стратегія–2020». URL: http://www.unian.ua/politics/989833- poroshenko-oprilyudniv-tezi-strategiji-2020.html.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. Додаток до No 51. Ст. 1122.

Пєтков С.В. Термін «кримінальний проступок» – відголосок репресій проти українського народу 30-х рр. ХХ ст. Проблеми забезпечення прав людини у світлі Загальної декларації прав людини: матеріали Х всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 08 грудня 2017 року). Одеса: ОДУВС, 2017. С. 13–15.

Гнатюк С.С. Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури: монографія / під ред. С.С. Гнатюк Львів: ЛьвДУВС, 2011. 156 c.

Про кількість виявлених злочинів (за даними Генеральної прокуратури України ). Офіційний веб-сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/pp_rik/ pp_ u/90-2002.html.

Кравцов І.О. Новаковський П.Г. Актуальні проблеми адміністративного судочинства. URL: http://radako.com.ua/news/aktualni-problemi-administrativnogo-sudochinstva.

Строцький Р.Є. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення: теоретичний аспект. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Львів. 2008. Ч. 3. С. 1–8. С. 1–2.

Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс. Полный курс. URL: http://yourlib.net/content/ category/19/103/112/.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. / Верховна Рада України. 2005. No 35–36.

Якимов А.Ю. Административно-юрисдикционный процесс и административно-юрисдикционное производство. Государство и право. 1999. No 3. С. 5–10.

Бахрах Д.Н. Административное право: учебник для вузов. М.: БЕК, 1997. 368 c. С. 154.

Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України: підручник / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій; за ред. О.В. Кузьменко. К.: Атіка, 2008. 416 c.

Гусаров С.М. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління і посадовими особами в Україні. Право України. 2009. No 2. С. 80–87.

Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України: підручник / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій; за ред. О.В. Кузьменко. К.: Атіка, 2008. 416 c.

Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник. К.: Юрінком Інтер, 1999. 736 c.

Адміністративне право України: підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2007. 544 c.

Адміністративне право України: навч. посіб. / О.І. Остапенко, З.Р. Кисіль Р.В. Кисіль, М.В. Ковалів. К.: Правова єдність: Всеукраїнська асоціація видавців, 2008. 533 c.

Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник для вузов. М.: НОРМА, 2002. 44 c.

Манжула А.А. Поняття та сутність провадження у справах про проступки проти громадського порядку. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць Доне- цького юридичного інституту. 2012. No 1 (48). С. 74–80.

Рябченко О.П. Проблемні питання розвитку сучасної доктрини адміністративного права і процесу. Проблеми адміністративного права і процесу. 2011. No 1 (14). С. 5–10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-06-04

Номер

Розділ

Право