DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.1(37).152861

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВЧИНЕННЯ ПРОСТУПКІВ ПРОТИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ

С. А. Коміссаров

Анотація


У статті досліджено концептуальні підходи адміністративного провадження, проаналізовано основні наукові розвідки у досліджуваній сфері, розкрито сучасні концептуальні підходи та особливості застосування в чинному законодавстві України норм щодо проступків проти публічного порядку, піднято ряд проблемних питань розвитку доктрини адміністративного права та процесу.

Ключові слова


адміністративне провадження; адміністративний процес; вчинення проступків; провадження; публічний порядок

Повний текст:

PDF

Посилання


Програма розвитку України «Стратегія–2020». URL: http://www.unian.ua/politics/989833- poroshenko-oprilyudniv-tezi-strategiji-2020.html.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. Додаток до No 51. Ст. 1122.

Пєтков С.В. Термін «кримінальний проступок» – відголосок репресій проти українського народу 30-х рр. ХХ ст. Проблеми забезпечення прав людини у світлі Загальної декларації прав людини: матеріали Х всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 08 грудня 2017 року). Одеса: ОДУВС, 2017. С. 13–15.

Гнатюк С.С. Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури: монографія / під ред. С.С. Гнатюк Львів: ЛьвДУВС, 2011. 156 c.

Про кількість виявлених злочинів (за даними Генеральної прокуратури України ). Офіційний веб-сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/pp_rik/ pp_ u/90-2002.html.

Кравцов І.О. Новаковський П.Г. Актуальні проблеми адміністративного судочинства. URL: http://radako.com.ua/news/aktualni-problemi-administrativnogo-sudochinstva.

Строцький Р.Є. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення: теоретичний аспект. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Львів. 2008. Ч. 3. С. 1–8. С. 1–2.

Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс. Полный курс. URL: http://yourlib.net/content/ category/19/103/112/.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. / Верховна Рада України. 2005. No 35–36.

Якимов А.Ю. Административно-юрисдикционный процесс и административно-юрисдикционное производство. Государство и право. 1999. No 3. С. 5–10.

Бахрах Д.Н. Административное право: учебник для вузов. М.: БЕК, 1997. 368 c. С. 154.

Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України: підручник / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій; за ред. О.В. Кузьменко. К.: Атіка, 2008. 416 c.

Гусаров С.М. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління і посадовими особами в Україні. Право України. 2009. No 2. С. 80–87.

Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України: підручник / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій; за ред. О.В. Кузьменко. К.: Атіка, 2008. 416 c.

Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник. К.: Юрінком Інтер, 1999. 736 c.

Адміністративне право України: підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2007. 544 c.

Адміністративне право України: навч. посіб. / О.І. Остапенко, З.Р. Кисіль Р.В. Кисіль, М.В. Ковалів. К.: Правова єдність: Всеукраїнська асоціація видавців, 2008. 533 c.

Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник для вузов. М.: НОРМА, 2002. 44 c.

Манжула А.А. Поняття та сутність провадження у справах про проступки проти громадського порядку. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць Доне- цького юридичного інституту. 2012. No 1 (48). С. 74–80.

Рябченко О.П. Проблемні питання розвитку сучасної доктрини адміністративного права і процесу. Проблеми адміністративного права і процесу. 2011. No 1 (14). С. 5–10.