ІМПЕРАТИВНИЙ МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ОКРЕМІ ДУМКИ ЩОДО ПОДАЛЬШИХ ПЕРСПЕКТИВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • В. В. Юровська Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152811

Ключові слова:

адміністративне право, адміністративно-правове регулювання, імператив, імперативний метод

Анотація

Стаття присвячена аналізу імперативного методу адміністративного права. Автор констатує, що імперативний метод є, безумовно, основним методом правового регулювання, який поряд із приписами та заборонами застосовує такі специфічні способи як субординація та координація. Однак переформатування предмета адміністративного права і включення до його кола таких правовідносин, що будуються на засадах «взаємного права вимоги», а також таких, що характеризуються рівністю (хоча часом відносною) їх учасників, є наслідком неминучої зміни акцентів у правовому регулюванні таких відносин, застосуванні інших, більш збалансованих засобів правового впливу.

Біографія автора

В. В. Юровська, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права

Посилання

Словник української мови: В 11 томах. Т. ІV. К. : Видавництво «Наукова думка», 1973. 840 с.

Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. Мн.: Книжный Дом. 2003. 1280 с.

Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е.Ф. Губского [и др.]. М.: ИНФРА-М, 2006. 574 с.

Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. К.: Ваіте, 2015. 392 с.

Адміністративне право України. Академічний курс : підручник: у 2-х т. / ред. колегія: В. Б. Авер’я- нов (голова). К. : Вид-во «Юрид. думка», 2004. Т. 1. Загальна частина. 2004. 584 с.

Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби: постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року за No 500 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-%D0%BF

Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1550-14/parao83#o83

Кодекс про адміністративні правопорушення України: Закон України від 07 грудня 1984 року No 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. No 51. Ст. 1122.

Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran311#n311

Про очищення влади: Закон України від 16 вересня 2014 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran32#n32

Про адміністративні послуги: Закон України від 6 вересня 2012 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

Авер’янов Вадим Борисович. Вибрані наукові праці/ Упорядники: Андрійко О.Ф. (керівник колек- тиву), Нагребельний В.П., Кисіль Л.Є., Педько Ю.С., Дерець В.А., Пухтецька А.А., Кірмач А.В., Люлька Л.В. За заг. ред.: Ю.С. Шемшученка, О.Ф. Андрійко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право