СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Автор(и)

  • М. В. Філоретова Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152805

Ключові слова:

свобода мирних зібрань, обмеження реалізації права на свободу мирних зібрань, сповіщення про мирні зібрання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем реалізації права на свободу мирних зібрань в Україні. Обґрунтовано необхідність урегулювання відносин, пов’язаних з проведенням мирних зібрань, спеціальним законом. Досліджено питання строку завчасного сповіщення про проведення мирного зібрання, підстав для обмеження проведення мирних зібрань.

Біографія автора

М. В. Філоретова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри адміністративного права юридичного факультету

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. // ВВР України. 2006. No 30. С. 260.

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. 2005. No 35–36, No 37.

Колісник О.В. Удосконалення здійснення судочинства в Україні в контексті практики Європей- ського суду з прав людини // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Чернівці, 2008. С. 46–51.

Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. К., 2015. 168 с.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Верєнцов проти України» від 11 квітня 2013 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/974_945, § 52.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Шмушкович проти України» від 14 листо- пада 2013 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_990, §. 41. 72

Проект Закону «Про гарантії свободи мирних зібрань» No 3587. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57310

Проект Закону «Про гарантії свободи мирних зібрань» No 3587-1. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57396

Смокович М. Право на свободу мирних зібрань: реалії та перспективи в Україні / М. Смокович // Юридична Україна. 2013. No 8. С. 22–29.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: міжнародний документ від 4 листо- пада 1950 р. // Офіційний вісник України. 1998. No 13 / No 32. С. 270.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Станков та Об’єднана організація Маке- донії «Ілінден» проти Болгарії» від 2 жовтня 2001 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-59689"]}.

Спільний висновок Веніціанської комісії на два законопроекти про гарантії свободи мирних зібрань від 18 жовтня 2016 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ucipr.org.ua/ publicdocs/VC_PA_R.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право