DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152805

СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

М. В. Філоретова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню проблем реалізації права на свободу мирних зібрань в Україні. Обґрунтовано необхідність урегулювання відносин, пов’язаних з проведенням мирних зібрань, спеціальним законом. Досліджено питання строку завчасного сповіщення про проведення мирного зібрання, підстав для обмеження проведення мирних зібрань.

Ключові слова


свобода мирних зібрань; обмеження реалізації права на свободу мирних зібрань; сповіщення про мирні зібрання

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. // ВВР України. 2006. No 30. С. 260.

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. 2005. No 35–36, No 37.

Колісник О.В. Удосконалення здійснення судочинства в Україні в контексті практики Європей- ського суду з прав людини // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Чернівці, 2008. С. 46–51.

Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. К., 2015. 168 с.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Верєнцов проти України» від 11 квітня 2013 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/974_945, § 52.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Шмушкович проти України» від 14 листо- пада 2013 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_990, §. 41. 72

Проект Закону «Про гарантії свободи мирних зібрань» No 3587. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57310

Проект Закону «Про гарантії свободи мирних зібрань» No 3587-1. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57396

Смокович М. Право на свободу мирних зібрань: реалії та перспективи в Україні / М. Смокович // Юридична Україна. 2013. No 8. С. 22–29.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: міжнародний документ від 4 листо- пада 1950 р. // Офіційний вісник України. 1998. No 13 / No 32. С. 270.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Станков та Об’єднана організація Маке- донії «Ілінден» проти Болгарії» від 2 жовтня 2001 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-59689"]}.

Спільний висновок Веніціанської комісії на два законопроекти про гарантії свободи мирних зібрань від 18 жовтня 2016 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ucipr.org.ua/ publicdocs/VC_PA_R.pdf