DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152790

ТАКТИКА ОГЛЯДУ ПРИМІЩЕНЬ МАГАЗИНІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРАДІЖОК

І. К. Російський

Анотація


У статті розглянуто тактику проведення огляду місця події при розслідуванні крадіжок із приміщень магазинів. Зосереджено увагу на основних організаційних і тактичних прийомах проведення огляду на підготовчому та робочому етапах. Зазначено об’єкти, на які потрібно звертати увагу при огляді, інформацію, що може бути отримана при їх дослідженні, а також правила їх вилучення та зберігання.

Ключові слова


крадіжки із приміщень магазинів; огляд місця події; тактичні прийоми

Повний текст:

PDF

Посилання


Чаплинський К.О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій: монограф. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2011. 496 с.

Криміналістика: підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти / кол. авторів: [Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. ]; за ред. В.Ю. Шепітька. К.: Видавничій Дім «Ін Юре», 2001. 684 с.

Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: наук.-практ. посібник / за ред. Н.І. Кли- менко. К.: Юрінком Інтер, 2005. 216 с.

Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному вигляді): підруч. К.: Кондор, 2005. 588 с.

Шепітько В.Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): монографія. Харків: Хар- ків юридичний, 2007. 432 с.

Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. К.: Вища школа, 1984. 149 с.

Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, Ю. А. Чаплинська]. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, Ліра ЛТД, 2014. 380 с.