МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • В. Й. Пашинський Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152782

Ключові слова:

методологія, методологія юридичної науки, методологічні підходи, методи наукового дослідження, філософські методи, загальнонаукові методи, спеціально-наукові методи

Анотація

У статті розглядаються сучасні наукові погляди на проблемні питання методології юридичної науки, визначення та застосування методологічних підходів та методів наукового пізнання у процесі дослідження проблем адміністративно-правового забезпечення оборони держави.

Біографія автора

В. Й. Пашинський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри адміністративного права юридичного факультету

Посилання

Кельман М.С. Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку. Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02 – теорія держави і права: історія політичних і правових вчень. К. 2013. 449 с.

Сырых В.М. Логические основания общей теории права: В 2-х т. Т.1: Элементный состав / В.М. Сырых. М.: Юрид. Дом «Юстицинформ», 2000. 528 с.

Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): Навч. посіб. / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. К.: Знання, 2005. 655 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посіб. Вид. 9-те, зі змінами. Львів: Край, 2007. 192 с.

Кельман М.С. Юридична наука: проблеми методології : монографія / М.С. Кельман. Тернопіль: Терно-граф, 2011. 492 с.

Протасов В.Н. Теория государства и права. Проблеми теории государства и права / Протасов В.Н. [2-е изд., доп.]. М.: Юрайт-М, 2001. 346 с.

Ліпкан В.А. Адміністративно-правове регулювання національної безпеки України: Монографія. К.: Текст, 2008. 440 с.

Козюбра М. Право як явище культури / М. Козюбра // Право і культура: теорія і практика: матер. міжнар. наук.-теор. конф. К., 1997. С. 29–35.

Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. 5-е изд. М. Изд-во СГУ, 2009. 521 с.

Кельман М.С. Юридична наука: проблеми методології: [монографія] / Михайло Степанович Кель- ман. Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2011. 492 с.

Костицький М.В. Деякі питання методології юридичної науки. Науковий вісник Національної ака- демії внутрішніх справ, No1. 2013. С. 3–11.

Пашинський В.Й. До проблеми визначення поняття «оборони держави» в системі національної безпеки України. Адміністративне право і процес. No1 (19). 2017. С. 4–14.

Сокуренко В.В. Публічне адміністрування сферою оборони України./ дис.... док. юр. наук, Київ. 2016. 574 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права / П.М. Рабінович. К.: Аттіка, 2001. 276 с.

Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). 2-е изд. / Д.А. Керимов. М.: Аванта +, 2001. 560 с.

Рабінович П.М. Методологія юридичної науки / П.М. Рабінович // Юридична енциклопедія: в 6 т. К. : Укр. енцикл., 2001. Т. 3. 2001. 789 с.

Вишновецька С.В. Методологія науки трудового права: монографія/ С.В. Вишновецька. К.: Ніка Центр, 2014. 332 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право