DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152782

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

В. Й. Пашинський

Анотація


У статті розглядаються сучасні наукові погляди на проблемні питання методології юридичної науки, визначення та застосування методологічних підходів та методів наукового пізнання у процесі дослідження проблем адміністративно-правового забезпечення оборони держави.

Ключові слова


методологія; методологія юридичної науки; методологічні підходи; методи наукового дослідження; філософські методи; загальнонаукові методи; спеціально-наукові методи

Повний текст:

PDF

Посилання


Кельман М.С. Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку. Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02 – теорія держави і права: історія політичних і правових вчень. К. 2013. 449 с.

Сырых В.М. Логические основания общей теории права: В 2-х т. Т.1: Элементный состав / В.М. Сырых. М.: Юрид. Дом «Юстицинформ», 2000. 528 с.

Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): Навч. посіб. / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. К.: Знання, 2005. 655 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посіб. Вид. 9-те, зі змінами. Львів: Край, 2007. 192 с.

Кельман М.С. Юридична наука: проблеми методології : монографія / М.С. Кельман. Тернопіль: Терно-граф, 2011. 492 с.

Протасов В.Н. Теория государства и права. Проблеми теории государства и права / Протасов В.Н. [2-е изд., доп.]. М.: Юрайт-М, 2001. 346 с.

Ліпкан В.А. Адміністративно-правове регулювання національної безпеки України: Монографія. К.: Текст, 2008. 440 с.

Козюбра М. Право як явище культури / М. Козюбра // Право і культура: теорія і практика: матер. міжнар. наук.-теор. конф. К., 1997. С. 29–35.

Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. 5-е изд. М. Изд-во СГУ, 2009. 521 с.

Кельман М.С. Юридична наука: проблеми методології: [монографія] / Михайло Степанович Кель- ман. Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2011. 492 с.

Костицький М.В. Деякі питання методології юридичної науки. Науковий вісник Національної ака- демії внутрішніх справ, No1. 2013. С. 3–11.

Пашинський В.Й. До проблеми визначення поняття «оборони держави» в системі національної безпеки України. Адміністративне право і процес. No1 (19). 2017. С. 4–14.

Сокуренко В.В. Публічне адміністрування сферою оборони України./ дис.... док. юр. наук, Київ. 2016. 574 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права / П.М. Рабінович. К.: Аттіка, 2001. 276 с.

Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). 2-е изд. / Д.А. Керимов. М.: Аванта +, 2001. 560 с.

Рабінович П.М. Методологія юридичної науки / П.М. Рабінович // Юридична енциклопедія: в 6 т. К. : Укр. енцикл., 2001. Т. 3. 2001. 789 с.

Вишновецька С.В. Методологія науки трудового права: монографія/ С.В. Вишновецька. К.: Ніка Центр, 2014. 332 с.