DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152778

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. О. Кравчук

Анотація


У статті розглядаються основні новації, впроваджені новітніми законами України 2017 року «Про Фонд енергоефективності» та «Про енергетичну ефективність будівель», прийнятими з урахуванням положень директиви 2012/27EU Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. «Про енергоефективність» та Директиви 2010/31/EU щодо енергетичної ефективності будівель. Зроблені висновки щодо розвитку відповідного законодавства України у сфері забезпечення сталого розвитку та пропозиції щодо удосконалення законодавства.

Ключові слова


енергоефективність; енергоефективність будівель; термомодернізація; право сталого розвитку; адміністративна відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України від 8 червня 2017 року No 2095-VIII «Про Фонд енергоефективності». Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2095-19

Закон України від 22 червня 2017 року No 2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель». Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2118-19

Президент України Петро Порошенко підписав у КПІ імені Ігоря Сікорського два закони. Режим доступу: http://kpi.ua/2017-07-20

Білоцький С.Д. Сучасний стан міжнародно-правового регулювання енергоефективності. Науко- вий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. 2012. Вип. 2. С. 332–339. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2012_2_42

Вознюк М.А., П’ятак В. А. Фінансування енергозберігаючих технологій компанії НЕФКО, регіо- нальний досвід та завдання / // Регіональна економіка. 2012. No 2. С. 109–114. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2012_2_13

Лір В. Енергетична політика сталого розвитку як вектор інтеграції Україна-ЄС. // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. No 4. С. 158–176. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_4_15

Климчук М.М. “Environmental Economics” – сучасний концепт управління енергозбереженням на підприємствах. // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 2017. No 14. Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/ article/view/108707/103655

Кравчук О. Право як інструмент забезпечення сталого розвитку // Актуальні питання рефор- мування правової системи: зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 16–17 червня 2017 р.) / уклад. Л.М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. C. 44–45.

Закон України від 15 грудня 2010 року No 2787-VI «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства». Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2787-17

Directive 2012/27/EU of The European Parliament and of The Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056: en:PDF

Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of The Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:15 3:0013:0035:en:PDF

Вишняк І.О. Шляхи реалізації енергоефективної політики в житловому фонді України // Публічне управління: теорія та практика. 2014. Вип. 3. С. 143–148. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pubupr_2014_3_24

Bright Award given to green energy innovators. Stanford News. URL: http://news.stanford. edu/2017/09/20/2017-bright-award-given-green-energy-innovators/

Онищенко О. Загадка Фонду енергозбереження. Режим доступу: https://zaxid.net/ zagadka_fondu_energozberezhennya_n1343530

ЄС готовий профінансувати Фонд енергоефективності України, – домовленість Прем’єр-міністра України з Віце-президентом Єврокомісії. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=250271760&cat_id=244274130