DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152734

ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ ТА КОНТРОЛЬ НАД НАСИЛЬСТВОМ У ПЕРЕХІДНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Л. І. Яковлева

Анотація


Статтю присвячено дослідженню легітимності влади та контролю над насильством у перехідному суспільстві. Зазначено, що в умовах перехідного суспільства особливої політичної ваги, а відтак і наукової актуальності набуває проблема насильства. Її вирішення пов’язується зі здатністю класу забезпечити легітимність влади. У класичних концепціях легітимності наголошується, що лише держава має монополію на насильство. Проте у перехідному суспільстві до насильства можуть вдаватись і окремі групи та політичні організації з метою збереження влади та власності. Відповідно до неоінституційної теорії така ситуація є характерною ознакою суспільства обмеженого доступу.

Ключові слова


легітимність влади; насильство; перехідне суспільство; контроль над насильством; суспільство відкритого доступу

Повний текст:

PDF

Посилання


Бистрицький Є. Державотворення: шляхи легітимації [Електронний ресурс] // Українська державність у XX столітті / Є. Бистрицький. К.: Політична думка, 1996. 320-348 с. Режим доступу: http://bystrytsky.org/derzhukr.htm

Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика [Електронний ресурс] / Макс Вебер: пер. з нім. О. Погорілий. К: Основи. К., 1998. 534 с. Режим доступу: http://litopys.org.ua/weber/wbs07.htm

Рікер П. Держава й насильство [Електронний ресурс] / Поль Рікер // Незалежний культурологічний часопис «Ї»: Насильство. Влада. Терор. 2002. Число 25. Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/ n25texts/riker.htm

Захарова Т. И. Сакральные основания легитимации власти / Т. И. Захарова//Политические проблемы современного общества: Материалы межвуз. науч. конф. студентов, аспирантов, докторантов и преп. по специальности «Политология». Издательский центр «Наука», 2009. Вып. 11. С. 85–90.

Михайлов Д. H. Проблема сакрализации власти и ее интерпретация в социально-философском знании / Д. H. Михайлов // Вестник Воронежского государственного университета: Серия гумани- тарные науки, 2006. No 2, ч. 2. С. 79–86.

Янов С. В. Сакрализация как феномен политической деятельности: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. полит. н.: спец. 23.00.02 / Янов С.В.; [Кубан. гос. ун-т]. Краснодар, 2002. 22 с.

Сигалов К. Е. Сакрализация власти как имманентная черта российской политико-правовой традиции / К. Е. Сигалов // Правовые традиции. Жидковские чтения: матер. VIII междунар. науч.-пр- акт. конф. М.: Изд-во РУДН, 2013. 235–239 с.

Розанвалон П. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність / П. Розанвалон, пер. з фр. Євгена Марічева. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 287 с.

Соціологія політики: Енцикл. словник / Авт.-упоряд.: В. А. Полторак, О. В. Петрова, А. В. Толстоу- хов. К.: Вид.-во Європ. ун-ту, 2009. 442 с.

Короткий оксфордський політичний словник / [за ред. І. Макліна, А. Макмілана]; пер. з англ. К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2005. 790 с.

Мошкова Л. І. Феномен виникнення та проявів тероризму в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Л. І. Мошкова; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2001. 24 с.

Норт Д. В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности: докл. к XIII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 3–5 апр. 2012 г. [Електронний ресурс] / Д. Норт, Дж. Уоллис, С. Уэбб, Б. Вай- нгаст; пер. с англ. М. Дондуковского и Е. Леонтьевой; под науч. ред. А. Яковлева и Л. Полищука; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 48 с. Режим доступу: https://www.hse.ru/data/2012/04/01/1265143365/North.pdf

Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; пер. з англ. В. Шовкун; наук. ред. пер. О. Шевченко. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. 503 с.

Амельченко Н. А., Шейко Ю. О. Співідношення влади, примусу та насильства в сучасних тео- ріях влади / Н. А. Амельченко, Ю. О. Шейко // Наукові записки НаУКМА. Серія Політичні науки. 2009. Т. 95. 3–8 с.

Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики / В. Парсонс; пер. з англ. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 549 с.