ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ ТА КОНТРОЛЬ НАД НАСИЛЬСТВОМ У ПЕРЕХІДНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Автор(и)

  • Л. І. Яковлева Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152734

Ключові слова:

легітимність влади, насильство, перехідне суспільство, контроль над насильством, суспільство відкритого доступу

Анотація

Статтю присвячено дослідженню легітимності влади та контролю над насильством у перехідному суспільстві. Зазначено, що в умовах перехідного суспільства особливої політичної ваги, а відтак і наукової актуальності набуває проблема насильства. Її вирішення пов’язується зі здатністю класу забезпечити легітимність влади. У класичних концепціях легітимності наголошується, що лише держава має монополію на насильство. Проте у перехідному суспільстві до насильства можуть вдаватись і окремі групи та політичні організації з метою збереження влади та власності. Відповідно до неоінституційної теорії така ситуація є характерною ознакою суспільства обмеженого доступу.

Біографія автора

Л. І. Яковлева, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри регіональної політики та публічного адміністрування

Посилання

Бистрицький Є. Державотворення: шляхи легітимації [Електронний ресурс] // Українська державність у XX столітті / Є. Бистрицький. К.: Політична думка, 1996. 320-348 с. Режим доступу: http://bystrytsky.org/derzhukr.htm

Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика [Електронний ресурс] / Макс Вебер: пер. з нім. О. Погорілий. К: Основи. К., 1998. 534 с. Режим доступу: http://litopys.org.ua/weber/wbs07.htm

Рікер П. Держава й насильство [Електронний ресурс] / Поль Рікер // Незалежний культурологічний часопис «Ї»: Насильство. Влада. Терор. 2002. Число 25. Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/ n25texts/riker.htm

Захарова Т. И. Сакральные основания легитимации власти / Т. И. Захарова//Политические проблемы современного общества: Материалы межвуз. науч. конф. студентов, аспирантов, докторантов и преп. по специальности «Политология». Издательский центр «Наука», 2009. Вып. 11. С. 85–90.

Михайлов Д. H. Проблема сакрализации власти и ее интерпретация в социально-философском знании / Д. H. Михайлов // Вестник Воронежского государственного университета: Серия гумани- тарные науки, 2006. No 2, ч. 2. С. 79–86.

Янов С. В. Сакрализация как феномен политической деятельности: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. полит. н.: спец. 23.00.02 / Янов С.В.; [Кубан. гос. ун-т]. Краснодар, 2002. 22 с.

Сигалов К. Е. Сакрализация власти как имманентная черта российской политико-правовой традиции / К. Е. Сигалов // Правовые традиции. Жидковские чтения: матер. VIII междунар. науч.-пр- акт. конф. М.: Изд-во РУДН, 2013. 235–239 с.

Розанвалон П. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність / П. Розанвалон, пер. з фр. Євгена Марічева. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 287 с.

Соціологія політики: Енцикл. словник / Авт.-упоряд.: В. А. Полторак, О. В. Петрова, А. В. Толстоу- хов. К.: Вид.-во Європ. ун-ту, 2009. 442 с.

Короткий оксфордський політичний словник / [за ред. І. Макліна, А. Макмілана]; пер. з англ. К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2005. 790 с.

Мошкова Л. І. Феномен виникнення та проявів тероризму в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Л. І. Мошкова; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2001. 24 с.

Норт Д. В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности: докл. к XIII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 3–5 апр. 2012 г. [Електронний ресурс] / Д. Норт, Дж. Уоллис, С. Уэбб, Б. Вай- нгаст; пер. с англ. М. Дондуковского и Е. Леонтьевой; под науч. ред. А. Яковлева и Л. Полищука; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 48 с. Режим доступу: https://www.hse.ru/data/2012/04/01/1265143365/North.pdf

Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; пер. з англ. В. Шовкун; наук. ред. пер. О. Шевченко. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. 503 с.

Амельченко Н. А., Шейко Ю. О. Співідношення влади, примусу та насильства в сучасних тео- ріях влади / Н. А. Амельченко, Ю. О. Шейко // Наукові записки НаУКМА. Серія Політичні науки. 2009. Т. 95. 3–8 с.

Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики / В. Парсонс; пер. з англ. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 549 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Політологія