DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152702

ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДЕЛІКТНОСТІ: КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Є. В. Шульга

Анотація


У статті було здійснено дослідження критеріїв ефективності застосування правових заходів попередження адміністративної деліктності. Категорію «ефективність» розглянуто через економічну призму співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами, у результаті чого було виокремлено критерії ефективності профілактики адміністративної деліктності, а саме: максимальну, середню та низьку. Визначено, що профілактичні заходи попередження адміністративної деліктності мають ґрунтуватися на принципах законності, цілеспрямованості профілактики, комплексності, ресурсної та організованої забезпеченості, якості і результативності тощо.  У результаті дослідження було надано дефініцію поняттю «профілактика адміністративної деліктності» – сукупність параметрів, ґрунтованих на соціальних умовах, здатних реально забезпечити підготовленість профілактичної системи до усвідомлення соціальних потреб у профілактичній діяльності, переведення їх у систему цілей і одержання результатів, що відповідають поставленим цілям.


Ключові слова


адміністративна деліктність; профілактика деліктності; критерії ефективності попередження деліктів; адміністративно-деліктні відносини; адміністративний проступок

Повний текст:

PDF

Посилання


Адміністративні правопорушення у 2016 році. Статистичний бюлетень Державної служби статистики України. Київ, 2017. 205 c. С. 8.

Игнатов В. Г., Сулемов В. А., Радченко А. И., Ивлев А. И. Кадровое обеспечение государственной службы. Ростов-на-Дону. 1994.

Жалинский А. Э., Костицкий М. В. Эффективность профилактики преступлений и криминологическая информация. Львов: Вища школа, 1980.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

Афанасьев В. Г. Об интенсификации развития социалистического общества. М., 1969. С. 24.

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. 2-ге вид., доп. і перероблене. К.: КНЕУ, 2002. 624 с.

Теоретические основы предупреждения преступности. М.: Юрид. лит., 1977.

Жалинский А. Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР. Львов, 1976.

Про затвердження Програми профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки URL: https://mkrada.gov.ua (дата звернення: 14.05.2017).

Ремнев В. И. Определение эффективности мероприятий по научной организации управленческого труда. Правоведение. 1972. No 3.