ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • В. Й, Пашинський Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152698

Ключові слова:

оборона держави, суб’єкти забезпечення оборони, функції Верховної Ради України, повноваження Верховної Ради України, законодавча функція

Анотація

У статті досліджуються сучасні теоретичні підходи та законодавче визначення місця Верховної Ради України серед суб’єктів адміністративноправового забезпечення оборони держави.  Розглядаються функції і повноваження Верховної Ради України у системі забезпечення оборони держави та питання їх класифікації.

Біографія автора

В. Й, Пашинський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри адміністративного права юридичного факультету

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. No 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141.

Горлач М. І., Кремень В. Г. Політологія: наука про політику: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 840 с.

Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посібник. Київ: Атіка, 2007. 624 с.

Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 1999. 736 с.

Приймаченко Д. В. Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Акад. митної служби України. Дніпропетровськ, 2007. 422 с.

Сокуренко В. В. Публічне адміністрування сферою оборони в Україні: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2016. 468 с.

Конституційне право України: підруч. для юрид. вузів / За ред. проф. В. Ф. Погорілка. 2-ге вид., доп. і переопр . К.: Наукова думка. 2000. 732 с.

Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. No 1932-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. No 9. Ст. 106.

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19.06.2003 р. No 975-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 46. Ст. 366.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»: указ Президента України від 24.09.2015 р. No 555/2015. Офіційний вісник України. 2015. No 78. Ст. 2592.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України»: указ Президента України від 06.06.2016 р. No 240/2016. Офіційний вісник України. 2016. No 45. Ст. 1641.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України»: указ Президента України від 14.03.2016 р. No 92/2016. Офіційний вісник України. 2016. No 23. Ст. 898.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 р. No 2411-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. No 40. Ст. 527.

Про організацію оборонного планування: Закон України від 18.11.2004 р. No 2198-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. No 4. Ст. 97.

Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання: Постанова Верховної Ради України від 04.12.2014 р. No 22-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. No 1. Ст. 10.

Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони за 2016 рік. URL: http://komnbo.rada.gov.ua/documents/zv_km/73224.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право