DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152698

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

В. Й, Пашинський

Анотація


У статті досліджуються сучасні теоретичні підходи та законодавче визначення місця Верховної Ради України серед суб’єктів адміністративноправового забезпечення оборони держави.  Розглядаються функції і повноваження Верховної Ради України у системі забезпечення оборони держави та питання їх класифікації.

Ключові слова


оборона держави; суб’єкти забезпечення оборони; функції Верховної Ради України; повноваження Верховної Ради України; законодавча функція

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. No 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141.

Горлач М. І., Кремень В. Г. Політологія: наука про політику: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 840 с.

Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посібник. Київ: Атіка, 2007. 624 с.

Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 1999. 736 с.

Приймаченко Д. В. Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Акад. митної служби України. Дніпропетровськ, 2007. 422 с.

Сокуренко В. В. Публічне адміністрування сферою оборони в Україні: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2016. 468 с.

Конституційне право України: підруч. для юрид. вузів / За ред. проф. В. Ф. Погорілка. 2-ге вид., доп. і переопр . К.: Наукова думка. 2000. 732 с.

Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. No 1932-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. No 9. Ст. 106.

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19.06.2003 р. No 975-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 46. Ст. 366.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»: указ Президента України від 24.09.2015 р. No 555/2015. Офіційний вісник України. 2015. No 78. Ст. 2592.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України»: указ Президента України від 06.06.2016 р. No 240/2016. Офіційний вісник України. 2016. No 45. Ст. 1641.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України»: указ Президента України від 14.03.2016 р. No 92/2016. Офіційний вісник України. 2016. No 23. Ст. 898.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 р. No 2411-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. No 40. Ст. 527.

Про організацію оборонного планування: Закон України від 18.11.2004 р. No 2198-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. No 4. Ст. 97.

Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання: Постанова Верховної Ради України від 04.12.2014 р. No 22-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. No 1. Ст. 10.

Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони за 2016 рік. URL: http://komnbo.rada.gov.ua/documents/zv_km/73224.html