ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ДИТИНИ НА НАЛЕЖНЕ ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

Автор(и)

  • В. В. Маковецька Харківський національний університет внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152619

Ключові слова:

трудова міграція, виховання дітей, право дитини на належне виховання, соціальне сирітство, виховання дітей трудових мігрантів, тимчасова опіка дітей трудових мігрантів

Анотація

Стаття присвячена питанню належного виховання дітей, батьки яких перебувають за кордоном із метою праці. Зокрема, з’ясовано, як впливає трудова міграція батьків на виховання дітей. Досліджено існуючу нормативно-правову базу України, спрямуванням якої є робота із цією категорією дітей. Виявлено основні недоліки чинного законодавства, які стосуються виховання дітей заробітчан. Запропоновано законодавчі зміни, внесення яких дасть змогу створити ефективний механізм забезпечення права дитини трудових мігрантів на належне виховання.

Біографія автора

В. В. Маковецька, Харківський національний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри цивільного права та процесу

Посилання

Міграція в Україні: факти і цифри / Міжнародна організація з міграції. URL: http://iom.org.ua/sites/ default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf (дата звернення: 25.12.2017).

Качур К.Л. Трансформаційні процеси в сучасній сім’ї: філософсько-антропологічний характер: дис. ... канд. філософ. наук. Київ, 2016. 194 с.

Малиновська О.А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування: аналітична допо- відь. Київ: НІСД, 2011. 40 с. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Malin_migraziya-dace3. pdf (дата звернення: 25.12.2017).

Ляльчук Г.Д. Соціально-психологічні чинники деструкції родинних зв’язків у сім’ях трудових мігрантів: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Київ, 2015. 20 с.

Майданік І.П. Українська молодь на ринках праці зарубіжних держав: монографія. Київ: НАН України; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, 2010. 175 с.

Філософський словник соціальних термінів / 3-тє вид., доп. / під заг. ред. проф. В.П. Андрущенка. Харків: Р.И.Ф., 2005. 672 с.

Черновалюк Ю.Ю. Деякі аспекти права на сімейне виховання за законодавством України. Акту- альні проблеми держави і права. 2008. No 39. С. 157.

Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року No 2402-III. Дата оновлення: 30.11.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 (дата звернення: 25.12.2017).

Конвенція про права дитини: Міжнародний документ ООН від 20 листопада 1989 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата звернення: 25.12.2017).

Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 року No 2947-III. Дата оновлення: 08.07.2017. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 (дата звернення: 25.12.2017).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року No 435-IV. Дата оновлення: 15.12.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 25.12.2017).

Загальна декларація прав людини: Міжнародний документ ООН від 10 грудня 1948 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 25.12.2017).

Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: навч.-метод. посіб- ник. / за редакцією К.Б. Левченко, І.М. Трубавіної, І.І. Цушка. К.: Видавництво, 2007. 240 с.

Про зовнішню трудову міграцію: Закон України від 05 листопада 2015 року No 761-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/761-19 (дата звернення: 25.12.2017).

Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року: розпо- рядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року No 482-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80 (дата звернення: 25.12.2017).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право