DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152617

ГАРАНТІЯ ЯК ВИД ПРАВОВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ТРЕТІХ ОСІБ

О. Я. Кузьмич

Анотація


Стаття присвячена аналізу гарантії з точки зору правовідносин за участю третіх осіб, а саме гарантів, внаслідок чого зроблено висновок, що гарант відповідає всім ознакам, які є характерними для третіх осіб у цивільних правовідносинах. Проаналізовано підстави виникнення та зміст гарантійного зобов’язання як додаткового щодо основного (головного) як забезпечуваного.

Ключові слова


гарантія; гарант; третя особа; правочин; боржник; кредитор; основне (головне) цивільне правовідношення

Повний текст:

PDF

Посилання


Безклубий І.А. Банківські правочини: монографія. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 456 с.

Боднар Т.В. Договірні зобов’язання в цивільному праві : (заг. положення): навч. посіб. К.: Юстиніан, 2007. 280 с.

Єсіпова Л.О. Гарантія у цивільному праві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Одеса, 2006. 20 с.

Луць В.В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія. К.: Юрінком Інтер, 2013. 320 с.

Паракуда О.В. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». К., 2012. 15 с.

Слома В.М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Львів, 2007. 20 с.